ὅν
 • Parse: Relative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: ὅς
ὄν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
ὄναγροι
ὄναγρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the wild donkey
ὀνάγρων
ὀναίμην
ὄναρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dream
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
 • Note: Opposite of ὕπαρ
ὀνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young donkey, ass, little donkey
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀνάριονὀνάρια
GENὀναρίουὀναρίων
DATὀναρίῳὀναρίοις
ACCὀνάριονὀνάρια
ὀνείδει
ὀνείδη
ὀνειδιεῖ
ὀνείδιζε
ὀνειδίζει
ὀνειδίζειν
ὀνειδίζεσθε
ὀνειδιζόμεθα
ὀνειδιζομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to reproach
 • Root: ὀνειδίζω
ὀνειδιζόμενος
ὀνειδιζομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to reproach
 • Root: ὀνειδίζω
ὀνειδίζοντες
ὀνειδίζοντος
ὀνειδιζόντων
ὀνειδίζουσαν
ὀνειδίζουσι, ὀνειδίζουσιν
ὀνειδίζω
 • Meaning:
  • to reproach, revile
  • to denounce
  • to censure, criticize
  • to defame, scorn, chide, upbraid
  • to insult
  • to taunt, provoke, challenge
  • to subject to public humiliation
 • Forms:
Present
 • ὀνείδιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὀνειδίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀνειδίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὀνειδίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ὀνειδιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ὀνειδιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὀνειδίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὀνειδίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὀνειδιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὀνειδίζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ὀνειδίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀνειδίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὠνείδιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὠνείδιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὀνειδιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀνειδίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀνειδισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὀνειδίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὀνειδίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὀνειδίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὀνειδισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὠνείδισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὠνείδισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠνείδισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὠνειδίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὠνείδισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνείδισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνειδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠνειδίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὀνειδίσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὀνειδίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ὀνειδίζων
ὀνειδίσαι
ὀνειδίσας
ὀνειδίσει
ὀνειδίσῃ
ὀνειδισθῆναι
ὀνειδισθήσονται
ὀνείδισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • insult, reproach, blame
  • target of verbal abuse
ὀνειδισμοί
ὀνειδισμοῖς
ὀνειδισμόν
ὀνειδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disgrace, bad reputation
  • act of insulting
  • fault deserving denunciation
  • reproach, reviling, insult, contumely
 • Forms:
ὀνειδισμοῦ
ὀνειδισμούς
ὀνειδισμῷ
ὀνειδισμῶν
ὀνειδίσωσι, ὀνειδίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὀνειδίζω
ὄνειδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disgrace, notoriety, reproach, a taunt, insult, shame
  • being disgraced, humiliated
  • object of reproach
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄνειδοςὀνείδη
GENὀνείδουςὀνειδῶν
DATὀνείδειὄνειδεσι(ν)
ACCὄνειδοςὀνείδη
ὀνείδους
ὄνειροι
ὄνειρον
ὄνειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dream
ὀνείρου
ὀνείρῳ
ὀνείρων
ὀνηλάτην
ὀνηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: donkey driver
ὀνηλάτου
ὀνήσεται
ὄνησιν
ὄνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • profit, enjoyment, delight
  • benefit, luck, prosperity
ὀνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a donkey, a large item moved only by a donkey, millstone
ὀνίνημι
 • Active Meaning:
  • to profit, benefit, help, assist
  • to have delight from
  • to have advantage from
 • Middle Meaning:
  • to have profit, have advantage
  • to derive benefit
  • to have enjoyment, have delight
 • Forms:
  • ὀναίμην Verb: 2Aor Mid Opt 1st Sing
  • ὀνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὠνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ὄνοι
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὄνοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὀνοκένταυροι
ὀνοκενταύροις
ὀνοκένταυρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • demon
  • donkey-centaur (mythical creature: half-donkey half-man)
  • satyr
  • tailless ape
ὄνομα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • called, name, named, surnamed
  • reputation
  • fame
  • news
 • Forms:
ὀνομάζει
ὀνομάζειν
ὀνομαζέσθω
ὀνομάζεται
ὀνομάζετε
ὀνομάζομεν
ὀνομαζομένην
ὀνομαζόμενος
ὀνομαζομένου
ὀνομάζουσι, ὀνομάζουσιν
ὀνομάζω
 • Active Meaning:
  • to name
  • to give (someone) a name
  • to call (someone), address by name
  • to mention, call to mind
 • Passive Meaning:
  • to be famous
  • to be known
  • to be mentioned
  • to be remembered
 • Forms:
Present
 • ὀνομάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀνομάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὀνομαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ὀνομάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὀνομάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὀνομάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὀνομαζομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ὀνομαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὀνομαζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ὀνομάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀνομάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὠνόμαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὀνομάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀνομασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀνομάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὀνομάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὀνομάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὀνομάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὀνομασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὀνομασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὠνόμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠνόμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνόμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνομάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠνομάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὠνομάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὀνομάζων
ὀνομάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀνομάζω
ὀνομάσας
ὀνομάσει
ὀνομάσῃ
ὀνομασθῇ
ὀνομασθῆναι
ὀνομασθήσεται
ὀνόμασι, ὀνόμασιν
ὀνομασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of naming, name
 • Forms:
ὀνομασίᾳ
ὀνομαστή
ὀνομαστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by name
ὀνομαστοί
ὀνομαστόν
ὀνομαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: renown, famous, known, famed, widely known
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀνομαστόςὀνομαστήὀνομαστόν
GENὀνομαστοῦὀνομαστῆςὀνομαστοῦ
DATὀνομαστῷὀνομαστῇὀνομαστῷ
ACCὀνομαστόνὀνομαστήνὀνομαστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὀνομαστοίὀνομασταίὀνομαστά
GENὀνομαστῶνὀνομαστῶνὀνομαστῶν
DATὀνομαστοῖςὀνομασταῖςὀνομαστοῖς
ACCὀνομαστούςὀνομαστάςὀνομαστά
ὀνομαστούς
ὀνομαστῶν
ὀνομάσω
ὀνόματα
ὀνόματι
ὀνοματογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: list of names, writing of names
 • Forms:
ὀνοματογραφίαν
ὀνόματος
ὀνομάτων
ὄνον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὄνος
ὄνου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὄνους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὅνπερ
 • Parse: Emphatic Relative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὅσπερ
ὄντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: εἰμί
ὄντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: εἰμί
ὄντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: εἰμί
ὄντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὅντινα
 • Parse: Relative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Meaning: anyone who
 • Root: ὅστις
ὁντιναοῦν
 • Parse: Relative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: ὅστις
ὁντινοῦν
 • Parse: Relative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: ὅστις
ὄντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὄντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὄντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: really, certainly, clean, indeed, of a truth, verily
ὄνυχος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: onyx gem
 • Root: ὄνυξ
ὄνυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • onycha, an aromatic material
  • claws, talons, nail
  • hoof
  • onyx (semi-precious gem)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὄνυξὄνυχες
GENὄνυχοςὄνυχων
DATὄνυχιὄνυξι(ν)
ACCὄνυχαὄνυχας
VOCὄνυξὄνυχες
ὄνυξι, ὄνυξιν
ὄνυχα
ὄνυχας
ὄνυχες
ὄνυχι
ὀνυχίζει
ὀνυχίζον
ὀνυχιζόντων
ὀνυχίζω
 • Meaning:
  • to split the hoof; to have the hoof cloven
  • to have claws
  • to pare the nails
 • Forms:
  • ὀνυχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀνυχίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ὀνυχιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ὠνυχίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὀνύχιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small claw
  • a kind of onyx (semi-precious gem)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀνύχιονὀνύχια
GENὀνυχίουὀνυχίων
DATὀνυχίῳὀνυχίοις
ACCὀνύχιονὀνύχια
ὀνυχιστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hoof
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀνυχιστήρὀνυχιστῆρες
GENὀνυχιστῆροςὀνυχιστήρων
DATὀνυχιστῆριὀνυχιστῆρσι(ν)
ACCὀνυχιστῆραὀνυχιστῆρας
ὀνυχιστῆρας
ὀνύχων
ὄνῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὄνων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: ὄνος