μάθε
μαθεῖν
μάθετε
μαθέτωσαν
μάθῃ
μάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: what is learned, knowledge, teaching, a lesson
 • Forms:
μαθήματα
μαθηματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • fond of learning, astrological
 • Substantival Meaning:
  • astrologer
μάθῃς
μαθήσεις
μαθήσεσθε
μαθήσῃ
μάθησιν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: act of learning
 • Root: μάθησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: custom
 • Root: μάθος
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to learn
 • Root: μανθάνω
μάθησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of learning, getting knowledge
 • Forms:
  • μαθήσεις
   • Noun: Nom Plur Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
μαθήσομαι
μαθήσονται
μαθηταί
μαθηταῖς
μαθητάς
μάθητε
μαθητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lesson, instruction
 • Forms:
μαθητεύεσθαι
μαθητευθείς
μαθητευθῆναι
μαθητεύομαι
μαθητεύοντες
μαθητεύσαντες
μαθητεύσατε
μαθητεύω
 • Meaning:
  • intransitively:
   • to be a pupil, be a disciple
  • transitively:
   • to make a disciple of, teach (someone), instruct
  • Passive:
   • to become a disciple
 • Forms:
  • ἐμαθητεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαθήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαθήτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαθητευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μαθητεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • μαθητεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μαθητεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαθητεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μαθητεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μαθητευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
μαθητῇ
μαθητήν
μαθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disciple, adherent
  • pupil, apprentice
  • learner, pupil, student
 • Forms:
μαθητοῦ
μαθήτρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female disciple; a female pupil
μαθητῶν
μάθοι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning:
  • to learn
 • Root:μανθάνω
μαθόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: μανθάνω
μαθόντες
μάθος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • custom
μαθοῦσα
μάθω
μάθωμεν
μαθών
μάθωσι, μάθωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μανθάνω