ἐπικαθέζεσθαι
ἐπικαθέζομαι
 • Meaning: to sit down upon; to take one's seat
ἐπικάθημαι
 • Meaning: to sit upon
 • Forms:
  • ἐπικαθήμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐπικαθημένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐπικαθῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπικάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπικαθήμενος
ἐπικαθημένου
ἐπικαθῆσθαι
ἐπικάθηται
ἐπικαθίζω
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to sit on
  • to set on, put upon
 • Forms:
  • ἐπεκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικαθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπικαθιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐπικαθίσας
ἐπικαθίσῃ
ἐπικαθιῶ
ἐπικαθυπνόω
 • Meaning: to fall asleep
 • Forms:
  • ἐπικαθυπνώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐπικαθυπνώσωμεν
ἐπικαινίζω
 • Meaning: to renew, restore, renovate
 • Forms:
  • ἐπικαινισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐπικαινισθῆναι
ἐπικαίροις
ἐπίκαιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: opportune, timely, convenient, commodious, advantageous
 • Forms:
  • ἐπικαίροις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπικαίρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐπικαίρων Adj: Gen Plur MFN
ἐπικαίρους
ἐπικαίρων
ἐπικαίω
 • Meaning: to scorch, burn (on the surface)
 • Forms:
  • ἐπικεκαύκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐπικαλεῖσθαι
ἐπικαλεῖσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπικαλεῖται
ἐπικάλεσαι, ἐπικαλέσαι
ἐπικαλεσαμένη
ἐπικαλεσάμενοι
ἐπικαλεσάμενος
ἐπικαλεσαμένου
ἐπικαλέσασθαι
ἐπικαλέσασθε
ἐπικαλέσεσθε
ἐπικαλέσεται
ἐπικαλέσῃ
ἐπικαλέσησθε
ἐπικαλέσηται
ἐπικαλέσομαι
ἐπικαλεσόμεθα
ἐπικαλέσονται
ἐπικαλέσωμαι
ἐπικαλεσώμεθα
ἐπικαλέσωνται
ἐπικαλέω
 • Active Meaning:
  • to invoke, call, call out (to a divinity)
  • to name, give a name, give a surname or nickname
  • to call or name (someone) a derogatory term; to malign
  • to address and utter
  • to appeal (to someone)
  • to proclaim (an official event)
  • to assign (something) to (someone)
 • Middle Meaning:
  • to call on someone (for help or as a witness), call upon
  • to call upon
  • to call for (some action)
  • to complain about, protest against
 • Forms:
Present
 • ἐπικαλοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπικαλουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐπικαλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπικαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπικαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπικαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπικαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπικαλοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπικαλουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπικαλούμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπικαλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπικαλουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐπικαλουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπικαλουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐπεκαλεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεκαλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπικαλέσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπικαλέσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπικαλέσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπικληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπικληθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐπικαλέσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπικαλεσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • ἐπεκαλεσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπεκαλέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπεκαλέσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐπεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεκαλέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπικάλεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπικαλεσαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • ἐπικαλεσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐπικαλέσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐπικαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπικαλέσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐπικαλέσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐπικαλεσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐπικληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπικαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπικαλεσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἐπικαλέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐπικαλέσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπικαλέσωνται Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπικληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπικληθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπικληθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
Perfect
 • ἐπικεκλημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐπικεκλημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπικέκληνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπικέκλησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπικέκληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεκέκλητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπικαλοῖτο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Opt 3rd Sing
 • Meaning: to summon
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπικαλοῦ
ἐπικαλοῦμαι
ἐπικαλουμένοις
ἐπικαλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπικαλούμενος
ἐπικαλουμένου
ἐπικαλουμένους
ἐπικαλουμένῳ
ἐπικαλουμένων
ἐπικαλοῦνται
ἐπικάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cloak; a covering
  • metaphor: a deception, pretext
ἐπικάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cover, veil, cloak
 • Forms:
ἐπικαλύμματα
ἐπικαλύμματος
ἐπικαλύπτουσαι
ἐπικαλύπτω
 • Meaning:
  • to cover, cover over, cover up, shroud
  • to place someone over something (so the thing becomes invisible)
  • to conceal, (i.e., forgive, prevail)
  • to affect deeply
  • to spread oneself (over an area)
 • Forms:
  • ἐπεκαλύφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάλυψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικαλύπτουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἐπικαλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπικαλυψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπικαλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπικαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπικεκαλυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπικαλύπτων
ἐπικαλυψάτω
ἐπικαλύψῃς
ἐπικαλύψουσι, ἐπικαλύψουσιν
ἐπικαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: produce, crop
ἐπικαρπολογέω
 • Meaning:
  • to glean, gather fruit upon
  • to overdo in gathering (a crop)
 • Forms:
  • ἐπικαρπολογούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπικαρπολογούμενος
ἐπικαρπίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: produce, crop
 • Root: ἐπικαρπία
ἐπικαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down upon
ἐπικατακολουθέω
 • Meaning: to attend to
ἐπικαταλαμβάνω
 • Meaning:
  • to catch up, overtake
  • to reach out (in order to assist)
 • Forms:
  • ἐπικαταλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐπικαταλανθάνω
 • Meaning: to escape notice
 • Forms:
  • ἐπικαταλέληθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικαταλέληθε Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἐπικαταλέληθε
ἐπικαταλήμψεται
ἐπικαταλλαγῇ
ἐπικαταλλάσσομαι
 • Meaning: to be reconciled to (someone)
 • Forms:
  • ἐπικατηλλάγην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαταλλαγῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπικαταράομαι
 • Meaning:
  • to bring a curse
  • to call down a curse upon (someone)
  • to curse
  • to consign (someone to divine punishment)
 • Forms:
  • ἐπικατάρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπικαταράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαταρώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπικαταρωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐπικατηράσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐπικατάρασαι
ἐπικαταράσομαι
ἐπικατάρατα
ἐπικατάρατοι
ἐπικατάρατον
ἐπικατάρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • cursed, accursed; imprecated, i.e., execrable
  • deserving to be cursed, accursed
  • liable to prompt someone to utter curses
 • Forms:
ἐπικαταρώμενον
ἐπικαταρωμένου
ἐπικατηλλάγην
ἐπικατηράσατο
ἐπίκειμαι
 • Meaning:
  • Literal:
   • to lie upon (something)
   • to be placed and lie (in a certain place)
  • Figurative:
   • to be on (the image on a coin)
   • to take a hostile action, attack
   • to press around, press upon, be urgent, attack
   • to urgently demand; to insist, persist
   • to exert constant pressure on, press on; to assail
   • to be imposed, be incumbent
 • Forms:
  • ἐπίκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέκειντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπικείμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπικειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐπικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπίκεισθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπίκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπικείμενα
ἐπικειμένην
 • Parse: Part: Pres/Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to be laid upon
 • Root: ἐπίκειμαι
ἐπικειμένης
 • Parse: Part: Pres/Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to be laid upon
 • Root: ἐπίκειμαι
ἐπικείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπίκειμαι
ἐπικείμενος
 • Parse: Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to be laid upon
 • Root: ἐπίκειμαι
ἐπικειμένου
ἐπικειμένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen MFN
  • Part: Pres Mid/Pass Gen MFN
 • Meaning: to be laid upon
 • Root: ἐπίκειμαι
ἐπίκεινται
ἐπικεῖσθαι
ἐπίκεισθε
ἐπίκειται
ἐπικεκαλυμμένος
ἐπικεκαύκει
ἐπικεκλημένῃ
ἐπικεκλημένου
ἐπικέκληνται
ἐπικέκλησαι
ἐπικέκληται
ἐπικεκρυμμένως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • guardedly, mysteriously
 • Root: zzz
ἐπικέλλω
 • Meaning: Nautical: to bring to shore, run aground
ἐπικερδαίνω
 • Meaning: to gain in addition
ἐπικερδῆ
ἐπικερδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • profitable, advantageous
  • conducive to profit-making
 • Forms:
ἐπικεφάλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: poll tax
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπικεφάλαιονἐπικεφάλαια
GENἐπικεφαλαίουἐπικεφαλαίων
DATἐπικεφαλαίῳἐπικεφαλαίοις
ACCἐπικεφάλαιονἐπικεφάλαια
ἐπικεχυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιχέω
ἐπικίνδυνον
ἐπικίνδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in danger, dangerous, insecure, precarious
 • Forms:
  • ἐπικίνδυνον Adj: Acc Sing Masc
ἐπικινδύνους
ἐπικινέω
 • Active Meaning:
  • to move and arouse (emotionally or mentally)
 • Passive Meaning:
  • to be moved (e.g., moved to passion)
 • Forms:
  • ἐπεκινοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπικληθείς
ἐπικληθέν
ἐπικληθέντα
ἐπικληθῆναι
ἐπικληθήσεται
ἐπικληθήσομαι
ἐπικλήσει
ἐπικλήσεως
ἐπίκλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • calling upon, invocation
  • given name
ἐπίκλητοι
ἐπίκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • called upon, called in as allies
  • appointed (for a function)
  • designated, selected
  • important (people)
  • bearing the name of
  • invoked
 • Substantival Meaning:
  • convocation, assembly
 • Forms:
ἐπικλῖναι
ἐπίκλινον
ἐπικλίνω
 • Meaning:
  • to incline
  • to cause to incline
  • to close or shut a door
 • Forms:
  • ἐπικλῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπίκλινον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπικλύζω
 • Meaning:
  • to overflow, flood, overwhelm
  • to bring in great quantities
  • to come in great quantities
 • Forms:
  • ἐπέκλυσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπέκλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικλύζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπικλύζων
ἐπικλύσασαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Meaning: to overflow, flood
 • Root: ἐπικλύζω
ἐπικλύω
 • Meaning: to listen to, hear
ἐπικοιμάω
 • Active Meaning:
  • to put to bed, put upon bed
  • to spend the night
 • Passive Meaning:
  • to overlay, lay upon
  • to sleep on top of
  • to make a nuisance of oneself
 • Forms:
  • ἐπεκοιμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικοιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐπικοιμηθήσεται
ἐπικοινωνέω
 • Meaning:
  • to communicate with
  • to be common property
  • to belong to
 • Forms:
  • ἐπικοινωνοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἐπικοινωνούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
ἐπικοινωνοῦσα
ἐπικοινωνούσας
ἐπικοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slaughter
  • cutting down, felling
  • person cut down (on the battlefield)
 • Forms:
ἐπικοπήν
ἐπικοσμέω
 • Meaning: to add ornaments to, decorate after
 • Forms:
  • ἐπικοσμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐπικοσμηθῆναι
ἐπικουρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • supplication
  • help, assistance, aid
 • Forms:
ἐπικουρίας
ἐπικουφίζομαι
ἐπικουφίζουσα
ἐπικουφίζω
 • Active Meaning:
  • to be relieved upon
  • to lighten (a burden) by carrying (it for someone else)
 • Middle Meaning:
  • to lighten
 • Forms:
  • ἐπικουφίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπικουφίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἐπικράζω
 • Meaning: to shout threats (at someone)
ἐπίκρανε, ἐπίκρανεν
ἐπικράνθη
ἐπικράνθησαν
ἐπικραταιόω
 • Active Meaning:
  • to add strength to
  • to overpower
  • to confirm
 • Passive Meaning:
  • to be strengthened
  • to be confirmed
 • Forms:
  • ἐπικραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπικραταιωθῇ
ἐπικρατεῖ
ἐπικράτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mastery, dominion, possession
  • act of gaining and maintaining control (of something)
 • Forms:
ἐπικράτειαν
ἐπικρατείας
ἐπικρατεῖν
ἐπικρατέω
 • Meaning:
  • to have power over, rule over, prevail, take possession of
  • to gain strength, become powerful
  • to overpower
  • to exercise power and authority
 • Forms:
Present
 • ἐπικρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπικρατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπικρατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπικρατοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπικρατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐπικρατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπεκράτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
Aorist
 • ἐπικράτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπεκράτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεκράτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεκράτησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεκρατοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπικρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπικρατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπικρατησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
ἐπικρατῆσαι
ἐπικρατήσας
ἐπικρατησάτωσαν
ἐπικράτησιν
ἐπικράτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • victory over, mastery, dominion
  • domain
ἐπικράτησον
ἐπικρατοῦντες
ἐπικρατοῦντος
ἐπικρατούντων
ἐπικρατῶν
ἐπικρεμάμενοι
ἐπικρεμάμενος
ἐπικρεμάννυμι
 • Meaning:
  • to hang over, be dependent upon, be adhered to
  • to hang on to
 • Forms:
  • ἐπικρεμάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐπικρεμάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπικριθεῖσαν
ἐπικρίνω
 • Meaning:
  • to decide, determine
  • to give sentence
  • to judge
  • to pronounce false verdict of
  • to inflict
 • Forms:
  • ἐπεκρῖνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκρῖνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικριθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
ἐπίκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interpretation (of a dream)
ἐπικροτεῖ
ἐπικροτέω
 • Meaning:
  • to clap, applaud
  • to rattle over
  • to chatter (teeth)
  • to strike with a rattling sound
 • Forms:
  • ἐπεκρότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκρότησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπικροτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικροτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐπικροτήσας
ἐπικροτήσει
ἐπικροτοῦντες
ἐπικρούσει
ἐπικρούω
 • Meaning: to strike upon, clap, applaud
 • Forms:
  • ἐπικρούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπίκτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • provision
  • acquired in addition, gained besides
 • Forms:
  • ἐπικτήτου Adj: Gen Sing Fem
ἐπικτήτου
ἐπικυλίω
 • Meaning: to roll along upon, roll over, roll down upon
 • Forms:
  • ἐπεκύλισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπικύπτω
 • Meaning: to bend over, stoop over, bow down
 • Forms:
  • ἐπέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπικυρόω
 • Meaning: to confirm, sanction, ratify
ἐπικυρώσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπικυρόω
ἐπίκυφον
ἐπίκυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bent over, crooked, stooping, hunchbacked
 • Forms:
ἐπικωλύειν
ἐπικωλύω
 • Meaning: to hinder, check