δίδαγμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • lesson, instruction
διδάγμασι, διδάγμασιν
διδάγματα
διδακτικόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: skilful in teaching
 • Root: διδακτικός
διδακτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skilful in teaching, instructive, apt to teach, lit.: didactic
 • Forms:
διδακτοί
διδακτοῖς
διδακτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: instructed
 • Root: διδακτός
διδακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructed, taught, imparted
  • well educated
 • Forms:
διδακτούς
διδάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διδάσκω
διδάξαντα
 • Parse:
  • Part: Nom/Acc Act Plur Neut
  • Part: Acc Act Sing Masc
 • Meaning:
  • to teach
 • Root:διδάσκω
διδάξαντας
διδάξαντες
διδάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διδάσκω
διδάξατε
διδάξει
διδάξειν
διδάξεις
διδάξετε
διδάξῃ
διδάξῃς
δίδαξον
διδάξουσι, διδάξουσιν
διδάξω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: διδάσκω
διδάξωμεν
διδάξωσι, διδάξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διδάσκω
διδάσκαλε
διδασκαλεῖα
διδασκαλεῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • school, teaching-place
 • Forms:
διδασκαλείου
διδασκαλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of instruction, teaching
  • what is taught (e.g., doctrine, teaching)
 • Forms:
διδασκαλίᾳ
διδασκαλίαις
διδασκαλίαν
διδασκαλίας
διδασκαλικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to teach, instructive
διδασκαλικώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more able to teach
διδάσκαλοι
διδάσκαλον
διδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • tutor
  • teacher, instructor, professor, doctor, master
διδασκάλου
διδασκάλοις
διδασκάλους
διδασκάλῳ
διδασκάλων
δίδασκε
διδάσκει
διδάσκειν
διδάσκεις
διδάσκῃ
διδασκόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: διδάσκω
διδασκόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to teach
 • Root:διδάσκω
διδάσκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διδάσκω
διδάσκοντας
διδάσκοντες
διδάσκοντι
διδάσκοντος
διδάσκουσα
διδάσκουσι, διδάσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: διδάσκω
διδάσκω
 • Active Meaning:
  • to teach
  • to teach a lesson to be learned from
  • to instruct
  • to communicate skills
 • Passive Meaning:
  • to be taught
  • to learn
  • to be skilful, be adept, be expert
 • Forms:
Present
 • διδασκόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δίδασκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διδάσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διδάσκειν Verb: Pres Act Infin
 • διδάσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διδάσκῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διδάσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διδάσκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διδάσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διδάσκοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • διδάσκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διδάσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • διδάσκουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • διδάσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • διδάσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐδίδασκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδιδάσκετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐδίδασκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐδίδασκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διδάξειν Verb: Fut Act Infin
 • διδάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διδάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διδάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διδάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διδάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • διδαχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
Aorist
 • διδάξαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • διδάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διδάξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διδάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διδάξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διδάξαι Verb: Aor Act Infin
 • διδάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διδάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διδάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δίδαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διδάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διδαχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • διδαχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • διδαχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐδίδαξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδίδαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδίδαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδιδάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐδίδαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίδαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδιδάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐδιδάχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδιδάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
Perfect
 • δεδιδάγμεθα Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • δεδίδαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • δεδιδαγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • δεδιδαγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
διδάσκων
διδαχαῖς
διδαχάς
διδαχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Active Meaning:
  • teaching as an activity, instruction
 • Passive Meaning:
  • what is taught (e.g., doctrine, teaching)
 • Forms:
διδαχῇ
διδαχήν
διδαχῆς
διδαχθείς
διδαχθέντες
διδαχθήσεσθε
διδαχθῶσι, διδαχθῶσιν
διδείς
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δίδημι
δίδημι
 • Meaning: to bind, fetter
 • Forms:
  • διδείς Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • διδείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
διδόασι, διδόασιν
διδοῖ
διδοῖς
δίδομαι
διδόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δίδωμι
διδομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
διδομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
διδόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: δίδωμι
διδομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
διδόναι
διδόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δίδονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
διδόντας
διδόντες
διδόντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
διδόντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
διδόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δίδοσθαι
διδόσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δίδοται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δίδοτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δίδωμι
δίδου
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
δίδουν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to give
 • Root:δίδωμι
διδούς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
διδούσης
διδοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δίδραγμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: double weight, weight of two
δίδραχμα
δίδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a double drachma coin, half-shekel, tribute
 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
διδράχμου
διδράχμων
δίδυμα
διδυμεύουσαι
διδυμεύω
 • Meaning: to bear twins
 • Forms:
  • διδυμεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
δίδυμοι
δίδυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • double, twofold
 • Substantival Meaning:
  • twin
  • dual branch, forked (tree)
  • the testicles (Deut. 25:11)
  • Didymus
 • Forms:
διδύμου
διδύμων
δίδω
δίδωμεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root:δίδωμι
δίδωμι
 • Note: Opposite to λαμβάνω
 • Meaning:
  • to give (something) to (someone)
  • to give up (something of great value) for (a purpose or cause)
  • to deliver and provide
  • to grant, bestow, impart
  • to imagine, represent, consider, regard, count
  • to give, give out, hand over
  • to pay out (a fare, wage or fee)

   Ἰωνᾶς ... ἔδωκεν τὸ ναῦλον αὐτοῦ
   Jonah ... paid his fare (Jonah 1:3)

   διάστειλον τὸν μισθόν σου πρός με, καὶ δώσω
   Designate your wage to me and I will pay (Gen 30:28)

   Τί μοι δώσεις
   What will you pay me? (Gen 38:16)

  • to give and place
  • to convene, hold (Neh 5:7)

   ἔδωκα ἐπ’ αὐτοὺς ἐκκλησίαν μεγάλην
   I convened a great assembly for them Neh 5:7

  • to hand over (for someone's use)
  • to hand over (as a present)
  • to hand down (a sentence) (Zeph 3:5)

   δώσει κρίμα αὐτοῦ
   he will give his judgment (Zeph 3:5)

  • to give away (a daughter in marriage)
  • to entrust (something) to (someone) (for safe keeping)
  • to put, position, place (an object, person, idea)

   ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ
   the woman you have placed with me (Gen 3:12)

   ἔδωκεν ὁ θεὸς εἰς τὴν καρδίαν μου
   God put into my heart (Neh 7:5)

  • to appoint; to put under authority or influence

   δῶμεν ἀρχηγὸν
   Let us appoint a leader (Num 14:4)

  • to give up, sacrifice; to go, venture forth (i.e., take a chance)
  • to produce, provide

   ἡ ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς
   the vine will produce its fruit (Zech 8:12)

  • to make

   ὀλιγοστὸν δέδωκά σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν
   I made you small among the nations (Obadiah 2)

   δώσει σὲ κύριος ὁ θεός σου ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν
   your Lord God will make you high above all the nations (Deut 28:1)

  • to cause to come into existence

   δώσω εἰρήνην ἐν τῇ γῇ ὑμῶν
   I will create peace in your land (Lev 26:6)

  • to emit, utter, mention and make known

   ἔδωκεν φωνήν
   they uttered a voice (Num 14:1)

   κύριος ... ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
   the Lord ... has uttered his voice (Amos 1:2)

   ἔδωκεν ἡ ἄβυσσος φωνὴν αὐτῆς
   the deep uttered its voice (Hab 3:10)

  • to issue a command

   ἔδωκα αὐτῷ ἐν φόβῳ φοβεῖσθαί με
   I charged him to fear me (Mal 2:5)

  • to cause (something) to be attached to, impute, construe

   ἐν τοῖς λόγοις σου δώσει σκάνδαλον
   by your words, he will construe slander (Sir 27:23)

  • to lay the blame (for something at the door of someone) [Jonah 1:14]

   καὶ μὴ δῷς ἐφ’ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον
   don't put blame on us for righteous blood (Jonah 1:14)

  • to accord, attribute

   τοῦ δοῦναι δόξαν τῷ ὀνόματί μου
   to attribute glory to my name (Mal 2:2)

  • to cause to fall (into a certain state); allow to fall

   the Lord will cause you to fall into a curse
   Δῴη κύριός σὲ ἐν ἀρᾷ (Num 5:21)

  • to consign and abandon (to an undesirable treatment or destiny)
  • to entrust to deal with (in a certain way)
  • to cause to become

   δέδωκά σὲ θεὸν Φαραώ
   I caused you to become a god to Pharaoh (Exo 7:1)

  • mentally to represent, imagine

   ἔδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν θεοῦ
   you have imagined your heart as the heart of God (Ezek 28:2)

  • to expend (effort, thought)

   οὐκ ἔδωκαν τὰ διαβούλια αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν
   they did not give thought to returning to their God (Hos 5:4)

  • to transfer, sell (something for payment)

   ἀργυρίου τοῦ ἀξίου δότω μοι αὐτὸ
   let him sell it to me for silver of worth (Gen 23:9)

  • to allow

   οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς κακοποιῆσαί με
   God did not allow him to wrong me (Gen 31:7)

  • to present (something concrete)

   δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν ... εὐλογίαν καὶ κατάραν
   I present before you blessing and curse (Deut 11:26)

  • to obtain for oneself

   δῶμεν ἀρχηγὸν καὶ ἀποστρέψωμεν εἰς Αἴγυπτον
   let us obtain for ourselves a leader to return into Egypt (Num 14:4)

  • to grant (that a desire become a reality)

   τίς δώσει οὕτως εἶναι τὴν καρδίαν αὐτῶν
   who will grant that their heart be in them (Deut 5:29)

  • to allow to perform the function proper to

   τὰ ὦτα δώσουσιν ἀκούειν
   the ears are functioning to hear (Isa 32:3)

  • to give as recompense, requite
 • Forms:
Present
 • δίδομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • διδοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διδοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διδόναι Verb: Pres Act Infin
 • δίδοσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διδόσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • δίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δίδοτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • δίδου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διδούς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δίδω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • δίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δίδωσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Present Active Participles
 • διδούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • διδόντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • διδόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διδόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διδόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διδόντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • διδόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διδόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • διδούς Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐδίδουν Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐδίδους Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδίδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδίδοτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδίδουν Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • δοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δοθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • δοθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δώσειν Verb: Fut Act Infin
 • δώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δώσετέ Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • δώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • δοθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • δοθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δοθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • δοθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • δοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • δός Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δότε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δότω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δότωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • δοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • δῶ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • δῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • δῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • δῴη Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • δώῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • δῴης Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • δῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • δῷς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • δώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • δωσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • δῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδόθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδόθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδώκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδώκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participle
 • δοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • δούς, δοῦς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • δόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • δόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • δόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • δόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • δόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • δοθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • δοθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • δοθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • δοθείσας Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • δοθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • δοθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • δοθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δοθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
Perfect
 • δέδονται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δεδόσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • δέδοται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δέδωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • δεδώκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • δέδωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • δεδώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • δεδώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • δεδώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • δεδώκειν Verb: Perf Act Infin
 • δεδώκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • δέδωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • δέδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • δεδωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐδέδοτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Plur
 • ἐδεδώκει Verb: Pluperf Act Ind 3rd Sing
Perfect Participles
 • δεδομένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δεδομέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • δεδομένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • δεδομένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • δεδομένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • δεδομένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • δεδομένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • δεδομένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεδομένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δεδομένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δεδομένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δεδομένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δεδομένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • δεδωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • δεδωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • δεδωκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • δεδωκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
δίδως
δίδωσι, δίδωσιν
διδῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
διδῶται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root:δίδωμι