γυῖα
 • Parse #1:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: limb
 • Root: γυῖον
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: lame
 • Root: γυιός
γυῖον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • limb
γυιός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lame
γυμνά
γυμναί
γύμναζε
γυμναζόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: γυμνάζω
γυμνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to exercise
  • to train, i.e., practice naked (in the games)
  • to harass, vex
 • Forms:
  • γεγύμνωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • γεγυμνασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • γεγυμνασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • γεγυμνασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • γυμναζόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • γύμναζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγύμναζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐγύμναζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
γυμνασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • exercise, bodily training,
  • physical contest
  • gymnasium
  • asceticism (severe self-discipline and avoidance of all forms of indulgence)
 • Forms:
γυμνασίαν
γυμνάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bodily exercise
  • school for athletics and culture
  • gymnasium
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγυμνάσιονγυμνάσια
GENγυμνασίουγυμνασίων
DATγυμνασίῳγυμνασίοις
ACCγυμνάσιονγυμνάσια
γυμνή
γυμνήν
γυμνητεύομεν
γυμνητεύω
 • Meaning: to be naked; to strip, i.e., (reflexively) go poorly clad
 • Forms:
  • γυμνητεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • γυμνιτεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
γυμνιτεύομεν
γυμνιτεύω
 • Meaning: to be poorly clothed
γυμνοί
γυμνοῖς
γυμνόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γυμνός
γυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see γυμνότερος
 • Adjectival Meaning:
  • naked, stripped, bare
  • without an outer garment
  • poorly dressed
  • uncovered, bare
  • unarmed
 • Substantival Meaning:
  • nakedness
  • naked body
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγυμνόςγυμνήγυμνόν
GENγυμνοῦγυμνῆςγυμνοῦ
DATγυμνῷγυμνῇγυμνῷ
ACCγυμνόνγυμνήνγυμνόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγυμνοίγυμναίγυμνά
GENγυμνῶνγυμνῶνγυμνῶν
DATγυμνοῖςγυμναῖςγυμνοῖς
ACCγυμνούςγυμνάςγυμνά
γυμνότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of γυμνός
 • Meaning: more naked
γυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nakedness, nudity, nude, naked
  • deficient clothing, inadequate clothing, lack of sufficient clothing
  • destitution
 • Forms:
γυμνότητι
γυμνότητος
γυμνοῦ
γυμνούς
γυμνόω
 • Active Meaning:
  • to strip, lay bare, divest, uncover, to strip naked
  • to expose (part of a human body by removing its covering)
  • to remove (someone's upper garment)
 • Middle Meaning:
  • to expose oneself by taking off clothes (as a result of getting drunk)
 • Passive Meaning:
  • to be made naked
 • Forms:
  • ἐγυμνώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγύμνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγύμνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • γυμνωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
γυμνωθῆναι
γυμνῶν
γύμνωσι, γύμνωσιν
γύμνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nakedness, stripping, exposure
  • state of being unclothed and naked
  • a naked body (wholly naked or partially naked)
 • Note: All the references implicitly refer to unseemingly exposed male genitals in spite of the fact that the noun is feminine
γύναι
 • Parse: Noun: Voc Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναῖκα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναικάδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wife's brother
γυναικάρια
γυναικάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • literally: little woman
  • derogatorily: idle woman, silly woman, foolish woman
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγυναικάριονγυναικάρια
GENγυναικαρίουγυναικαρίων
DATγυναικαρίῳγυναικαρίοις
ACCγυναικάριονγυναικάρια
γυναῖκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναικεῖα
γυναικείαν
γυναικείοις
γυναικεῖον
γυναικεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • women's work
  • feminine, having menstrual cycle
 • Substantival Meaning:
  • menstruation, period
  • the part of a house reserved for women
 • Forms:
γυναικείῳ
γυναῖκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναικί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναικός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναικοτραφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: brought up by a woman
 • Forms:
γυναικών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a harem
  • a woman's apartment, a harem's quarters
 • Forms:
γυναικών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woman's apartments, harem
 • γυναικῶνος = Noun: Gen Sing Fem
γυναικῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναικῶνα
γυναικῶνι
γυναικῶνος
γυναιξί, γυναιξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γυνή
γύναιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weak woman
  • little woman
  • dear wife, dear woman
  • γύναια δῶρα gifts made to a woman
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγύναιονγύναια
GENγυναίουγυναίων
DATγυναίῳγυναίοις
ACCγύναιονγύναια
γυνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female person, woman
  • wife, female spouse
 • Forms:
γύπα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: γύψ
γῦπας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: γύψ
γυπός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: γύψ
γυπῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γύψ
γῦρον
γῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: round object, ring, circle
γυρόω
 • Meaning:
  • to go around, circle
  • to make round, bend into a circle
  • to draw a circle
 • Forms:
  • ἐγύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γύψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: vulture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγύψγῦπες
GENγυπόςγυπῶν
DATγυπίγυψί(ν)
ACCγῦπα, γύπαγῦπας
VOCγύψγῦπες
γυψί, γυψίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: γύψ