βραβεῖα, βραβεία
 • Parse #1:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: arbitration, judgment
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: prize, award
 • Root: βραβεῖον
βραβείοις
βραβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prize, award, victor's crown
βραβείων
βραβευέτω
βραβεύσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut/FutPerf Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning:
  • to judge, arbitrate
 • Root:βραβευω
βραβεύω
 • Meaning:
  • to arbitrate, referee, govern, rule, decide
  • to act as umpire
  • to award (prizes in contests)
  • to give victory
 • Forms:
  • βραβευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐβράβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • βραβεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
βραβεύων
βραγχιάω
 • Meaning: to be hoarse, have a sore throat, suffer hoarseness
 • Forms:
  • ἐβραγχίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βραδείᾳ
βραδεῖς
βραδέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: slowly, dully
βράδιον
βραδύ
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut (comparative, superlative)
 • Root: βραδύς
βραδύγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • slow of tongue
  • having a speech impediment
βραδυνάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βραδύνω
βραδύνει
βραδυνεῖ
βραδύνεις
βραδύνῃ
βραδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning:
  • to delay, loiter, hesitate, be slack, tarry
  • to cause (something) to come late
 • Forms:
  • βραδυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βραδύνωσι Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Plur
  • βραδύνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βραδύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βραδυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βραδύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐβραδύναμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
βραδυνῶ
βραδύνωσι, βραδύνωσιν
βραδυπλοέω
 • Meaning: to sail slowly
 • Forms:
  • βραδυπλοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
βραδυπλοοῦντες
βραδύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see βραδύτερος
 • Note: For superlative, see βραδύτατος
 • Meaning:
  • Of the mind: slow, dull, sluggish
  • Of Time: tardy, late
 • Forms:
  • βραδύ Adj: Nom/Acc Sing Neut (comparative, superlative)
  • βραδύτερον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • βραδύτερον Adj: Acc Sing Masc
  • βραδεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • βράδιον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • βραδείᾳ Adj: Dat Sing Fem
βραδύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of βραδύς
 • Meaning: slowest
βραδύτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: βραδύτερος
βραδύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βραδύς
 • Meaning: slower
βραδύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slowness, tardiness, slackness
 • Forms:
βραδύτητα
βράζω
 • Meaning: to boil, froth up, ferment
βρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: boiling up, agitation, shaking
βρασσούσῃ
βράσσω
 • Meaning:
  • to shake violently
  • to winnow grain
  • to boil
βραχέα
βραχεῖ
βραχεῖαν
βραχείας
βραχεῖς
βραχέων
βραχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, soon, for a while, a little
βραχήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βραχίονα
βραχίονας
βραχίονες
βραχίονι
βραχίονος
βραχιόνων
βραχίοσι, βραχίοσιν
βραχίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • arm, the upper appendage from hand to shoulder
  • shoulder of an animal
  • strength
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβραχίωνβραχίονες
GENβραχίονοςβραχιόνων
DATβραχίονιβραχίοσι(ν)
ACCβραχίοναβραχίονας
VOCβραχίωνβραχίονες
βραχύ
βρααχύβιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • short-lived
 • Forms:
  • βραχυβίους Adj: Acc Plur Masc/Fem
βραχυβίους
βραχύμετρα
βραχύμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: short in measurement
 • Forms:
βραχύν
βραχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • In significance: short, little, slight, easier, less significant

   τὰ δὲ βραχέα τῶν κριμάτων κρινοῦσιν
   they shall judge the easier cases (Ex 18:22)

  • In number: few

   παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ
   he stayed there with few in number (Deut 26:5)

  • In quantity: little, small portion, few

   ἐγευσάμην βραχὺ τοῦ μέλιτος τούτου
   I tasted a little of this honey (1Sam 14:29)

  • In length of time: soon, a short time, +μετά = a little later

   βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν
   I made him sorry for a little while (Isa 57:17)

  • In length of distance: short distance, a little farther

   παρῆλθεν βραχύ τι ἀπὸ τῆς Ῥοώς
   he went a little distance from Roōs (2Sam 16:1)

  • In quality: less, lower, diminished in degree

   ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους
   You made him lower than the angels (Ps 8:5)

 • Substantival Meaning:
  • brief

   ἔμπροσθεν βραχεῖ προδεδηλωμένην
   which we previously mentioned in brief (3Macc 4:14)

 • Combination Meaning:
  • With παρά: almost

   παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ ἡ ψυχή μου
   my soul had almost stayed in Hades (Ps 94:17)

  • With κατά: little by little

   αὐτοὺς κατὰ βραχὺ ἐξολεθρεύσωσιν
   to destroy them little by little (Wis 12:8)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβραχύςβραχεῖαβραχύ
GENβραχέοςβραχείαςβραχέος
DATβραχεῖβραχείᾳβραχεῖ
ACCβραχύνβραχεῖανβραχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMβραχεῖςβραχεῖαιβραχέα
GENβραχέωνβραχειωνβραχέων
DATβραχέσι(ν)βραχείαιςβραχέσι(ν)
ACCβραχεῖςβραχείαςβραχέα
βραχύτατος
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shortest
 • Forms:
βραχυτελῆ
βραχυτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ending shortly, brief, short performance
 • Forms:
βραχύτεροι
βραχύτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shorter
 • Forms:
βρέγμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: forehead
 • Forms:
  • βρέγματος Noun: Gen Sing Neut
βρέγματος
βρέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βρέχω
βρεκεκεκέξ
 • Parse: Exclamation
 • Meaning: croaking of a frog
βρέουιον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • schedule
βρέφη
βρέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • unborn child, embryo, fetus
  • babe, infant, young child
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβρέφοςβρέφη
GENβρέφουςβρεφῶν
DATβρέφειβρέφεσι(ν)
ACCβρέφοςβρέφη
βρέφους
βρεφῶν
βρέχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέχειν
βρέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρεχομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: βρέχω
βρεχομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βρέχω
βρέχον
 • Parse:
  • Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to drench
 • Root:βρέχω
βρέχοντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres/Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to drench
 • Root:βρέχω
βρέχουσιν, βρέχουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to rain, get wet
 • Root:βρέχω
βρέχω
 • Meaning:
  • to drench (with tears)
  • to wet, moisten, dampen
  • to shower, rain
  • to send rain
  • to wash
 • Forms:
  • βρεχομένας
   • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • βεβρεγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • βραχήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βρέξαι Verb: Aor Act Infin
  • βρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βρέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρέχειν Verb: Pres Act Infin
  • βρέχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρεχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἔβρεξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
βριήπυος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: loud shouting
βρίθει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρίθω
βρίθω
 • Meaning: to be heavy, weigh down
 • Forms:
  • βρίθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
βριμάομαι
 • Meaning: to be indignant
βρόμον
βρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • foul stench, foul odour, foul smell, stink
  • oats
  • roar, crackling, (any loud noise)
βρόμῳ
βρονταί
βροντᾷς
βροντάω
 • Meaning: to thunder, produced loud noise
 • Forms:
  • βροντᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βροντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβρόντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βροντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thunder, thundering
 • Forms:
βροντήν
βροντῆς
βροντήσει
βροντῶν
βροτοί
βροτοῖς
βροτόν
βροτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mortal
  • human being
βροτῶν
βροῦχον
βροῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: caterpillar, locust
βρούχου
βροχάς
βροχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rain
 • Forms:
βροχήν
βρόχοις
βρόχον
βρόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a noose, snare, halter
  • a restriction, restraint
βρόχους
βρόχων
βρυάζω
 • Meaning: to swell, teem, bubble up
 • Forms:
  • βρυάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
βρυάζων
βρυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a grinding, grating, gnashing (of the teeth), biting
  • a roaring
βρυγμῷ
βρυγμῶν
βρύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύω
βρύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: βρύω
βρύκω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat noisily
 • Forms:
  • βρυχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Masc
βρύξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύχω
βρυχάομαι
 • Meaning: roar, bellow
 • Forms:
  • βρυχώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
βρυχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Masc
 • Root: βρύκω
βρύχω
 • Meaning: to gnash, grind (teeth), grate the teeth
 • Forms:
  • βρύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔβρυχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔβρυχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔβρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔβρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βρυχώμενος
βρύω
 • Meaning: to pour forth, gush, swell out, send forth; to be full to bursting
 • Forms:
  • βρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρύειν Verb: Pres Act Infin
βρωθείησαν
βρωθῇ
βρωθῆναι
βρωθήσεται
βρωθήσονται
βρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, meat, victuals, provision(s)
  • game (to be caught in a snare or trap)
  • cooked food
  • moth-eating, corrosion, rust
 • Forms:
βρώμασι, βρώμασιν
βρώματα
βρώματι
βρώματος
βρωμάτων
βρώσει
βρώσεις
βρώσεως
βρώσιμον
βρώσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • edible, food, meat
  • capable of bearing edible fruit
 • Forms:
  • βρώσιμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
βρῶσι, βρῶσιν
βρῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of eating
  • corrosion
  • food (from agricultural produce)
βρωτά
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βρωτόν
 • ——
 • Parse #2: Adj: Nom Sing Fem; Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βρωτός
βρωτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: food, meat
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβρωτόνβρωτά
GENβρωτοῦβρωτῶν
DATβρωτῷβρωτοῖς
ACCβρωτόνβρωτά
VOCβρωτόνβρωτά
βρωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: edible, fit to be eaten
 • Forms:
  • βρωτά Adj: Nom Sing Fem; Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • βρωτῶν Adj: Gen Plur MFN
βρωτῶν