γλάνις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • sheat-fish, Silurus
γλαῦκα
γλαύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an owl, little owl
 • Forms:
  • γλαῦκα Noun: Acc Sing Fem
γλεῦκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sweet new wine, unfermented grape juice
  • highly sweetened fermented wine that is very intoxicating
 • Concord:

  NT: Acts 2:13
  LXX: Job 32:19
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • γλεύκους Noun: Gen Sing Neut
γλεύκους
γλισχρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stickiness
 • Forms:
γλισχρότητα
γλίχομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cling to, to follow
 • Forms:
  • γλιχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
γλιχομένοις
γλουτός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • buttock
 • Forms:
  • γλουτῶν Noun: Gen Plur Masc
γλουτῶν
γλυκάζον
γλυκάζω
 • Meaning: to sweeten, taste sweet, have a sweet taste
 • Forms:
  • γλυκάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
γλυκαίνειν
γλυκαίνω
 • Active Meaning:
  • to sweeten, make sweet
 • Passive Meaning:
  • to become sweet
 • Forms:
  • γλυκαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • γλυκανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γλυκανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γλυκανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγλύκανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγλυκάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγλυκάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
γλυκανεῖ
γλυκανθῇ
γλυκανθήσεται
γλύκασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sweetness, sweet wine, something sweet
 • Forms:
γλυκάσματα
γλυκασμάτων
γλυκασμοί
γλυκασμόν
γλυκασμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: sweet drink, sweetness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγλυκασμόςγλυκασμοί
GENγλυκασμοῦγλυκασμῶν
DATγλυκασμῷγλυκασμοῖς
ACCγλυκασμόνγλυκασμούς
VOCγλυκασμέγλυκασμοί
γλυκέα
γλυκεῖα
γλυκείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: γλυκύς
γλυκεῖς
γλυκέος
γλυκερός
 • Parse: Adj: Gen Sing Neut
 • Meaning: sweet (to the taste)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγλυκερόςγλυκεράγλυκερόν
GENγλυκεροῦγλυκερᾶςγλυκεροῦ
DATγλυκερῷγλυκερᾷγλυκερῷ
ACCγλυκερόνγλυκεράνγλυκερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγλυκεροίγλυκεραίγλυκερά
GENγλυκερῶν
DATγλυκεροῖςγλυκεραῖςγλυκεροῖς
ACCγλυκερούςγλυκεράςγλυκερά
γλυκεροῦ
γλυκύ
γλυκύς
Singular
 MascFemNeut
NOMγλυκύςγλυκεῖα
γλυκέα
γλυκύ
GENγλυκέοςγλυκείαςγλυκέος
DATγλυκεῖγλυκείᾳγλυκεῖ
ACCγλυκύνγλυκεῖανγλυκύ
Plural
 MascFemNeut
NOMγλυκεῖςγλυκεῖαιγλυκέα
GENγλυκέωνγλυκειωνγλυκέων
DATγλυκέσι γλυκείαιςγλυκέσι
ACCγλυκεῖςγλυκείαςγλυκέα
γλυκυτάτη
γλυκύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of γλυκύς
 • Meaning: sweetest, freshest, pleasantest, most delightful
γλυκυτάτων
γλυκύτερα
γλυκύτερον
γλυκύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of γλυκύς
 • Meaning: sweeter, fresher, more pleasant, more delightful
γλυκύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sweetness, tenderness
 • Forms:
γλυκύτητα
γλυκύτητος
γλύμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: engraved figure, inscription, signet
 • Forms:
γλύμματα
γλύμματος
γλυπτά
γλυπτοῖς
γλυπτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γλυπτός
γλυπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • carved, graven
 • Substantival Meaning:
  • carving, carved object, carved idol
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγλυπτόςγλυπτήγλυπτόν
GENγλυπτοῦγλυπτῆςγλυπτοῦ
DATγλυπτῷγλυπτῇγλυπτῷ
ACCγλυπτόνγλυπτήνγλυπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγλυπτοίγλυπταίγλυπτά
GENγλυπτῶνγλυπτῶνγλυπτῶν
DATγλυπτοῖςγλυπταῖςγλυπτοῖς
ACCγλυπτούςγλυπτάςγλυπτά
γλυπτούς
γλυπτῷ
γλυπτῶν
γλυφαί
γλυφάς
γλύφειν
γλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • carving, carved work, engraving
  • act of engraving
  • something engraved
 • Forms:
γλυφήν
γλυφῆς
γλυφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: notched end of an arrow; small knife or chisel
γλύφοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γλύφω
γλύφω
 • Meaning:
  • to carve, cut out with a knife, mould
  • to engrave, cut out with a knife, mould
 • Forms:
  • γλύφειν Verb: Pres Act Infin
  • γεγλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • γεγλυμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • γλύφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • γλύψαι Verb: Aor Act Infin
  • γλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐγλύφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἔγλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔγλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γλυφῶν
γλύψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γλύφω
γλύψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γλύφω
γλῶσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Also spelled γλώσσα
 • Meaning:
  • tongue
  • language
  • speech, something said and spoken
  • people who speak a particular language
  • something tongue-shaped; a thin, oblong object
 • Forms:
γλῶσσαι
γλώσσαις
γλωσσαλγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: endless talking, wordiness
γλωσσαλγίαν
γλωσσαλγίας
γλωσσαλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: change of speech, confusion of speech
 • Forms:
γλωσσαλλαγῇ
γλῶσσαν
γλώσσας
γλώσσῃ
γλώσσης
γλωσσόκομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • chest (for collecting money)
  • a casket, ark
  • bag, purse
  • a case (to keep mouthpieces of wind-instruments in)
γλωσσότμητον
γλωσσότμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with the tongue cut out
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγλωσσότμητοςγλωσσότμητον
GENγλωσσοτμήτου
DATγλωσσοτμήτῳ
ACCγλωσσότμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMγλωσσότμητοιγλωσσότμητα
GENγλωσσοτμήτων
DATγλωσσοτμήτοις
ACCγλωσσοτμήτουςγλωσσότμητα
γλωσσοτομεῖν
γλωσσοτομέω
 • Meaning:
  • to cut out the tongue
  • to incapacitate
 • Note: Alternate spelling: γλωττοτομέω
 • Forms:
  • γλωσσοτομεῖν Verb: Pres Act Infin
γλωσσοχαριτοῦντος
γλωσσοχαριτόω
 • Meaning: to flatter, speak favourably
 • Forms:
  • γλωσσοχαριτοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
γλωσσώδη
γλωσσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: talkative, garrulous, glib, babbling
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγλωσσώδηςγλωσσώδες
GENγλωσσώδους
DATγλωσσώδει
ACCγλωσσώδηγλωσσώδες
Plural
 MascFemNeut
NOMγλωσσώδειςγλωσσώδη
GENγλωσσωδῶν
DATγλωσσώδεσι(ν)
ACCγλωσσώδειςγλωσσώδη
γλωσσώδους
γλωσσῶν
γλῶττα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Alt. form of γλῶσσα
 • Meaning:
  • tongue
  • language
 • Forms:
γλώττης
γλῶτταν
γλώττης
γλωττοτομέω
 • Note: Alt. form of γλωσσοτομέω
 • Meaning: to cut out the tongue, make speechless
 • Forms:
  • γλωττοτομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • γλωττοτομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
γλωττοτομῆσαι
γλωττοτομήσεις