ὑπέρ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive: in behalf of, instead of
   • higher: at a higher level than something/someone, but not touching
   • for, in behalf of:

    ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
    he gave himself in behalf of us (Tit. 2:14)

   • for sake of, in relation to:

    ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου
    I could wish I be accursed from Christ for the sake of my brothers (Rom. 9:3)

   • about, concerning:

    ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν
    our hope is sure concerning you (II Cor. 1:7)

   • over:

    ὑπὲρ θαλάσσης καὶ χθονὸς ποτωμένοις
    flying over sea and land

  • with Accusative: over, above, beyond
   • over:

    ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματος
    he stepped over the threshold of the house

   • above:

    Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον
    a disciple is not above his teacher (Matt. 10:24)

   • beyond:

    ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου
    beyond the brightness of the sun (Acts 26:13)

   • more than:

    ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ
    he who loves father or mother more than me (Matt. 10:37)

  • Adverbial: more
   • more:

    διάκονοι Χριστοῦ εἰσιν; ὑπὲρ ἐγώ
    are they servants of Christ? I more (i.e., I am likewise but even more)

ὑπεράγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: transcendently good
 • Forms:
ὑπεραγάλλομαι
 • Meaning: to rejoice greatly, exult greatly
 • Forms:
  • ὑπεραγαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ὑπεραγαλλόμενος
ὑπεράγαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • above measure, beyond measure
  • very much, over much, exceedingly
ὑπεραγαπάω
 • Meaning: to love (someone) dearly
 • Forms:
  • ὑπερηγάπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπεράγει
ὑπεράγον
ὑπεραγόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in particular, exceedingly
ὑπεράγω
 • Meaning:
  • to lift up over
  • to be preeminent, excel
  • to be superior to
  • to be higher than
 • Forms:
  • ὑπεράγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπεράγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ὑπεράγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑπεράγων
ὑπεραινετόν
ὑπεραινετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: praised exceedingly, highly praiseworthy
 • Forms:
ὑπεραίρομαι
ὑπεραιρόμενος
ὑπεραίρω
 • Active Meaning:
  • to lift over
  • to rise above
  • to surpass, exceed
 • Middle Meaning:
  • to treat (someone) in an overbearing manner
  • to rise up
  • to exalt oneself
  • to be elated
 • Passive Meaning:
  • to be exalted above
 • Forms:
Present
 • ὑπεραίρομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὑπεραιρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὑπεραίρωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
Imperfect
 • ὑπερῄρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ὑπεραρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ὑπερῆραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπερῇραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπερῆρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπερῆρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπερήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
ὑπεραίρωμαι
ὑπέρακμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beyond the prime of youth
  • past the flower of (her) age
  • past the bloom of youth
 • Forms:
ὑπεραλλόμαι
 • Meaning:
  • to leap to a high place
  • to win a prominent position
  • to leap into prominence
  • to spring over
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir. 38:33
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ὑπεραλοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ὑπεραλοῦνται
ὑπερανίσταμαι
ὑπεράνω
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning:
  • Preposition:
   • far above, higher above
   • over (a surface)
   • north of
  • Adverb:
   • upward
   • beyond (a point in time and further into the future)
ὑπεράνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, higher above
ὑπεραρθήσεται
ὑπεράρσει
ὑπέραρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • high water mark
  • exaltation
ὑπερασπιεῖ
ὑπερασπίζει
ὑπερασπίζοντα
ὑπερασπίζοντας
ὑπερασπίζω
 • Meaning:
  • to shield, cover with a shield, protect
  • to defend (with a shield)
  • to provide protection
 • Forms:
Present
 • ὑπερασπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπερασπίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑπερασπίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπερασπίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑπερασπίσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ὑπερασπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑπερασπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑπερασπίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ὑπερησπικότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
ὑπερασπίζων
ὑπερασπίσαι
ὑπερασπίσῃ
ὑπερασπισμόν
ὑπερασπισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a covering with a shield
  • protection, cover
ὑπερασπιστά
ὑπερασπιστήν
ὑπερασπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who holds a shield over
  • protector, champion, defender
 • Forms:
ὑπερασπίστρια
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • a woman who is a champion for a cause
  • female defender, a woman who holds a shield
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπερασπίστριαὑπερασπίστριαι
GENὑπερασπίστριαςὑπερασπιστριῶν
DATὑπερασπιστρίᾳὑπερασπιστρίαις
ACCὑπερασπιστρίανὑπερασπίστριας
VOCὑπερασπίστριαὑπερασπίστριαι
ὑπερασπιῶ
ὑπεραυξάνει
ὑπεραυξάνω
 • Meaning: to increase above normal degree, grow exceedingly
 • Forms:
  • ὑπεραυξάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ὑπεραφανέω
 • Meaning: to act arrogantly, behave insolently
 • Forms:
  • ὑπερηφάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ὑπερβαίνειν
ὑπερβαίνοντες
υπερβαινουσαν
ὑπερβαίνουσι, ὑπερβαίνουσιν
ὑπερβαίνω
 • Meaning:
  • to go beyond, transcend, pass over
  • to step over, overstep, transgress (a border or limit)
  • to break (a law), sin
  • to scale (a wall); to climb up and over
  • to overlook intentionally; to pass over
  • to walk over (someone)
  • to take advantage over (someone)
 • Forms:
Present
 • ὑπερβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπερβαίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπερβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὑπερβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ὑπερβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπερβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπερβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑπερβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπερέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπερέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπερέβην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπερέβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ὑπερβεβήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
ὑπερβαίνων
ὑπερβάλλον
ὑπερβάλλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ὑπερβάλλω
ὑπερβάλλοντι
ὑπερβαλλόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: excessively, beyond measure, exceedingly
ὑπερβάλλου
ὑπερβαλλούσαις
ὑπερβάλλουσαν
ὑπερβαλλούσας
ὑπερβαλλούσῃ
ὑπερβαλλούσης
ὑπερβάλλω
 • Active Meaning:
  • to surpass, exceed, excel, pass
  • to throw beyond
  • to outbid
 • Middle Meaning:
  • to postpone
  • to wait out
 • Forms:
Present
 • ὑπερβάλλον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπερβάλλον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπερβαλλούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ὑπερβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὑπερβάλλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑπερβάλλοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ὑπερβάλλου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ὑπερβάλλουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ὑπερβαλλούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ὑπερβαλλούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ὑπερβαλλούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
Imperfect
Future
Aorist
 • ὑπερβαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὑπερέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ὑπερβάλλων
ὑπερβαλών
ὑπερβεβήκατε
ὑπερβεβηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to step over, mount, scale
 • Root: ὑπερβαίνω
ὑπερβῇ
ὑπερβήσεσθαι
ὑπερβήσεται
ὑπερβήσῃ
ὑπερβήσομαι
ὑπερβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • abundance, excess, far more exceeding
  • excellency, more excellent
  • beyond measure, out of measure
  • extreme, utmost
 • Forms:
ὑπερβολῇ
ὑπερβολήν
ὑπερβαίνει
ὑπερέβαινεν, ὑπερέβαινε
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to step over, mount, scale
 • Root: ὑπερβαίνω
ὑπερέβαλε, ὑπερέβαλεν
ὑπερβάλλοντος
ὑπερβεβηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to go beyond
 • Root: ὑπερβαίνω
ὑπερδοξάζω
 • Meaning: to glory exceedingly, break out in rapturous praise
ὑπερδυναμόω
 • Meaning: to overpower, overcome
 • Forms:
  • ὑπερεδυνάμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ὑπερεδυνάμωσαν
ὑπερέβη
ὑπερέβην
ὑπερέβησαν
ὑπερεῖδε, ὑπερεῖδεν
ὑπερεῖδες
ὑπερείδομεν
ὑπερεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπεροράω
ὑπερείδω
 • Meaning:
  • to support, prop up, put under as a support, set up
  • to overlook, wink at, not punish
 • Forms:
  • ὑπερείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὑπεριδών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ὑπήρεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπερείσῃ
ὑπερεῖχεν, ὑπερεῖχε
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to rise above
 • Root: ὑπερέχω
ὑπερεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπερέχω
ὑπερέκεινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beyond, still farther
ὑπερεκέρασαν
ὑπερεκέρων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπερκεράω
ὑπερεκπερισσοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, super-abundantly
ὑπερεκπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beyond all measure, most highly
ὑπερεκράτησε, ὑπερεκράτησεν
ὑπερεκτείνομεν
ὑπερεκτείνω
 • Meaning: to stretch beyond
 • Forms:
  • ὑπερεκτείνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ὑπερεκχείσθω
ὑπερεκχεῖται
ὑπερεκχεῖτε
ὑπερεκχέω
 • Meaning: to overflow, pour out over
 • Forms:
  • ὑπερεκχεῖτε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ὑπερεκχείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ὑπερεκχεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑπερεκχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ὑπερεκχυθήσονται
ὑπερεκχυννόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπερεκχύνω
ὑπερεκχυνόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπερεκχύνω
ὑπερεκχύνω
 • Meaning: to overflow, run over
 • Forms:
  • ὑπερεκχυννόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ὑπερεκχυνόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ὑπερένδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: exceedingly glorious
 • Forms:
ὑπερεντυγχάνει
ὑπερεντυγχάνω
 • Meaning: to plead, intercede, make intercession for
 • Forms:
  • ὑπερεντυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ὑπερέξει
ὑπερέξω
ὑπερεπαινεῖ
ὑπερεπαινέω
 • Meaning: to praise highly
 • Forms:
  • ὑπερεπαινεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ὑπερεπερίσσευσε, ὑπερεπερίσσευσεν
ὑπερεπλεόνασε, ὑπερεπλεόνασεν
ὑπερεσπουδακότα
ὑπερευκλεεῖ
ὑπερευκλεής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beyond good report, very famous
ὑπερευφραίνομαι
 • Meaning: to rejoice exceedingly
ὑπερευχαριστεῖν
ὑπερευχαριστέω
 • Meaning: to give heartiest thanks (to someone)
 • Forms:
  • ὑπερευχαριστεῖν Verb: Pres Act Infin
ὑπερέφερε
ὑπερεφρόνησαν
ὑπερεφρόνησε, ὑπερεφρόνησεν
ὑπερεφώνει
ὑπερέχει
ὑπερέχειν
ὑπερέχον
ὑπερέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὑπερέχω
ὑπερέχοντας
ὑπερέχοντες
ὑπερέχοντι
ὑπερέχοντος
ὑπερεχόντων
ὑπερέχουσα
ὑπερέχουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Meaning: to rise above
 • Root: ὑπερέχω
ὑπερεχούσαις
ὑπερέχουσι, ὑπερέχουσιν
ὑπερεχύθη
ὑπερέχω
 • Meaning:
  • to rise above, surpass, excel, project
  • to constitute excess, to have over and above
  • to mount upon
  • to have power over, be in authority
  • to be more powerful than
 • Forms:
Present
 • ὑπερέχειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπερέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπερέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπερέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑπερέχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑπερέχοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπερέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπερέχοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ὑπερέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ὑπερεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὑπερέχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑπερεχούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • ὑπερέχουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ὑπερέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπερεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπερεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὑπερέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
Perfect
ὑπερέχων
ὑπερεωραμένη
ὑπερηγάπησε, ὑπερηγάπησεν
ὑπερήνεγκαν
ὑπερῆραν, ὑπερῇραν
ὑπερῆρας
ὑπερῆρκας
ὑπερηρκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to lift up over
 • Root: ὑπεραίρω
ὑπερῆρε, ὑπερῆρεν
ὑπερῄρετο
ὑπερήρθη
ὑπερησπικότα
ὑπερήφανα
ὑπερηφάνει
ὑπερηφανεῖ
ὑπερηφανεῖται
ὑπερηφανεύεσθαι
ὑπερηφανεύεται
ὑπερηφανεύομαι
ὑπερηφανεύου
ὑπερηφανευσάμενον
ὑπερηφανεύσαντο
ὑπερηφανεύσασθαι
ὑπερηφανεύσατο
ὑπερηφανεύω
 • Active Meaning:
  • to behave arrogantly
  • to act arrogantly
 • Middle Meaning:
  • to behave arrogantly
  • to act arrogantly
 • Forms:
Present
 • ὑπερηφανεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑπερηφανεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπερηφανεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
Imperfect
Future
Aorist
 • ὑπερηφανεύου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ὑπερηφανεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ὑπερηφανεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ὑπερηφανεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπερηφανευσάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ὑπερηφανευσάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
Perfect
ὑπερηφανέω
 • Active Meaning:
  • to be arrogant to, act arrogantly
  • to be proud, haughty
  • to treat arrogantly
  • to treat with disdain
  • to despise
 • Passive Meaning:
  • to be despised
 • Forms:
  • ὑπερηφάνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερηφανεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερηφανήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὑπερηφανεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑπερηφάνησαν
ὑπερηφανήσατε
ὑπερηφανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arrogance, pride, haughtiness
  • splendour, magnificence
 • Forms:
ὑπερηφανίᾳ
ὑπερηφανίαν
ὑπερηφανίας
ὑπερηφανιῶν
ὑπερήφανοι
ὑπερηφάνοις
ὑπερήφανον
ὑπερήφανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • arrogant, proud, haughty
  • sumptuous, splendid, outstanding quality
 • Forms:
ὑπερηφάνου
ὑπερηφάνους
ὑπερηφάνῳ
ὑπερηφάνων
ὑπερηφάνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: proudly, haughtily, arrogantly
ὑπέρθεσθε
ὑπερθετέον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to go beyond
ὑπέρθυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lintel (of a door or gate)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπέρθυρονὑπέρθυρα
GENὑπερθύρουὑπερθύρων
DATὑπερθύρῳὑπερθύροις
ACCὑπέρθυρονὑπέρθυρα
ὑπερθύρων
ὑπεριδεῖν
ὑπερίδῃ
ὑπερίδῃς
ὑπερίδητε
ὑπεριδόντες
ὑπεριδοῦσα
ὑπεριδών
ὑπερίδωσι, ὑπερίδωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπεροράω
ὑπερισχύει
ὑπερισχύεις
ὑπερίσχυε, ὑπερίσχυεν
ὑπερισχύουσι, ὑπερισχύουσιν
ὑπερισχύσει
ὑπερίσχυσε, ὑπερίσχυσεν
ὑπερισχύω
 • Meaning:
  • to be exceedingly strong
  • to prevail
  • to overpower
  • to excel
  • to be taken and acted upon in real earnest
 • Forms:
  • ὑπερισχύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερισχύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ὑπερίσχυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερισχύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὑπερισχύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερίσχυσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπέρκειμαι
 • Meaning: to excel, outstrip
 • Forms:
  • ὑπέρκεισαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
ὑπέρκεισαι
ὑπερκεράννυμι
 • Meaning: to mix thoroughly
 • Forms:
  • ὑπερεκέρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ὑπερκεράω
 • Meaning:
  • to outflank
  • to attack the wings of (the enemy) (i.e., attack the outer ends of the army instead of the main force)
 • Forms:
  • ὑπερεκέρων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὑπερεκέρων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ὑπερκόσμιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: supramundane
 • Forms:
  • ὑπερκοσμίῳ Adj: Dat Sing MFN
ὑπερκοσμίῳ
ὑπερκρατέω
 • Meaning:
  • to overpower
  • to become more powerful than
 • Forms:
  • ὑπερεκράτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπέρλαμπρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: exceedingly bright
 • Forms:
ὑπερλίαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, highest degree, preeminently, especially
ὑπερμαχεῖτε
ὑπερμαχέω
 • Meaning:
  • to fight for, fight on behalf of
  • to fight in defense of, defend
 • Forms:
  • ὑπερμαχεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
ὑπέρμαχον
ὑπέρμαχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • a champion, defender
  • fighting in defence of (someone else)
  • defending
  • vindicating
 • Forms:
ὑπερμεγέθη
ὑπερμεγέθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • massive size, immensely great
  • exceedingly difficult
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπερμεγέθηςὑπερμέγεθες
GENὑπερμεγέθους
DATὑπερμεγέθει
ACCὑπερμεγέθηὑπερμέγεθες
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπερμεγέθειςὑπερμεγέθη
GENὑπεργμεγεθῶν
DATὑπερμεγέθεσι(ν)
ACCὑπερμεγέθειςὑπερμεγέθη
ὑπερμήκεις
ὑπερμήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very long, very tall
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑπερμήκηςὑπερμήκες
GENὑπερμήκους
DATὑπερμήκει
ACCὑπερμήκηὑπερμήκες
Plural
 MascFemNeut
NOMὑπερμήκειςὑπερμήκη
GENὑπερμηκῶν
DATὑπερμήκεσι(ν)
ACCὑπερμήκειςὑπερμήκη
ὑπερνεφῆ
ὑπερνέφος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • upper cloud, beyond cloud
ὑπερνικάω
 • Meaning:
  • to vanquish beyond
  • to more than conquer
  • to conquer exceedingly
  • to hyper-conquer
  • to conquer overwhelmingly
 • Forms:
  • ὑπερνικῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ὑπερνικῶμεν
ὑπέρογκα
ὑπέρογκον
ὑπέρογκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bulging over, swollen, puffed up
  • extremely large
  • arrogant, insolent, haughty, bombastic
  • excessive, immoderate
  • burdensome, very difficult
  • important
 • Forms:
ὑπεροίσει
ὕπερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pestle (to bray and pound with)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕπερονὕπερα
GENὑπέρουὑπέρων
DATὑπέρῳὑπέροις
ACCὕπερονὕπερα
ὑπέροπλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: insolent, presumptuous
 • Root: ὑπέροπλος
ὑπέροπλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insolent, presumptuous
ὑπερορᾷς
ὑπεροράσει
ὑπερόρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contempt, disdain, overlooking, disdaining, disregarding
ὑπερορᾶτε
ὑπεροράω
 • Meaning:
  • to disdain, despise, look down upon
  • to overlook, ignore, disregard, neglect, pass over
 • Forms:
Present
 • ὑπερορῶσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ὑπερορῶσι Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • ὑπερορᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπερορῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ὑπερορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ὑπεροφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπερόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑπερόψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑπερόψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑπερεῖδε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπερεῖδες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπερείδομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπερεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπεριδεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ὑπερίδῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπερίδῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπερίδητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὑπεριδόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπεριδοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ὑπερίδωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὑπερορᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Perfect
 • ὑπερεωραμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ὑπερορῶ
ὑπερορῶν
ὑπερορῶσι, ὑπερορῶσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπεροράω
ὑπέρου
ὑπεροφθήσεται
ὑπεροχαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: prominence, height, excess
 • Root: ὑπεροχή
ὑπεροχάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: prominence, height, excess
 • Root: ὑπεροχή
ὑπεροχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prominence, projection, height
  • abundance, superiority, excess
  • place of prominence, place of authority, dignity
 • Note: ὑπεροχάς Alt. form for Noun: Gen Sing Fem
 • Forms:
ὑπεροχῇ
ὑπεροχήν
ὑπεροχῆς
ὑπερόψει
ὑπερόψεται
ὑπερόψῃ
ὑπέροψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: taking no notice, contempt, heedlessness
 • Forms:
ὑπερόψομαι
ὑπερπερισσεύομαι
ὑπερπερισσεύω
 • Meaning:
  • to be present in abundance
  • to super-abound, abound much more, exceeding
  • to cause (someone) to overflow with (something)
  • to overflow
 • Forms:
  • ὑπερεπερίσσευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερπερισσεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ὑπερπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: super-abundantly, beyond measure
ὑπερπλεονάζει
ὑπερπλεονάζω
 • Meaning:
  • to have too much
  • to superabound, overflow, be exceeding abundant, abound exceedingly
 • Forms:
  • ὑπερπλεονάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερπλεονάζει Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • ὑπερεπλεόνασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερεπλεόνασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερπλεονάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ὑπερπλεονάσῃ
ὑπέρραψε, ὑπέρραψεν
ὑπερρίπτοσαν
ὑπερρίπτω
 • Meaning: to throw (an arm) over (a cross-bar)
 • Forms:
  • ὑπερρίπτοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ὑπερσπουδάζω
 • Meaning: to take great pains, be very eager
 • Forms:
  • ὑπερεσπουδακότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
ὑπερτάτην
ὑπέρτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ὕπατος
 • Meaning: uppermost, loftiest, supreme
ὑπερτάτῳ
ὑπερτεῖνον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to stretch
 • Root: ὑπερτείνω
ὑπερτείνοντας
ὑπερτείνω
 • Meaning: to stretch
ὑπέρτερος
 • Parse:
  • Comparative Adjective Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • over, above, upper
  • nobler, more excellent
  • stronger, mightier
  • victorious over
  • longer (in time)
  • better than
 • Forms:
ὑπερτηκόμενος
ὑπερτήκω
 • Meaning:
  • to waste away, cause to waste slowly away
  • to melt away
  • to melt exceedingly
 • Forms:
  • ὑπερτηκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ὑπερτίθενται
ὑπερτίθημι
 • Active Meaning:
  • to set over
 • Middle Meaning:
  • to delay
  • to set aside, defer, put off
  • to do away with
 • Forms:
  • ὑπερτίθενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὑπερτιμάω
 • Meaning:
  • to think very highly of
  • to honour exceedingly, honour greatly
 • Forms:
  • ὑπερτιμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑπερτιμῶν
ὑπερυμνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • highly extolled, highly praised
  • highly worthy of adoration in hymns
 • Forms:
ὑπερυψούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπερυψόω
ὑπερυψούμενος
ὑπερυψοῦτε
ὑπερυψούτω
ὑπερυψόω
 • Active Meaning:
  • to exalt exceedingly
  • to elevate
  • to raise to lofty height
 • Middle Meaning:
  • to rise
  • to raise oneself
 • Passive Meaning:
  • to be exalted
 • Forms:
  • ὑπερυψούμενον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ὑπερυψούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὑπερυψοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὑπερυψούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ὑπερυψῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὑπερυψώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὑπερυψωμένον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ὑπερυψωμένος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ὑπερύψωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερύψωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπερυψῶ
ὑπερυψώθης
ὑπερυψωμένον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑπερυψόω
ὑπερυψωμένος
ὑπερύψωσε, ὑπερύψωσεν
ὑπερφέρει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to bear, carry
 • Root: ὑπερφέρω
ὑπερφερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: preeminent, excellent, surpassing
 • Forms:
ὑπερφέρειν
ὑπερφέρω
 • Meaning:
  • to bear over (a place)
  • carry over (a place)
  • to rise above
  • to reach above
  • to surpass (others)
  • excel
 • Forms:
  • ὑπερέφερε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπεροίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑπερφέρων
ὑπερφόβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very fearful, very terrifying, timid, very frightening
 • Forms:
ὑπερφόβου
ὑπερφρονεῖν
ὑπερφρονέω
 • Meaning:
  • to despise, think too little of
  • to be vain, arrogant, think too highly, be haughty
  • to be over-proud, high-minded
 • Forms:
  • ὑπερεφρόνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπερεφρόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑπερφρονεῖν Verb: Pres Act Infin
ὑπερφρονήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to be over-proud, high-minded
 • Root: ὑπερφρονέω
ὑπερφρονῶν
ὑπερφυᾶ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Meaning: growing above, overgrown
 • Root: ὑπερφυής
ὑπερφυής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: growing above, overgrown
ὑπερφωνέω
 • Meaning:
  • to sing loudly
  • to shout loudly
  • to speak exceedingly well
 • Forms:
  • ὑπερεφώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ὑπερχαρεῖς
ὑπερχαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: overjoyed
 • Forms:
ὑπερχέω
 • Active Meaning:
  • to cause to overflow
 • Passive Meaning:
  • to overflow
  • to pour upon
 • Forms:
  • ὑπερεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ὑπέρχομαι
 • Meaning: to go under, enter, retire to, get under
 • Forms:
  • ὑπεληλυθυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
ὑπερῷα
ὑπερωμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the top of the shoulder
  • the top of the shoulder (i.e., he was head and shoulders taller than others)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Sam 9:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ὑπερωμίαν
ὑπερῷοι
ὑπερῴοις
ὑπερῷον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: third story of a house, upper chamber (room)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὑπερῷονὑπερῷα
GENὑπερῴουὑπερῴων
DATὑπερῴῳὑπερῴοις
ACCὑπερῷονὑπερῷα
ὑπερῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: upper, upstairs, in upper room
 • Forms:
ὑπερῴου
ὑπερῴῳ
ὑπερῴων