ἐς
 • Parse: Preposition
 • Meaning: into
 • Root: εἰς
ἐσαββάτισε, ἐσαββάτισεν
ἐσάθρωσαν
ἐσακούειν
ἐσαλεύθη
ἐσαλεύθησαν
ἐσαλεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
ἐσάλευσαν
ἐσάλευσε, ἐσάλευσεν
ἐσάλπιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σαλπίζω
ἐσάλπισαν
ἐσάλπισε, ἐσάλπισεν
ἐσάπησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σήπω
ἐσάρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σαρόω
ἐσβέννυτο
ἔσβεσαν
ἔσβεσε, ἔσβεσεν
ἐσβέσθη
ἐσβέσθησαν
ἐσβεσμένοι
ἐσβεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σβέννυμι
ἐσεβάσθησαν
ἐσέβετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σέβω
ἐσέβοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἔσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσεισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to shake
 • Root: σείω
ἐσείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
ἐσείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
ἔσεσθαι
ἔσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
εσεφιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: stores, storehouse
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 26:15,17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἔσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσήμαινε, ἐσήμαινεν
ἐσήμαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σημαίνω
ἐσήμανα
ἐσήμαναν
ἐσήμανας
ἐσήμανε, ἐσήμανεν
ἐσημάνθη
ἐσημάνθην
ἐσημειώθη
ἐσημειώσατο
ἐσήμηνε, ἐσήμηνεν
ἔσθενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σθένω
ἔσθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἔσθετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe, garment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσθήςἐσθῆτες
GENἐσθῆτοςἐσθήτων
DATἐσθῆτιἐσθῆσιν
ACCἐσθῆταἐσθῆτας
ἐσθήσεσι, ἐσθήσεσιν
ἔσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Forms:
ἐσθῆτα
ἐσθῆτας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: clothing
 • Root: ἐσθής
ἔσθητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθῆτι
ἐσθῆτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Root: ἐσθής
ἔσθιε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to eat
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίει
ἐσθίειν
ἐσθίεις
ἐσθίεσθαι
ἐσθίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίῃ
ἐσθίητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντα
ἐσθίοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίουσι, ἐσθίουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίω
 • Meaning:
  • to eat, devour, consume, live
  • to destroy
 • Forms:
Present
 • ἐσθίοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἔσθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἔσθητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐσθίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐσθίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐσθίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐσθίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐσθιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐσθίῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐσθιόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσθίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐσθίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • φάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαγούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Act Participle
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
GENἔσθιοντοςἐσθιούσηςἐσθίοντος
DATἐσθίοντιἐσθιούσῃἐσθίοντι
ACCἐσθίονταἐσθίουσανἐσθίον
VOCἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
GENἐσθιόντωνἐσθιουσῶνἐσθιόντων
DATἐσθίουσιἐσθιούσαιςἐσθίουσι
ACCἐσθίονταςἔσθουσανἐσθίοντα
VOCἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
Imperfect
 • ἐσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἔδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἔδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φάγεσαι Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • φάγεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φάγεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φάγομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φαγόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φάγονται Verb: 2Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφάγαμεν Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔφαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤσθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • φάγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • φάγῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • φάγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φάγοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • φάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • φαγόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • φαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • φαγόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • φάγωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • φαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • φάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • φάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
ἐσθίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσι, ἐσθίωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαι
ἔσθουσαν
ἔσθω
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • ἔσθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἔσθων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔσθω
ἐσίγα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to keep silent
 • Root: σιγάω
ἐσίγησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιγάω
ἐσίγησε, ἐσίγησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσιτομέτρει
ἐσιφώνισα
ἐσιώπα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
ἐσιώπησα
ἐσιώπησαν
ἐσιώπησας
ἐσιώπησε, ἐσιώπησεν
ἐσιώπων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιωπάω
ἔσκαλλε, ἔσκαλλεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σκάλλω
ἐσκαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκαμμάω
ἐσκαμμένος
ἐσκανδαλίζοντο
ἐσκανδαλίσθησαν
ἐσκανδαλισμένοις
ἐσκανδαλισμένους
ἔσκαψε, ἔσκαψεν
ἐσκελοκοπήθην
ἔσκεμμαι
ἐσκέπασαν
ἐσκέπασας
ἐσκέπασε, ἐσκέπασεν
ἐσκεπάσθη
ἐσκευάζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to prepare
 • Root: σκευάζω
ἐσκεύασα
ἐσκευασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκευάζω
ἐσκεψάμην
ἐσκέψω
ἐσκήνωσε, ἐσκήνωσεν
ἐσκίαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
ἐσκίασαν
ἐσκίασε, ἐσκίασεν
ἐσκίρτα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to spring, leap
 • Root: σκιρτάω
ἐσκιρτᾶτε
ἐσκίρτησαν
ἐσκιρτήσατε
ἐσκίρτησε, ἐσκίρτησεν
ἐσκίρτων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιρτάω
ἐσκλήρυνα
ἐσκληρύναμεν
ἐσκλήρυναν
ἐσκλήρυνας
ἐσκλήρυνε, ἐσκλήρυνεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σκληρύνω
ἐσκληρύνθη
ἐσκληρύνοντο
ἐσκόπει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to look out for, behold, contemplate
 • Root: σκοπέω
ἐσκόρπισαν
ἐσκόρπισε, ἐσκόρπισεν
ἐσκορπίσθη
ἐσκορπίσθησαν
ἐσκορπίσμεθα
ἐσκορπισμέναι
ἐσκορπισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκορπίζω
ἐσκότασαν
ἐσκότασε, ἐσκότασεν
ἐσκοτίσθη
ἐσκοτίσμεθα
ἐσκοτισμένοι
ἐσκοτώθη
ἐσκοτώθην
ἐσκοτώθησαν
ἐσκοτωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σκοτόω
ἐσκοτωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σκοτόω
ἐσκότωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σκοτόω
ἐσκυθρωπωμένος
ἐσκύλευσαν
ἐσκύλευσας
ἐσκύλευσε, ἐσκύλευσεν
ἐσκυλμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σκύλλω
ἔσκωπτεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to mock, jeer, scoff at
 • Root: σκώπτω
ἔσκωψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to mock, jeer, scoff at
 • Root: σκώπτω
ἐσμέν, ἐσμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἐσμίκρυνας
ἐσμίκρυνε, ἐσμίκρυνεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σμικρύνω
ἐσμικρύνθη
ἐσμικρύνθημεν
ἐσμικρύνθησαν
ἐσμυρνισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σμυρνίζω
ἔσο
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσομαι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἐσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἐσόμενα
 • Parse: Part: Fut Mid Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἰμί
ἐσομένην
 • Parse: Part: Fut Mid Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσομένης
 • Parse: Part: Fut Mid Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσόμενος
 • Parse: Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσομένου
 • Parse: Part: Fut Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ἔσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἔσοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror, glass, reflector
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔσοπτρονἔσοπτρα
GENἐσόπτρουἐσόπτρων
DATἐσόπτρῳἐσόπτροις
ACCἔσοπτρονἔσοπτρα
ἐσόπτρου
ἐσόπτρῳ
ἐσόφιζε, ἐσόφιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
ἐσοφισάμην
ἐσοφίσαντο
ἐσόφισας
ἐσοφίσατο
ἐσόφισε, ἐσόφισεν
ἐσοφίσθης
ἐσπανίσθη
ἐσπανισμένους
ἐσπαραγμέναι
ἐσπάραξε, ἐσπάραξεν
ἐσπάρασσεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to tear, rip
 • Root: σπαράσσω
ἐσπαράχθησαν
ἐσπαργανώθης
ἐσπαργανωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπαργανόω
ἐσπαργάνωσα
ἐσπαργάνωσε, ἐσπαργάνωσεν
ἐσπάρην
ἔσπαρκας
ἔσπαρμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
ἔσπαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σπάω
ἐσπάσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω
ἐσπάσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἔσπασε, ἔσπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἐσπασμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σπάω
ἐσπαταλήσατε
ἐσπατάλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπαταλάω
ἔσπειρα
ἐσπειραμεν
ἔσπειραν
ἔσπειρας
ἐσπείρατε
ἐσπείσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make a drink offering
 • Root: σπένδω
ἔσπειρε, ἔσπειρεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπεισα
ἐσπείσαμεν
ἔσπεισαν
ἐσπείσαντο
ἔσπεισε, ἔσπεισεν
ἔσπεισμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σπένδω
ἔσπενδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπένδω
ἑσπέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • evening, evening time
  • sunset time (any time after sunset, at that latitude it gets dark shortly after sunset )
  • west, westward, western
 • Forms:
ἑσπέρᾳ
ἑσπέραν
ἑσπέρας
ἑσπερινή
ἑσπερινῇ
ἑσπερινήν
ἑσπερινῆς
ἑσπερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening, toward evening, evening sacrifice
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑσπερινόςἑσπερινήἑσπερινόν
GENἑσπερινοῦἑσπερινῆςἑσπερινοῦ
DATἑσπερινῷἑσπερινῇἑσπερινῷ
ACCἑσπερινόνἑσπερινήνἑσπερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑσπερινοίἑσπεριναίἑσπερινά
GENἑσπερινῶνἑσπερινῶνἑσπερινῶν
DATἑσπερινοῖςἑσπεριναῖςἑσπερινοῖς
ACCἑσπερινούςἑσπερινάςἑσπερινά
ἑσπερινῷ
ἑσπερινῶν
ἕσπερον
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, Hesperus, i.e., Venus
ἔσπευδε, ἔσπευδεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἐσπεύδετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπεύδω
ἔσπευσα
ἔσπευσαν
ἔσπευσας
ἔσπευσε, ἔσπευσεν
ἐσπιλωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπιλόω
ἐσπλαγχνίσθη
ἐσποδώσαντο
ἑσπόμην
ἐσπούδακα
ἐσπούδαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπουδάζω
ἐσπούδασα
ἐσπουδάσαμεν
ἐσπούδασαν
ἐσπούδασας
ἐσπουδάσατε
ἐσπούδασε, ἐσπούδασεν
ἑσσόομαι
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστάθη
ἑστάθην
ἑστάθησαν
ἐσταθμωμένον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: σταθμάω
ἔσται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστάκαμεν
ἐστάλαξε, ἐστάλαξεν
ἐστάλην
ἔσταλκα
ἔσταλμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: στέλλω
ἐσταλμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: στέλλω
ἕσταμαι
ἑσταμένους
ἑστάναι
ἔσταξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: στάζω
ἔσταξε, ἔσταξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
ἐστασίαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be at variance
 • Root: στασιάζω
ἐστασίασαν
ἐστασίασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be at variance
 • Root: στασιάζω
ἕσταται
ἐσταυρώθη
ἐσταυρώθην
ἐσταύρωκα
ἐσταύρωμαι
ἐσταυρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σταυρόω
ἐσταυρωμένος
ἐσταύρωσα
ἐσταυρώσαμεν
ἐσταύρωσαν
ἐσταυρώσατε
ἐσταυρῶσθαι
ἐσταύρωται
ἐστέ, ἐστε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἔστε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἐστεατωμένοι
ἐστέγασαν
ἐστέγασε, ἐστέγασεν
ἔστειλα
ἔστειλαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to make ready
 • Root: στέλλω
ἐστείλαντο
ἐστείλατο
ἐστέναξα
ἐστέναξαν
ἐστέναξε, ἐστέναξεν
ἔστενεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to moan, groan, sigh
 • Root: στένω
ἐστενοχώρησε, ἐστενοχώρησεν
ἐστερεοῦντο
ἐστέρεσε, ἐστέρεσεν
ἐστερεώθη
ἐστερεώθησαν
ἐστερεωμένης
ἐστερέωσα
ἐστερέωσαν
ἐστερέωσε, ἐστερέωσεν
ἐστερήθη
ἐστερήθην
ἐστερήθης
ἐστερήθησαν
ἐστερημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στερέω
ἐστέρηνται
ἐστέρησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to deprive, bereave, rob
 • Root: στερέω
ἐστέρησας
ἐστέρησε, ἐστέρησεν
ἐστέρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to deprive, bereave, rob
 • Root: στερέω
ἐστέρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στερέω
ἐστεφανωμένοι
ἐστεφανωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: στεφανόω
ἐστεφάνωσαν
ἐστεφανώσαντο
ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσε, ἐστεφάνωσεν
ἔστεφε, ἔστεφεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to put around
 • Root: στέφω
ἔστη
ἕστηκα
ἑστήκαμεν
ἕστηκας
ἑστήκασι, ἑστήκασιν
ἑστήκατε
ἑστήκει
ἕστηκε, ἕστηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
ἑστήκεσαν
ἑστηκός
ἑστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστηκότας
ἑστηκότες
ἑστηκότι
ἑστηκότος
ἑστηκότων
ἑστηκυῖα
ἑστηκυῖαι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Fem
  • Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκώς
ἐστηλώθη
ἐστηλωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: στηλόω
ἐστηλωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στηλόω
ἐστήλωσαν
ἐστήλωσε, ἐστήλωσεν
ἔστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἐστήριγμαι
ἐστηριγμένα
ἐστηριγμέναι
ἐστηριγμένη
ἐστηριγμένοι
ἐστηριγμένος
ἐστηριγμένους
ἐστήριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στηρίζω
ἐστηρίζοντο
ἐστήρικα
ἐστήρικται
ἐστήριξα
ἐστήριξε, ἐστήριξεν
ἐστήρισα
ἐστήρισαι
ἐστηρίσατο
ἐστήρισε, ἐστήρισεν
ἐστηρίσθαι
ἐστηρίσθη
ἐστηρισμένος
ἐστήρισται
ἐστηρίχθαι
ἐστηρίχθην
ἔστησα
ἐστήσαμεν
ἔστησαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἔστησας
ἐστήσατε
ἐστήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make to stand
 • Root: ἵστημι
ἔστησε, ἔστησεν
ἔστητε
ἐστί, ἐστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: ἐστί is written ἔστι at the beginning of a sentence when it means "exist" or "is possible"; and when it immediately follows one of the following: ἀλλ’ (ἀλλά), εἰ, καί, μή, οὐκ, ὅτι, τοῦτ’ (τοῦτο), ὡς
 • Root: εἰμί
ἔστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
ἑστίᾳ
ἑστιᾶν
ἑστιάσεως
ἑστίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: feasting, banqueting, entertainment
ἑστιατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • allowance of food
  • feast
 • Forms:
ἑστιατορίαν
ἑστιάω
 • Meaning:
  • to entertain (at one's home)
  • to throw a party
  • to host a feast
 • Forms:
  • ἑστιᾶν Verb: Pres Act Infin
ἐστιβίζου
ἔστιλβε, ἔστιλβεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: στίλβω
ἐστιμίσατο
ἐστίν, ἔστιν, ἐστιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί

  τί ἐστιν;
  what is the matter? what is wrong?

ἐστιχισμέναι
ἐστοίβασε, ἐστοίβασεν
ἐστοιβασμένῃ
ἐστολίζετο
ἐστόλισε, ἐστόλισεν
ἐστολισμένοι
ἐστολισμένος
ἐστολισμένους
ἑστός
ἐστοχάσατο
ἐστραγγάληται
ἐστραγγαλωμένος
ἔστραμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: στρέφω
ἐστράτευσε, ἐστράτευσεν
ἐστρατήγηται
ἐστρατοπεδεύκει
ἐστρατοπεδευκότα
ἐστρατοπέδευσαν
ἐστρατοπεδεύσατε
ἐστρατοπέδευσε, ἐστρατοπέδευσεν
ἐστράφη
ἐστράφην
ἐστράφης
ἐστράφησαν
ἔστρεψα
ἔστρεψαν
ἔστρεψας
ἔστρεψε, ἔστρεψεν
ἐστρηνίασε, ἐστρηνίασεν
ἔστρωκα
ἐστρωμέναι
ἐστρωμένης
ἐστρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: στρώννυμι
ἐστρώννυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στρώννυμι
ἔστρωσαν
ἔστρωσε, ἔστρωσεν
ἔστρωται
ἐστύγνασαν
ἔστω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστώς
ἑστῶσα
ἑστῶσαι
ἔστωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἑστῶσαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Meaning: to make to stand
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτας
ἑστῶτες
ἑστῶτος
ἑστώτων
ἐσυκοφάντησα
ἐσύλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: συλάω
ἔσυραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἔσυρεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to draw, drag
 • Root: σύρω
ἐσύρισαν
ἔσυρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσφάγης
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σφάζω
ἔσφαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαλε, ἔσφαλεν
ἐσφάλην
ἐσφάλης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to overthrow, make to fall
 • Root: σφάλλω
ἐσφάλησαν
ἔσφαλμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σφάλλω
ἔσφαξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξε, ἔσφαξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφενδόνησε, ἐσφενδόνησεν
ἔσφηλα
ἐσφηνωμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: σφηνόω
ἐσφήνωσε, ἐσφήνωσεν
ἔσφιγξαν
ἐσφίγχθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to bind fast
 • Root: σφίγγω
ἐσφραγισάμην
ἐσφράγισαν
ἐσφραγίσαντο
ἐσφράγισας
ἐσφραγίσατο
ἐσφράγισε, ἐσφράγισεν
ἐσφραγίσθη
ἐσφραγίσθητε
ἐσφραγισμένα
ἐσφραγισμένη
ἐσφραγισμένοι
ἐσφραγισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφραγίζω
ἐσφραγισμένου
ἐσφραγισμένων
ἐσφράγισται
ἐσφυροκόπησε, ἐσφυροκόπησεν
ἐσχάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grate, grating, grill, lattice work
  • the hearth, brazier, fire-place
 • Forms:
ἐσχάρᾳ
ἐσχάραι
ἐσχάραν
ἐσχάρας
ἐσχαρίτην
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bread baked over the fire
  • (anything) baked over the fire
 • Forms:
ἔσχατα
ἔσχαται
ἐσχάταις
ἐσχάτας
ἐσχάτη
ἐσχάτῃ
ἐσχάτην
ἐσχάτης
ἐσχατίζοντας
ἐσχατίζω
 • Meaning:
  • to be last
  • to come too late
  • to come behind, lag behind (on the battlefield)
 • Forms:
  • ἐσχατίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἠσχάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐσχατογήρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last age, old age
  • very far advanced in age
 • Forms:
  • ἐσχατογήρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐσχατογήρῳ
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἐσχατογήρως
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Gen Sing Masc
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἔσχατοι
ἐσχάτοις
ἔσχατον
ἔσχατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last
  • Of Place: farthest, uttermost, remotest
  • Of rank: last, least, most insignificant
  • Of relative order: last mentioned
  • Of Time: least, last ends of, furthest, remotest, most extreme, last, latter end, lowest, uttermost, afterward
  • latter
  • the end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔσχατοςἐσχάτηἔσχατον
GENἐσχάτουἐσχάτηςἐσχάτου
DATἐσχάτῳἐσχάτῃἐσχάτῳ
ACCἔσχατονἐσχάτηνἔσχατον
VOCἔσχατεἐσχάτηἔσχατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
GENἐσχάτωνἐσχάτωνἐσχάτων
DATἐσχάτοιςἐσχάταιςἐσχάτοις
ACCἐσχάτουςἐσχάταςἔσχατα
VOCἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
ἐσχάτου
ἐσχάτους
ἐσχάτῳ
ἐσχάτων
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἔσχε, ἔσχεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχεδιάζομεν
ἔσχες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχετλίαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to complain of hardship
 • Root: σχετλιάζω
ἔσχηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐσχήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκε, ἔσχηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἔσχισε, ἔσχισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἐσχισμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σχίζω
ἔσχομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσω
ἔσῳζε, ἔσῳζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῴζετο, ἐσώζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῳζόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to save, keep
 • Root: σώζω
ἔσῳζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to save, keep
 • Root: σώζω
ἐσώζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • inward, inwardly, (from) within, without
  • from inside, on the inside
ἐσώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἐσωματοποιήσατε
ἐσώρευσε, ἐσώρευσεν
ἔσωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσε, ἔσωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώτατα
ἐσωτάτην
ἐσώτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: innermost, interior
 • Note: Superlative of ἔσω
ἐσωτάτου
ἐσωτέρα
ἐσωτέρᾳ
ἐσωτέραν
ἐσωτέρας
ἐσώτερον
ἐσώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἔσω
 • Meaning: inner, within; interior
ἐσωτέρῳ
ἐσωτέρων
ἐσωφρονίσθη