συνθάπτω
 • Meaning: to bury with
 • Forms:
  • συνταφῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • συνετάφημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
  • συνταφέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
συνθείς
συνθελήσεις
συνθέλω
 • Meaning:
  • to consent, comply, acquiesce
  • to yield (to someone's request)
  • to have the same wish as (someone)
 • Note: Alt: συνεθέλω
σύνθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: collection
 • Forms:
  • συνθεμάτων Noun: Gen Plur Neut
συνθεμάτων
συνθέμενοι
συνθέμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συντίθημι
συνθεμένους
συνθεμένων
συνθέσεις
συνθέσεως
συνθέσθαι
συνθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: covenant, treaty
σύνθεσιν
σύνθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a composition, compound, mixture
  • a putting together, composition, combination
  • set, collection, whole
  • assortment
σύνθετον
σύνθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: put together, composite, compounded, mixed
 • Forms:
  • σύνθετον Adj: Nom/Acc Sing Neut
συνθέω
 • Meaning: to run together with
συνθεωρέω
 • Meaning: to contemplate
συνθεωροῦντες
συνθεωρήσας
συνθήκαις
συνθήκας
συνθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a composition, of words and sentences
  • agreement, pact, covenant
  • mutual agreement entered
 • Forms:
συνθήκην
συνθηκῶν
σύνθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything agreed upon
  • a predetermined signal
  • shibboleth, password, watchword
συνθλᾶσαι
συνθλάσει
συνθλασθήσεται
συνθλάσω
συνθλάω
 • Meaning:
  • to crush together
  • to dash to pieces, shatter, break
 • Forms:
  • συνθλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνέθλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέθλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέθλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνθλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνθλασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συνθλιβῇ
συνθλίβοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συνθλίβω
συνθλίβου
συνθλίβω
 • Active Meaning:
  • to compress, press together
  • to squeeze in
  • to crowd
 • Middle Meaning:
  • to collide with (someone)
 • Passive Meaning:
  • to be pressed together
 • Forms:
  • συνέθλιβον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • συνέθλιβον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • συνθλιβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνθλίβοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • συνθλίβου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
συνθραύεται
συνθραύω
 • Meaning: to shatter, be broken to pieces
 • Forms:
  • συνθραύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνθρύπτοντες
συνθρύπτω
 • Meaning: to crush together, break in pieces
 • Forms:
  • συνθρύπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
συνθώμεθα