ἐγκάθετοι
ἐγκάθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • lay waiting
   • set in ambush, lie in ambush
   • hired to lie in wait
  • Substantival:
   • spy, brigand
 • Concord:

  NT: Luke 20:20
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἐγκαθέτους
ἐγκάθημαι
 • Meaning:
  • to sit (in ambush)
  • to lie in wait
  • to dwell upon, reside
  • to encamp
  • to remain engaged against (a military target)
  • to sit in or on
 • Forms:
Present
 • ἐγκαθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαθημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐγκαθήμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐγκαθήμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐγκαθημένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐγκάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγκάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐνεκάθηντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνεκάθησθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνεκαθήμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐγκαθήμενοι
ἐγκαθημένοις
ἐγκαθήμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐγκάθημαι
ἐγκαθήμενος
ἐγκαθημένους
ἐγκάθηνται
ἐγκαθήσονται
ἐγκάθηται
ἐγκαθίζω
 • Meaning:
  • to sit upon, sit in
  • to cause to seat oneself
  • to set
  • to lie in wait, lie in ambush
  • to locate between
 • Forms:
Aorist
 • ἐγκαθίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγκαθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐνεκάθισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνεκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐγκαθίημι
 • Meaning: to let down, to send in
 • Forms:
  • ἐγκαθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἐγκαθίσατε
ἐγκαθίσῃ
ἐγκαίειν
ἐγκαίνια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • Hanukkah, Feast of Lights
  • festival of Rededication
  • feast of renovation, feast of inauguration
  • re-consecration of the Temple
  • dedication, giving, donation
 • Concord:

  NT: John 10:22
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐγκαινίοις Noun: Dat Plur Neut
ἐγκαινιεῖ
ἐγκαινίζεσθε
ἐγκαινίζω
 • Active Meaning:
  • to renew, restore
  • to bring into existence as new
  • to inaugurate (the use of), dedicate, consecrate
  • to institute, initiate
 • Middle Meaning:
  • to reform oneself
 • Concord:

  NT: Heb 9:18; 10:20
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Present
 • ἐγκαινίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
Future
 • ἐγκαινιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐγκαινίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγκαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγκαινίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνεκαίνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεκαίνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνεκαινίσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεκαινίσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐγκεκαίνισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐγκαίνιος
ἐγκαινίοις
ἐγκαινίσαι
ἐγκαίνισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inauguration
ἐγκαινισμόν
ἐγκαινισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dedication, consecration
ἐγκαινισμοῦ
ἐγκαίνισον
ἐγκαινίσωμεν
ἐγκαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dedication, consecration
ἐγκαίω
 • Meaning:
  • to paint in encaustic (colours mixed with wax)
  • to use decorative ceramic paint
  • to burn
 • Forms:
  • ἐγκαίειν Verb: Pres Act Infin
ἐγκακεῖν
ἐγκακέω
 • Meaning:
  • to become weary, tired
  • to lose heart, despair
ἐγκακήσητε
ἐγκακοῦμεν
ἐγκακῶμεν
ἐγκαλεῖσθαι
ἐγκαλείτωσαν
ἐγκαλέσει
ἐγκαλέω
 • Active Meaning:
  • to call in (a debt), bring to account
  • to take legal proceedings
  • to bring a charge against
  • to allege (i.e., to claim that something illegal or wrong has been done)
  • to accuse, incriminate
  • to call in question
  • to castigate
 • Passive Meaning:
  • to be accused before (someone)
 • Concord:

  NT: Acts 19:38,40; 23:28,29; 26:2,7; Rom 8:33
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Present
 • ἐγκαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐγκαλείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐγκαλοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγκαλουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐγκαλούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐγκαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἐγκαλέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐνεκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνεκάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐγκληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐνεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκαλοῦμαι
ἐγκαλουμένης
ἐγκαλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐγκαλέω
ἐγκαλῶν
ἐγκάρδια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: found in the heart, what is in the heart
ἔγκαρπον
ἔγκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fruitful
  • fruit producing
  • containing fruit
 • Forms:
  • ἔγκαρπον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἔγκαρπον Adj: Acc Sing Masc
ἐγκάρπων
ἐγκαρτερέω
 • Meaning: to persevere, hold out, endure, bear
 • Forms:
  • ἐνεκαρτέρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεκαρτέρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἔγκατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: entrails, bowels, internal organs
ἐγκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Note: Like καταβάλλω
ἐγκατακλείσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to shut in, enclose
 • Root: κατακλείω
ἐγκατακρυβῶσι, ἐγκατακρυβῶσιν
ἐγκατακρύπτω
 • Meaning: to entomb
 • Forms:
  • ἐγκατακρυβῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐγκατάλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • remnant, residue, trace, posterity
  • something that remains behind
  • survivors
  • stockpile, reserves
 • Forms:
ἐγκαταλείμματα
ἐγκαταλείπει
ἐγκαταλειπόμενοι
ἐγκαταλείποντας
ἐγκαταλείποντες
ἐγκαταλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to leave behind
  • to forsake, abandon, desert (as an act of betrayal of trust)
  • to neglect and provide no care
  • to neglect, disregard (as unimportant and irrelevant)
  • to give up, quit
  • to leave in the care of someone
  • to leave for future benefit
 • Forms:
Present
 • ἐγκαταλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλείποντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐγκαταλείποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλείπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐγκατέλειπας Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐγκατέλειπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκατέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐγκατέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐγκαταλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐγκαταλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐγκαταλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγκαταλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐγκαταλειφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλιπῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐγκαταλειφθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐγκατάλιπε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγκαταλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐγκαταλίπῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐγκαταλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐγκαταλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐγκαταλίποιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἐγκαταλιπόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλίπω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐγκαταλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐγκαταλιπών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐγκαταλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐγκατελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγκατελείφθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐγκατελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγκατέλιπαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγκατελίπατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐγκατέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκατέλιπες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγκατελίπετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐγκατελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐγκατέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγκατέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐγκαταλελεῖφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἐγκαταλελειμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐγκαταλελειμμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἐγκαταλελειμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐγκαταλελειμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐγκαταλελειμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγκαταλελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐγκαταλελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγκαταλελειμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐγκαταλέλειπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλέλοιπα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐγκαταλελοίπατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐγκαταλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐγκαταλελοιπώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐγκαταλείπων
ἐγκαταλειφθήσεται
ἐγκαταλειφθέντες
ἐγκαταλειφθῶ
ἐγκαταλείψει
ἐγκαταλείψεις
ἐγκαταλείψομεν
ἐγκαταλείψουσι, ἐγκαταλείψουσιν
ἐγκαταλείψω
ἐγκαταλελειμμέναι
ἐγκαταλελειμμέναις
ἐγκαταλελειμμένη
ἐγκαταλελειμμένην
ἐγκαταλελειμμένοι
ἐγκαταλελειμμένον
ἐγκαταλελειμμένους
ἐγκαταλέλειπται
ἐγκαταλελεῖφθαι
ἐγκαταλέλοιπα
ἐγκαταλελοίπατε
ἐγκαταλέλοιπεν
ἐγκαταλελοιπώς
ἐγκαταλιμπανόντων
ἐγκαταλιμπάνω
 • Meaning: to leave behind, forsake
 • Forms:
  • ἐγκαταλιμπανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἐγκατάλιπε
ἐγκαταλιπεῖν
ἐγκαταλίπῃ
ἐγκαταλιπῃς
ἐγκαταλίπητε
ἐγκαταλίποι
ἐγκαταλίποιτο
ἐγκαταλιπόντες
ἐγκαταλίπω
ἐγκαταλίπωμεν
ἐγκαταλιπών
ἐγκαταλίπωσι, ἐγκαταλίπωσιν
ἐγκαταπαίζεσθαι
ἐγκαταπαίζω
 • Meaning:
  • to mock at
  • to use as a plaything
 • Forms:
  • ἐγκαταπαίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐγκατασκευάζει
ἐγκατασκευάζω
 • Meaning: to prepare in (a place)
ἐγκαταστηρίζω
 • Meaning: to establish, fix firmly in
 • Forms:
  • ἐγκατεστήριξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκατασφραγίζω
 • Meaning: to seal
 • Forms:
  • ἐγκατασφραγισθῇ Verb: 1Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐγκατασφραγισθῇ
ἐγκατέλειπας
ἐγκατέλειπε, ἐγκατέλειπεν
ἐγκατέλειπον
ἐγκατελείφθη
ἐγκατελείφθημεν
ἐγκατελείφθησαν
ἐγκατέλιπαν
ἐγκατελίπατε
ἐγκατέλιπε, ἐγκατέλιπεν
ἐγκατέλιπες
ἐγκατελίπετε
ἐγκατελίπομεν
ἐγκατέλιπον
ἐγκατεστήριξε
ἐγκατοικεῖ
ἐγκατοικέω
 • Meaning: to dwell among, live among
 • Forms:
  • ἐγκατοικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκατοικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐγκατοικῶν
ἐγκάτοις
ἔγκατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inner part
  • entire insides of a human body
  • centre of human intellect
  • intestines (of fish)
 • Forms:
  • ἐγκάτοις Noun: Dat Plur Neut
ἐγκάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: entrails, bowels
 • Root: ἔγκατα
ἐγκαυχᾷ
ἐγκαυχάομαι
 • Meaning:
  • to boast, take pride in (someone)
  • to boast in arrogance
  • to exult
 • Forms:
  • ἐγκαυχᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγκαυχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγκαυχώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐγκαυχωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐνεκαυχήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἐγκαυχᾶσθαι
ἐγκαυχώμενοι
ἐγκαυχωμένοις
ἐγκεῖμαι
 • Meaning:
  • to be involved with, be concerned about
  • to weigh upon (someone)
  • to be inclined to, apply oneself to
  • to insist, warn urgently
  • to cling, be devoted to, be bent toward
 • Forms:
  • ἔγκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐνέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐγκειμένου
ἔγκειται
ἐγκεκαίνισται
ἐγκεκήδευνται
ἐγκέκλεισται
ἐγκεκολαμμένα
ἐγκεκραμένους
ἐγκεκρυμμένα
ἐγκεκρυμμένη
ἐγκέκρυπται
ἐγκεκύφατε
ἐγκεκυφόσιν
ἐγκεκυφότες
ἐγκεντρίζω
 • Meaning:
  • to goad, spur on
  • to graft into, poke in, engraft
  • to sting, bite
 • Forms:
  • ἐγκεντρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγκεντρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκεντρισθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐνεκεντρίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεκεντρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ἐγκεντρίσαι
ἐγκεντρισθήσονται
ἐγκεντρισθῶ
ἐγκεράννυμι
 • Active Meaning:
  • to mix
 • Passive Meaning:
  • to be united
 • Forms:
  • ἐγκεκραμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἔγκεφαλον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: the brain (i.e., the interior of the head)
 • Root: ἐγκέφαλος
ἐγκέφαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the brain (i.e., the interior of the head)
ἐγκεχειρισμένος
ἐγκέχηναν
ἐγκηδεύω
 • Meaning: to bury in (a place)
 • Forms:
  • ἐγκεκήδευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐγκισσάω
 • Meaning:
  • to stimulate
  • to be in heat (animal desire)
  • to have yearnings like one pregnant
 • Forms:
  • ἐγκισσῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐγκισσήσωσι(ν) Verb: 1Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐνεκίσσησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκίσσων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεκίσσων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐγκισσῆσαι
ἐγκισσήσωσι, ἐγκισσήσωσιν
ἐγκλείοντες
ἐγκλεισθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to shut in, close
 • Root: ἐγκλείω
ἐγκλεισθῆναι
ἐγκλείσθητι
ἐγκλείω
 • Active Meaning:
  • to lock up, shut up, shut in, enclose, confine
 • Middle Meaning:
  • to confine oneself
 • Forms:
  • ἐγκλεισθῆναι Verb: Aor ass Infin
  • ἐγκλείοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐγκέκλεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκλείσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐνέκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκληθείς
ἔγκλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reproach, criticism
  • Legal term: defence against an accusation
 • Forms:
ἐγκλήματα
ἐγκλήματος
ἔγκληροι
ἔγκληρον
ἔγκληρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having a share of inheritance
 • Forms:
  • ἔγκληρον Adj: Acc Sing Masc
ἐγκλοιόω
 • Meaning: to enclose with a collar
 • Forms:
  • ἐγκλοίωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἐγκλοίωσαι
ἐγκοίλια
ἐγκοίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • entrails, within the belly
  • intestines, internal organs
 • Forms:
ἔγκοιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sinking in hollows, hollow
  • underneath
  • located inside and beneath the surface of (e.g., underneath the skin)
 • Forms:
  • ἐγκοιλοτέρα Adj: Nom Sing Fem
ἐγκοιλοτέρα
ἐγκόλαμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything graven
ἐγκολαπτά
ἐγκολαπτόν
ἐγκολαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: engraved, sculptured
 • Forms:
  • ἐγκολαπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐγκολαπτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Masc
ἐγκολάπτω
 • Meaning:
  • to cut upon, carve upon
  • to engrave
 • Forms:
  • ἐγκεκολαμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐγκολλάω
 • Meaning: to join, glue on, adjoin
 • Forms:
  • ἐγκολληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐγκολληθήσεται
ἐγκομβόομαι
 • Meaning:
  • to put (something) on oneself
  • to tie (something) on oneself
 • Forms:
  • ἐγκομβώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἐγκομβώσασθε
ἐγκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hindrance, incision
 • Forms:
ἐγκοπήν
ἔγκοποι
ἔγκοπον
ἔγκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • wearied, weary
  • wearisome
 • Forms:
ἐγκόπτεσθαι
ἐγκόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to hinder, thwart, weary
 • Forms:
  • ἐγκόπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνεκοπτόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐνέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκοσμέω
 • Active Meaning:
  • to put in order within
  • to adorn, beautify
 • Passive Meaning:
  • to be adorned
 • Forms:
  • ἐγκοσμούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐγκοσμούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐγκοσμέω
ἐγκοτέω
 • Meaning:
  • to be angry with (someone)
  • to be indignant at
  • to bear a grudge
 • Forms:
  • ἐνεκότει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκότουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεκότουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐγκότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the object of anger
  • anger, hatred
ἐγκράτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-control
 • Forms:
ἐγκρατείᾳ
ἐγκράτειαν
ἐγκρατείας
ἐγκρατεῖς
ἐγκρατεύεσθαι
ἐγκρατεύεται
ἐγκρατεύζω
 • Meaning: to force (oneself)
 • Forms:
  • ἐνεκρατευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
ἐγκρατεύηται
ἐγκρατεύομαι
ἐγκρατευόμενοι
ἐγκρατευόμενος
ἐγκρατευομένων
ἐγκρατεύονται
ἐγκρατεύου
ἐγκράτευσαι
ἐγκρατεύσῃ
ἐγκρατεύω
 • Active Meaning:
  • to control
 • Middle Meaning:
  • to exercise self control
  • to restrain oneself
  • to force oneself (to do something)
  • to keep under control
 • Forms:
  • ἐγκρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐγκράτευσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγκρατεύσῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐγκρατεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐγκρατευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐγκρατευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐγκρατευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐγκρατεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐγκρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγκρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεκρατεύσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
ἐγκρατέω
 • Meaning:
  • to exercise control over
  • to hold on to (something) without letting go of
 • Forms:
  • ἐγκρατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Exo 9:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐγκρατῆ
ἐγκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • self-controlled, disciplined, chaste
  • having possession of
  • having control over
 • Forms:
ἐγκρατοῦς
ἐγκρῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐγκρίνω
ἐγκρίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to reckon in; to admit, accept
 • Root: ἐγκρίνω
ἐγκρίνειν
ἐγκρίνω
 • Meaning:
  • to class (someone) with (someone)
  • to categorize, rank
  • to compare
  • to admit, accept
 • Forms:
  • ἐγκρίνειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • ἐγκρῖναι Verb: Aor Act Infin
ἐγκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pancake, fritter, a cake made with oil and honey
ἐγκρούσῃς
ἐγκρούω
 • Meaning:
  • to knock on (something)
  • to pound on, hammer on
 • Forms:
  • ἐγκρούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνέκρουσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκρυβῶσι, ἐγκρυβῶσιν
ἐγκρύπτω
 • Meaning:
  • to hide in, conceal in, bury in, put (something) into (something)
  • to conceal, put out of view
 • Forms:
  • ἐγκεκρυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐγκεκρυμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐγκέκρυπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκρυβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐγκρύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐγκρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέκρυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγκρύπτων
ἐγκρυφίαν
ἐγκρυφίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • baked cake
  • pancake
  • cake baked in the ashes of a coal fire
 • Forms:
ἐγκρύψεις
ἐγκτάομαι
 • Meaning:
  • to get possessions in (a foreign land)
  • to get landed property (in a foreign land) and settle there
 • Forms:
  • ἐγκτήσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐγκτᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
ἐγκτᾶσθε
ἐγκτήσασθε
ἔγκτησιν
ἔγκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • estate, property, possession, tenure of land in
  • cost for tenure (of land)
ἔγκτητα
ἔγκτητον
ἔγκτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • possessed (in a foreign country)
  • by acquisition, acquired
 • Forms:
ἐγκτήτου
ἐγκύκλιον
ἐγκύκλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • circular, rounded, round
  • circular letter, encyclical letter
 • Forms:
ἐγκυλίνδω
 • Meaning: to involve in
ἐγκυλισθήσονται
ἐγκυλισθῶμεν
ἐγκυλίω
 • Active Meaning:
  • to embrace
  • to roll in, wallow in
  • to make entry
 • Passive Meaning:
  • to be involved in
 • Forms:
  • ἐγκυλισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκυλισθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐνεκυλίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ἔγκυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pregnant
 • Note: Applies not only to a woman but also to a man who is big with a load of weapons or to the Trojan horse full of soldiers
 • Forms:
εγκύπτητε
ἐγκύπτω
 • Meaning:
  • to stoop down and look in
  • to look closely, study, examine, gain insight
 • Forms:
  • εγκύπτητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐγκεκυφότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • ἐγκεκυφόσιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκεκύφατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐγκύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐγκύψας
ἐγκύῳ
ἐγκωμιάζεται
ἐγκωμιαζέτω
ἐγκωμιαζομένων
ἐγκωμιαζόντων
ἐγκωμιάζουν
ἐγκωμιάζουσι, ἐγκωμιάζουσιν
ἐγκωμιάζω
 • Meaning:
  • to praise, laud, extol, compound
  • to eulogize
 • Forms:
  • ἐγκωμιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκωμιαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐγκωμιαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐγκωμιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐγκωμιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκωμίων Part: Fut Act Nom Sing Masc/Neut
  • ἐγκωμίῳ Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
ἐγκώμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • eulogy
  • in the village: hence, native, common; victory
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐγκώμιονἐγκώμια
GENἐγκωμίουἐγκωμίων
DATἐγκωμίῳἐγκωμίοις
ACCἐγκώμιονἐγκώμια
ἐγκωμίῳ
ἐγκωμίων