-
προτάξας
προτάξω
προτάσσω
 • Active Meaning:
  • to put in front of
  • to place ahead (e.g., I placed Bill ahead of Jim)
  • to fix, determine, appoint
  • to estimate to be greater than
  • to allot beforehand, prearrange, prescribe
 • Passive Meaning:
  • to be ordained
  • to be fixed
  • to be determined (e.g., the law has been determined)
 • Forms:
  • προτάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προτάξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • προτεταγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προτεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
προτεθειμένων
προτεθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to set before, set out
 • Root: προτίθημι
προτεθέντος
προτεθερισμένα
προτεῖναι
προτείναντα
προτείναντες
προτείνας
προτείνουσαι
προτείνω
 • Meaning:
  • to stretch out (e.g., stretch out one's hands), stretch forth
  • to hold up (e.g., hold up one's hands)
  • to spread out (a criminal for flogging)
 • Forms:
  • προέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προέτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προτείναντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • προτείναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προτείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προτείνουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
προτείχισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • outer wall, advanced fortification, outwork
  • the structure in front of the main line of defence
 • Forms:
προτειχίσματι
προτειχίσματος
προτέρα
πρότερα
προτέρᾳ
πρότεραι
προτέραις
προτέραν
προτέρας
 • Parse:
  • Comparative Adj: Gen Sing Fem
  • Comparative Adj: Acc Plur Fem
 • Root: πρότερος
προτέρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an advantage gained, victory, success
πρότεροι
προτέροις
πρότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πρότερος
πρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πρό
 • Meaning:
  • first
  • Of Time: earlier, former, prior to the present time
  • Of distance: in front of
  • Neuter: formerly, earlier, previously
  • Without article: opposite to "now," previously, beforehand, earlier
  • Plus GEN: further ahead
  • With article as substantive: a former one, former ones
  • With article as adverb: before, once, formerly
  • Of rank: superior, preferable, more prominent
προτέρου
προτέρους
προτέρων
προτεταγμένοις
προτεταγμένους
προτετιμημένῃ
προτετιμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Meaning: honour
 • Root: προτιμάω
προτίθεμαι
προτιθέμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to set before, set out
 • Root: προτίθημι
προτίθημι
 • Active Meaning:
  • to place or set before (someone) as a task or duty
  • to put forward (a thought)
  • to propose, purpose, intend
 • Middle Meaning:
  • to display publicly
  • to plan, propose, intend (something)
  • to aim for
  • to put first
 • Passive Meaning:
  • to be set before
  • to be uttered
 • Forms:
  • προθῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προέθεντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • προέθεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προεθήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • προέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προθέντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • προθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προτίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st 3rd Sing
  • προεθέμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • προέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προτεθειμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • προτεθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
προτιμᾷν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to honour
 • Root: προτιμάω
προτιμάω
 • Meaning: to honour, prefer, respect
 • Forms:
  • προετίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προτετιμημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • προτιμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προτιμῶν
προτιμῶσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: προτιμάω
προτομαί
προτομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • head and face of a decapitated person
  • head in relief
  • the foremost
 • Forms:
προτομήν
προτρέπεται
προτρέπομαι
προτρέπω
 • Active Meaning:
  • to urge, encourage, impel, persuade
 • Middle Meaning:
  • to encourage
  • to exhort
 • Forms:
  • προετρέπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προετρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προτρέπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προτρέπομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προτρεψαμένης Part: Aor Mid Gen Sing Fem
  • προτρεψάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
προτρέχοντας
προτρέχω
 • Meaning: to outrun, run before, run ahead, progress
 • Forms:
  • προδράμωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • προδραμών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • προέδραμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προτρέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
προτρεψαμένης
προτρεψάμενοι