ἄγω
 • Meaning:
  • properly: to lead
  • by implication:
   • to bring
   • to drive
   • to cause (someone) to move
  • reflexively:
   • to go
   • pass (time)
  • figuratively: to induce
  • to organize and hold (a formal, public event)
  • to treat
  • to rear (a child) as a parent
  • to maintain (a particular attitude)
  • to take (someone) as a bride
 • Forms:
Present
 • ἄγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἄγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἄγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἄγητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἄγωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἄγωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Present Active Participles
 • ἄγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἄγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἄγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἄγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀγούσας Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἀγούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἦγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤγεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἤγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἦγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἦγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἤγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἄγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἄγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἄξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἄξειν Verb: Fut Act Infin
 • ἄξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἄξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἄξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἄξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἄξων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • ἀχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀχθησομένους Part: Fut Pass Acc Plur Masc
 • ἀχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἄξῃ Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἤγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἄγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀγάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀγάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγάγοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἀγαγέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἤχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἤχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἤχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Aorist Participles
 • ἀγαγόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀγαγόντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀγαγόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀγαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀγαγόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγαγοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἀγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἀγειόχασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀγείοχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀγειοχέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἀγειοχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἠγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἦκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀγωγαῖς
ἀγωγάς
ἀγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deportment
  • manner of life
  • a carrying away
  • carriage
  • mode of living
  • custom
  • policy
  • treatment
  • the way someone performs as a military leader
 • Forms:
ἀγωγῇ
ἀγωγήν
ἀγωγῆς
ἄγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a fight
   • a struggle
   • battle
  • Building
   • an arena
   • stadium
  • Sporting event
   • a competition
   • conflict
   • contention
   • fight
   • race
 • Note: Also see ἄγων to lead, bring
 • Forms:
ἀγῶνα
ἀγῶνας
ἀγῶνι
ἀγωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a struggle
  • frightful agony
  • conflict
  • anguish
  • anxiety
 • Forms:
ἀγωνίᾳ
ἀγωνίαν
ἀγωνιάσας
ἀγωνιάω
 • Meaning:
  • to be distressed
  • to be in anxiety
  • to be in a frightful agony
  • to contend eagerly
  • to struggle
  • to fear (someone)
 • Forms:
  • ἀγωνιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀγωνιῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀγωνιῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἠγωνίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγωνίζεσθε
ἀγωνίζομαι
 • Meaning:
  • to compete for a prize
  • to engage in battle
  • to struggle
  • to fight
  • to labour fervently
  • to strive
  • to exert
  • to accomplish
 • Forms:
Present
 • ἀγωνιζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • ἀγωνίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀγωνιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀγωνιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀγωνιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀγωνίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Future
 • ἀγωνιοῦνται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀγώνισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀγωνισάμενοι Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀγωνίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀγωνισώμεθα Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
 • ἠγωνίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἠγωνίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἠγώνισμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀγωνιζόμεθα
ἀγωνιζόμενοι
ἀγωνιζόμενος
ἀγωνίζου
ἀγωνιζώμεθα
ἀγωνιοῦνται
ἀγώνισαι
ἀγωνισάμενοι
ἀγωνίσασθαι
ἀγωνιστάς
ἀγωνιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a rival
  • combatant
  • champion
  • competitor
  • opponent
  • contestant
  • protagonist
 • Forms:
ἀγωνισώμεθα
ἀγωνιῶ
ἀγωνιῶντες
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to be distressed; to contend eagerly, struggle
 • Root: ἀγωνιάω
ἀγωνιῶντος
ἀγῶνος
ἄγωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγώνων
ἀγῶσι, ἀγῶσιν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἄγω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ἀγών