διαράομαι
 • Meaning: to curse
διαράσασθαι
διαράσσω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike through
διαρήγνυμι
διαρθρόω
 • Meaning: to render capable of articulate speech
διαριθμέω
 • Active Meaning:
  • to reckon up one by one
  • to enumerate
 • Middle Meaning:
  • to take into account
  • to count and classify
  • to count, matter
 • Forms:
  • διηριθμήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
διαρκέσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαρκέω
διαρκέσαντος
διαρκεσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διαρκέω
διαρκέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διαρκέω
διαρκέσασιν
διαρκέω
 • Active Meaning:
  • to suffice
 • Passive Meaning:
  • to be content with
  • to be satisfied with
 • Forms:
  • διηρκέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διαρκεσάντων
   • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • διαρκέσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
  • διαρκέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • διαρκέσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διαρκέσαντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
διαρκής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sufficient
διαρκέστερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more sufficient
διαρκῶν
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to suffice
 • Root: διαρκέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: sufficient
 • Root: διαρκής
διαρκῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • sufficiently
διαρπαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of plundering
  • plunder, booty, spoil
  • pillaging
 • Forms:
διαρπαγῇ
διαρπαγήν
διαρπαγήσεται
διαρπαγήσονται
διαρπάζειν
διαρπαζόμενος
διαρπάζοντες
διαρπαζόντων
διαρπάζουσι, διαρπάζουσιν
διαρπάζω
 • Meaning: to plunder, seize and tear to pieces, seize asunder, spoil, confiscate, loot, ransack, pillage
 • Forms:
Present
 • διαρπάζειν Verb: Pres Act Infin
 • διαρπαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διαρπάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διαρπαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διαρπάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • διήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διήρπαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • διηρπάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διηρπάζοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαρπαγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαρπαγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαρπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαρπῶνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • διαρπαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διαρπάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διαρπάσαι Verb: Aor Act Infin
 • διαρπασάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • διαρπάασῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαρπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διαρπάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διηρπάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διήρπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διήρπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διηρπασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διηρπασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διηρπασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διηρπασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διηρπασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
διαρπάσαι
διαρπάσαντες
διαρπασάτωσαν
διαρπάσει
διαρπάασῃ
διαρπασθῆναι
διαρπάσωμεν
διαρπῶνται
διαρραγήσεται
διαρραγήσονται
διαρραγῶσι, διαρραγῶσιν
διαρραίνω
 • Meaning:
  • to sprinkle with (something), besprinkle
  • to scatter something upon something
 • Forms:
  • διέρραγκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
διαρρέοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαρρέω
διαρρεύσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: διαρρέω
διαρρέω
 • Meaning:
  • to flow through, slip away
  • to slip through and escape
 • Forms:
  • διαρρέοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διαρρεύσαντα
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • διαρρυῆναι Verb: Aor Act Infin
διαρραγέντος
διαρραγῆναι
διαρρηγνυμένου
διαρρήγνυμι, διαρρήσσω
 • Active Meaning:
  • to tear, rend, rip (a garment)
  • to split, cleave, part
  • to sever, unravel, slit
  • to shatter, destroy
  • to break through (an enemy line)
  • to crush
  • to make totally ineffective
 • Passive Meaning:
  • to be burst, rip up
  • to be dashed to pieces
  • to be bruised
 • Forms:
Present
 • διαρήγνυμι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • διαρρήσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διαρρηγνυμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • διερρήγνυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διερρήσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διερρήγνυντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαρραγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαρρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαρρήξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διαρρήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διαρραγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διαρραγέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διαρραγῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διαρρῆξαι Verb: Aor Act Infin
 • διαρρήξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διαρρήξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διαρρήξατε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • διαρρήξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διέρρηξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διερράγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διερράγησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέρρηξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διέρρηξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διέρρηξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διερρηχότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • διερρηχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • διερρηγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διερρηγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διερρηγότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • διερρωγότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • διερρωγότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
διαρρήδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: expressly, explicitly
διαρρῆξαι
διαρρήξαντες
διαρρήξας
διαρρήξατε
διαρρήξει
διαρρήξετε
διαρρήξω
διαρρήξωμεν
διαρρήσσων
διαρρίπτοιντο
διαρριπτοῦνται
διαρριπτοῦντες
διαρρίπτω, διαρριπτέω
 • Meaning:
  • to shoot through, throw through
  • to toss away, throw out the way
  • to throw about, wag (as a dog wags a tail)
 • Forms:
  • διαρρίπτοιντο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
  • διαρριπτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαρριπτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διαρρίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
διαρρίψατε
διάρροια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of flowing through, diarrhoea
 • Forms:
διαρρυῆναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διαρρέω
διαρρυθμίζω
 • Meaning: to adjust, arrange in good order
 • Forms:
  • διερρύθμισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
διαρτάω
 • Meaning:
  • to deceive
  • to curb someone's hand, deter someone's action
  • to mislead
  • to suspend, interrupt, hesitate, waver
  • to remove from influential office
 • Forms:
  • διαρτηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαρτησάμενος Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
διαρτηθῆναι
διαρτησάμενος
διαρτίζω
 • Meaning:
  • to mould, form
  • to fashion (from clay)
 • Forms:
  • διήρτισαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διηρτίσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur