φοβεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to put to flight
 • Root: φοβέω
φοβεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: φοβέω
φοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβερά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φοβερός
φοβερᾷ
φοβεραί
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Fem
  • Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning: fearful
 • Root: φοβερός
φοβεράν
φοβερᾶς
φοβεροί
φοβερίζοντες
φοβερίζουσι, φοβερίζουσιν
φοβερίζω
 • Meaning: to terrify, scare, frighten, alarm
 • Forms:
  • ἐφοβέρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φοβερίσαι Verb: Aor Act Infin
  • φοβέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φοβερίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • φοβερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
φοβερίσαι
φοβερισμοί
φοβερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of terrifying, terror, a terrifying (thing)
φοβέρισον
φοβεροειδεῖς
φοβεροειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: terrible to behold, terrible of form, fearful aspect, dreadful form, horrible appearance
 • Forms:
φοβεροῖς
φοβερόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φοβερός
φοβερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fearsome, dreadful, fearful, terrible, frightful
  • awe-inspiring, terrifying, formidable
 • Forms:
φοβεροῦ
φοβερῷ
φοβερῶν
φοβερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fearfully, frightening, awesomely
φοβέω
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, become frightened
  • to fear (something, someone)
  • to respect, have reverence (for God)
  • to respect (a man, authority)
 • Forms:
Present
 • φοβείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • φοβεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • φοβεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φοβείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • φοβεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • φοβῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • φοβῆσθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • φοβήται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • φοβοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • φοβοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • φοβούμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • φοβουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • φοβούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • φοβουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • φοβούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • φοβούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • φοβουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • φοβουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • φοβουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • φοβουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • φοβούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • φοβοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φοβῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐφόβει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐφοβεῖσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐφοβεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφόβου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐφοβούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐφοβοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • φοβηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • φοβηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • φοβηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • φοβηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • φοβηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • φοβηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φοβήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐφοβήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφοβήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐφοβήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐφοβήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐφοβήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐφοβήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • φοβηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • φοβηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • φοβηθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • φοβηθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • φοβηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • φοβηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • φοβηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • φοβηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φοβηθῆτε Verb: Aor Pass Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • φοβήθητε Verb: Aor Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • φοβήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • φοβηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • φοβηθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • φοβηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • φοβηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • φοβηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • φοβῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φοβηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
Perfect
 • πεφόβησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
φοβῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: φοβέω
φοβηθεῖσι, φοβηθεῖσιν
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: φοβέω
φοβηθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντας
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθῆναι
φοβηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῆτε
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήθητε, φοβήθητε
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: φοβέω
φοβηθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβηθῶσι, φοβηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοβῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φοβήσει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φοβῆσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Root: φοβέω
φοβήται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: φοβέω
φόβητρα
φόβητρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fearful sight, terror, terrible sight, a frightening thing, i.e., terrific portent
  • someone or something that causes dread
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφόβητρονφόβητρα
GENφοβήτρουφοβήτρων
DATφοβήτρῳφοβήτροις
ACCφόβητρονφόβητρα
φόβοι
φόβοις
φόβον
φόβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the cause of fear
  • alarm, fright, fear, panic, apprehension
  • terror, threat, intimidation
  • slavish fear, dread
  • reverence, respect, awe, scruple
φοβοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φοβέω
φόβου
φοβοῦμαι
φοβούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
φοβούμεναι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: φοβέω
φοβουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φοβέω
φοβούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φοβέω
φοβούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φοβέω
φοβουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: φοβέω
φοβουμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: φοβέω
φοβουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: φοβέω
φοβοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φόβους
φόβῳ
φοβῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: φοβέω
φοιβάω
 • Meaning:
  • to seek oracular ecstasy
  • to cleanse, purify
 • Forms:
  • φοιβήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
φοιβήσετε
φοίνικα
φοίνικας
φοίνικες
φοίνικι
φοίνικος
φοινικοῦν
φοινικοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: purple, red
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφοινικοῦςφοινικῆφοινικοῦν
GENφοινικοῦφοινικῆςφοινικοῦ
DATφοινικῷφοινικῇφοινικῷ
ACCφοινικοῦνφοινικῆνφοινικοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMφοινικοῖφοινικαῖφοινικᾶ
GENφοινικῶν
DATφοινικοῖςφοινικαῖςφοινικοῖς
ACCφοινικοῦςφοινικᾶςφοινικᾶ
φοινικών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: palm-tree grove; grove of palm trees
 • Forms:
φοινίκων
φοῖνιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a palm-tree, palm branches, date palm
  • the phoenix
 • Forms:
φοιτάω
 • Meaning:
  • to turn repeatedly to someone as a friend (e.g., I always go to him as a reliable friend)
  • to go back and forth
 • Forms:
  • φοιτῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • φοιτῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • φοιτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
φοιτήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φοιτάω
φοιτητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pupil, disciple
φοιτῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φοιτάω
φολίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: horny scale
 • Forms:
φολίδων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: horny scale
 • Root: φολίς
φολιδωτήν
φολιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clad in scales
 • Forms:
  • φολιδωτήν Adj: Acc Sing Fem
φονάς
φονέα
φονεῖς
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Root: φονεύς
φονεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to murder, kill
 • Root: φονεύω
φονεύειν
φονεύεις
φονεύετε
φονευθείσης
φονευθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to murder, kill
 • Root: φονεύω
φονευθῆναι
φονευθήσονται
φονεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φονεύω
φονεύουσι, φονεύουσιν
φονεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer, killer of another human being
 • Note: φονάς = alt form Noun: Ac Plur Masc
 • Forms:
φονεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φονεύω
φονεύσαντα
φονεύσαντας
φονεύσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: φονεύω
φονεύσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φονεύω
φονευσάντων
φονεύσας
φονεύσασι, φονεύσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: φονεύω
φονεύσεις
φονεύσῃ
φονεύσῃς
φονεῦσι, φονεῦσιν
φονεύσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to murder, kill
 • Root: φονεύω
φονεύσωμεν
φονευταί
φονευτῇ
φονευτήν
φονευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer, killer of another human being
 • Forms:
φονευτοῦ
φονεύω
 • Meaning: to kill, murder, slay
 • Forms:
Present
 • φονεύειν Verb: Pres Act Infin
 • φονεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φονεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φονεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • φονεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φονεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • φονευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • φονεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐφόνευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφόνευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφονεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφόνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐφόνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φονευθείσης Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • φονευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • φονεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • φονεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • φονεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • φονεύσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • φονεύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φονευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • φονεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φονεύσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • φονεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • φονεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • φονεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • πεφονευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • πεφόνευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεφονευμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • πεφονευμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • πεφονευμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πεφόνευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
φονεύων
φονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blood shed by slaying, murder
 • Forms:
φόνοι
φόνοις
φονοκτονεῖ
φονοκτονέω
 • Meaning: to kill by murder, pollute with murder, defile with murder
 • Forms:
  • ἐφονοκτονήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • φονοκτονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φονοκτονήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
φονοκτονήσητε
φονοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deed of murder, murder, massacre, homicide
 • Forms:
φονοκτονίαν
φόνον
φόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murder, killing, slaughter, massacre, homicide
φόνου
φόνους
φόνῳ
φονώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: murderous, like blood, bloodthirsty
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφονώδηςφονῶδες
GENφονώδους
DATφονώδει
ACCφονώδηφονῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMφονώδειςφονώδη
GENφονωδῶν
DATφονώδεσι(ν)
ACCφονώδειςφονώδη
φόνων
φορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rapid motion, impulse, passion, rush
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφοράφοραί
GENφορῆςφορῶν
DATφορῇφοραῖς
ACCφοράνφορᾶς
VOCφοράφοραί
φοραῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φορά
φοράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: rapid motion, impulse
 • Root: φορά
φορᾶς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: rapid motion, impulse
 • Root: φορά
φορβαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: halter
 • Forms:
φορβαίαν
φορβεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a halter
 • Forms:
φορβεάν
φορεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορεῖν
φορεῖα
φορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a litter, palanquin, sedan chair, horselitter, carriage
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφορεῖονφορεῖα
GENφορείουφορείων
DATφορείῳφορείοις
ACCφορεῖονφορεῖα
φορεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φορέω
φορείῳ
φορέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορέσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φορέω
φορέσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
φορέσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
φορέσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φορέω
φορεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • carrying pole, something that facilitates carrying
  • person or animal that carries
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMφορεύςφορεῖς
GENφορέωςφορέων
DATφορεῖ
φορῇ
φορεῦσι(ν)
ACCφορέαφορέας
φορέω
 • Meaning:
  • to wear (clothing)
  • to carry, bear regularly, bear continuously
  • to carry habitually
  • to bear a name
 • Forms:
Present
 • φορούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • φορούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • φοροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • φορῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • φορῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • φορῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • φορεῖν Verb: Pres Act Infin
 • φορεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φορεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φοροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • φοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φοροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • φορῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • φορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • φορέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • φορέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • φορέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐφόρεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐφορέσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐφόρεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • φορέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • φορέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • πεφορηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
φορῇ
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φορά
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root #3: φορέω (to wear)
 • ——
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: φορεύς
φόρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: object carried, load, burden
 • Forms:
φορῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: φορέω
φορητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: borne, carried
φορθομμιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: nobles, princes, high-born men
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan 1:3
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

φόροι
φορολογεῖσθαι
φορολογέω
 • Active Meaning:
  • to levy tribute from
 • Passive Meaning:
  • to be subject to tribute
  • to pay tribute
 • Forms:
  • φορολογεῖσθαι Verb: Aor Act Infin
  • φορολογοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
φορολόγητοι
φορολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • tributary to, paying tribute to (someone)
  • obligated to pay a tribute
 • Forms:
φορολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • payable tribute, amount of tribute imposed
  • levying tribute
 • Forms:
φορολογίαν
φορολογίας
φορολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax-gatherer, tribute collector, tax collector
φορολόγου
φορολογοῦντες
φορολόγῳ
φόρον
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: φόρος
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forum
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφόρονφόρα
GENφόρουφόρων
DATφόρῳφόροις
ACCφόρονφόρα
φόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tribute, tax, levy
  • paying of tribute, taxation
φόρου
 • Parse #1: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: φόρον
 • ——
 • Parse #2: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: φόρος
φοροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: φορέω
φοροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φορέω
φορούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φορέω
φόρους
φοροῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to carry constantly
 • Root: φορέω
φορτία
φορτίζετε
φορτίζω
 • Meaning:
  • to load with a burden, burden
  • to be overloaded, heavily loaded
 • Forms:
  • ἐφόρτιζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • πεφορτισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • φορτίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
φορτίοις
φορτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • burden, load, freight
  • bundle, stack, array, batch, pile
  • an invoice (as part of freight), bill of lading
 • Forms:
φορτίου
φορτίων
φόρτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lading, the cargo of a ship
φόρτον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: lading
 • Root: φόρτος
φόρτου
φόρτους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: lading
 • Root: φόρτος
φορῶ
φόρων
φορῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: φορέω