ἠθάδα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Meaning: accustomed to
 • Root: ἠθάς
ἠθάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • accustomed to (something), acquainted with (something)
  • Of animals: tame, domestic
ἤθελε, ἤθελεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
ἤθελες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
ἠθέληκα
ἠθέλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: θέλω
ἠθελήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: θέλω
ἠθέλησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
ἠθέλησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
ἠθελήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: θέλω
ἠθέλησε, ἠθέλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
ἤθελον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
ἠθέτηκα
ἠθετήκασιν
ἠθετηκυῖα
ἠθέτησαν
ἠθέτησας
ἠθέτησε, ἠθέτησεν
ἠθέτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀθετέω
ἤθη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἦθος
ἤθλησαν
ἠθλοθέτει
ἠθολογέω
 • Meaning:
  • to express characteristically
  • to verbalize the character of
 • Forms:
  • ἠθολογήσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
ἠθολογήσαιμι
ἦθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dealings, affairs, business
  • custom, usage, habit, habitually
  • moral disposition, character
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἦθοςἤθη
GENἤθουςἠθῶν
DATἤθειἤθεσι(ν)
ACCἦθοςἤθη
ἠθροίζοντο
ἤθροισε, ἤθροισεν
ἠθροίσθη
ἠθροίσθησαν
ἠθροισμένους
ἠθύμει
ἠθύμησε, ἠθύμησεν
ἠθύμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to be disappointed, disheartened
 • Root: ἀθυμέω
ἠθῶν
ἠθῴωμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀθῳόω