στοά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: porch, portico, roofed colonnade
 • Forms:
στοᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: στοά
στοαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: στοά
στοάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: στοά
στοιβάδας
στοιβάζω
 • Meaning:
  • to pile up, pack together, heap up
  • to bolster, reinforce, shore up
  • to overwhelm
 • Forms:
  • ἐστοίβασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστοιβασμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • στοιβάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • στοιβάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στοιβάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: branch, bough
 • Forms:
στοιβάσατε
στοιβάσει
στοιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • heap of straw, a plant used for stuffing
  • broom bush, broom shrub (from which broom bristles are made)
  • heap (of grain)
 • Forms:
στοιβῆς
στοιχεῖα
στοιχεῖν
στοιχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: element, principle, rudiment, the basic component (of the universe or of the human body)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστοιχεῖονστοιχεῖα
GENστοιχείουστοιχείων
DATστοιχείῳστοιχείοις
ACCστοιχεῖονστοιχεῖα
στοιχειουμένων
στοιχειόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to instruct in the basic principles
 • Forms:
στοιχεῖς
στοιχείων
στοιχείωσι, στοιχείωσιν
στοιχείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: elements, teaching of the fundamentals, elementary exposition
στοιχέω
 • Note: contract form of στοιχειόω
 • Meaning:
  • to walk, proceed
  • to prosper
  • to meet expected standard; to learn basic principles
  • to go on to sprout
  • to march in step, walk (orderly), be in line with
 • Forms:
  • στοιχειουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • στοιχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • στοιχεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • στοιχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • στοιχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • στοιχοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • στοιχοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • στοιχῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • στοιχοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
στοιχήσει
στοιχήσουσι, στοιχήσουσιν
στοῖχοι
στοῖχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: row, tier, course (of masonry), an orderly arrangement
στοιχοῦντας
στοιχοῦσι, στοιχοῦσιν
στοιχῶμεν
στολαί
στολαῖς
στολάς
στολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: long clothing (garment), (long) robe
 • Forms:
στολῇ
στολήν
στολῆς
στολιεῖ
στολίζω
 • Active Meaning:
  • to clothe
  • to dress (someone) with (something)
  • to trim (sails)
  • to adorn
 • Middle Meaning:
  • to clothe oneself, wear
  • to wear (appropriate clothing)
 • Passive Meaning:
  • to be dressed with
  • to wear
  • to be in full dress
 • Forms:
Present
Imperfect
 • ἐστολίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • στολιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στολιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐστόλισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στολίσαι Verb: Aor Act Infin
 • στολισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
Perfect
 • ἐστολισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐστολισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐστολισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
στολίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στολίζω
στολισάτω
στολισμόν
στολισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clothing, outfit, equipment, dress
  • equipping, dressing
στολισμοῦ
στολιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the keeper of sacred robes
στολιῶ
στόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • voyage
  • fleet, navy, armada
  • equipment (gear for military force)
στόλου
στόλῳ
στόμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mouth, face
  • edge

   ἐν στόματι ῥομφαίας
   with an edge of a sword (Josh 6:21)

  • mouth-shaped receptacle
  • lip-shaped object (oblong, narrow, and thin)
  • the farthest end
  • utterance (i.e., what comes out of the mouth)
 • Forms:
στόμασι, στόμασιν
στόματα
στόματι
στόματος
στομάτων
στόμαχον
στόμαχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stomach
στόμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mouth (of a cave)
στομίου
στόμωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hardened iron, steel
  • a mouth, entrance
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir. 31:26
  Apostolic Fathers: _

στοργή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • love, affection (of parents and children)
  • feeling of intimate affection
 • Forms:
στοργῇ
στοργήν
στόρνυμι
 • Meaning: to spread, strew
 • Forms:
  • ἐστρωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
στοχάζομαι
 • Meaning:
  • to aim or shoot at
  • to investigate (the characteristics of)
  • to reckon, calculate
  • to guess at
  • to have regard for
 • Forms:
  • στοχάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • στοχαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • στοχαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • στοχαζόμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
στοχαζομένη
στοχαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:στοχάζομαι
στοχαζόμενος
στοχάζω
 • Meaning:
  • to calculate
  • to investigate and determine the size or extent of something
  • to investigate and determine the nature of something
  • to have regard to/for (someone) (2Macc 14:8)
  • to aim at, shoot at
 • Forms:
  • στόχασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
στοχασάμενος
στόχασαι
στοχάσασθαι
στοχαστήν
στοχαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: diviner, conjecturer