κόσκινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sieve, filter, screen
 • Forms:
  • κοσκίνου Noun: Gen Sing Neut
κοσκίνου
κοσμεῖν
κοσμεῖτε
κοσμέω
 • Meaning:
  • to put in order, arrange, prepare
  • to adorn, garnish, decorate, beautify
  • to trim

   αἱ παρθένοι ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας
   the virgins trimmed the lamps (Matt 25:7)

 • Forms:
Present
 • κοσμεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κοσμούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κοσμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κοσμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κοσμῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • κοσμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
 • ἐκόσμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκόσμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκόσμου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • κοσμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κοσμήσειν Verb: Fut Act Infin
Aorist
 • κοσμησάμενον
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκοσμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκοσμήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκοσμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκόσμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκόσμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκόσμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κοσμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κοσμήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κοσμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κοσμήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • κόσμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐκεκόσμητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκοσμημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κεκοσμημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • κεκοσμημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κεκοσμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κεκοσμημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκοσμημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκοσμημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκόσμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κόσμημα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • ornament, decoration
 • Forms:
  • κοσμήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κοσμήματα
κοσμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κοσμέω
κοσμησάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κοσμέω
κοσμήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κοσμέω
κοσμήσει
κοσμήσειν
κοσμήσῃ
κόσμησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
κοσμικά
κοσμικάς
κοσμικόν
κοσμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive:
   • earthly
   • terrene
   • mundane (not in heaven)
  • Negative: worldly, corrupt
 • Note: origin of English word "cosmic"
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκοσμικόςκοσμική
κοσμικά
κοσμικόν
GENκοσμικοῦκοσμικῆςκοσμικοῦ
DATκοσμικῷκοσμικῇκοσμικῷ
ACCκοσμικόνκοσμικήνκοσμικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκοσμικοίκοσμικαίκοσμικά
GENκοσμικῶνκοσμικῶνκοσμικῶν
DATκοσμικοῖςκοσμικαῖςκοσμικοῖς
ACCκοσμικούςκοσμικάςκοσμικά
κοσμικῶν
κόσμιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κόσμιος
κόσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • respectable, honourable, of good behaviour, modest
  • well arranged, orderly, i.e., decorous
 • Concord: Eccl. 12:9; I Tim 2:9; 3:2
 • Forms:
κοσμιότης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • propriety, deorum
 • Forms:
  • κοσμιότητος Noun: Gen Sing Fem
κοσμίῳ
κοσμίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: modestly
κόσμοι
κοσμοκράτορας
κοσμοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler; a world-ruler
 • Forms:
  • κοσμοκράτορας Noun: Acc Plur Masc
κόσμον
κοσμοπλανής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • world-deceiver
κοσμοπληθεῖ
κοσμοπληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: filling the world, worldwide, affecting the whole world
 • Forms:
κοσμοποιΐα, κοσμοποιία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • creation
  • creation of the world
  • making of the universe
 • Forms:
κοσμοποιίας
κοσμοποιόν
κοσμοποιός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • creating the world
 • Forms:
  • κοσμοποιῶν Adj: Gen Plur MFN
  • κοσμοποιόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
κοσμοποιῶν
κόσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • orderly arrangement of multiple units
  • proper alignment, organization, systemization
  • act of adorning, decorating
  • something that adorns and arranges (so that it functions well and looks good)
  • adorning, adornment, honour, accouterment, equipment, outfit
  • Collectively: ornaments (e.g., jewellery), trappings
  • world (i.e., earth, universe)
  • world (i.e., the known world of what is now Europe, Africa, and Asia)
  • world (i.e., the world of people, mankind)
κόσμου
κοσμούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κοσμέω
κοσμοῦντες
κόσμους
κοσμοῦσι, κοσμοῦσιν
κοσμοφορέω
 • Meaning: to carry the world, world carrying
 • Forms:
  • κοσμοφοροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
κοσμοφοροῦσα
κόσμῳ
κόσμων
κοσμῶσι, κοσμῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κοσμέω
κόσυμβοι
κόσυμβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe, tassel, hairnet
κοσύμβους
κοσυμβωτοί
κοσυμβωτόν
κοσυμβωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tasseled, fringed
 • Forms:
  • κοσυμβωτοί Adj: Nom Plur Masc
  • κοσυμβωτόν Adj: Acc Sing Masc