κύαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a ladle, cup
κυάθους
κύαμον
κύαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bean (food)
κυβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gambling, dice-playing
  • craftiness, trickery, fraud, sleight
 • Forms:
κυβείᾳ
κυβερνᾶν, κυβερνᾷν
κυβερνάω
 • Meaning:
  • to steer, pilot, guide
  • to serve as a leader of
  • to govern
  • to devise
 • Forms:
  • κυβερνήτην Verb: Imperfect Act Ind 3rd dual
  • κυβερνᾶν Verb: Pres Act Infin
  • κυβερνηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • κυβερνήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • κυβερνῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κυβερνηθεῖσα
κυβερνήσασα
κυβερνήσεις
κυβερνήσεως
κυβέρνησιν
κυβέρνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • skill and ability to serve as leader
  • steering, pilotage, guidance
  • administration, government, generalship
κυβερνῆται
κυβερνήτῃ
κυβερνήτην
κυβερνήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captain, steersman, pilot (of a ship)
 • Forms:
κυβερνήτου
κυβερνῶν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to steer, guide
 • Root: κυβερνάω
κυβερνῶσι, κυβερνῶσιν
κύβοις
κύβον
κύβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • block of stone
  • dice
  • anything cube-shaped
κυδοιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • exceedingly loud noise
  • turmoil (of storm)
κυδοιμῶν
κῦδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fame
  • glory, renown, majesty, might
κύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κύω
 • ——
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κυέω
κυέω
 • Meaning: to bear in the womb, be pregnant with child
 • Forms:
  • κύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
κύησιν
κύησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pregnancy, conception
κύθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pot, earthen pot
 • Note: Also spelled χύτρα
 • Forms:
κύθραν
κύθρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κύθρα
κυθρόποδες
κυθρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jar, pot, vessel, cauldron, cooking pot
 • Forms:
  • κυθρόποδες Noun: Nom Plur Masc
κυκάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stir up and confuse
 • Forms:
  • κυκήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
κυκήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:κυκάω
κυκλάζω
 • Meaning: to go round about, surround
κυκλεύω
 • Meaning: to surround, compass
κυκλέω
 • Meaning: to wheel along, move in a circle, circle around
κυκλόθεν
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning: around, all around, round about
κυκλοῖ
κύκλον
κύκλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vault (of heaven)
  • circuit, cycle, course
  • ring, circle, round about, all around
κύκλου
κυκλούμεναι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root:κυκλόω
κυκλουμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κυκλόω
κυκλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κυκλόω
κυκλοῦν
κυκλοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κυκλόω
κυκλοῦντες
κύκλους
κυκλοῦσα
κυκλοῦσαν
κυκλοῦσι, κυκλοῦσιν
κυκλόω
 • Meaning:
  • to encircle, surround, compass around
  • to go around, circle round
  • to cover, protect, fence
  • to restrain
  • to dance in a circle
  • to do (someone the ultimate of something)
  • to lead by a roundabout way
  • to surround and affect the entirety
  • to skirt around, encircle
 • Forms:
Present
 • κυκλούμεναι
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • κυκλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κυκλουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κυκλούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κυκλοῦν Verb: Pres Act Infin
 • κυκλοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κυκλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κυκλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κυκλοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • κυκλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κυκλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκύκλευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκύκλευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκύκλου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκύκλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκύκλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κυκλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κυκλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κυκλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κυκλώσωμεν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐκύκλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκυκλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκύκλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκυκλώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκύκλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκύκλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κυκλωθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κυκλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • κυκλώσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • κυκλώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κυκλωσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • κυκλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κυκλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κύκλῳ
κυκλωθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κυκλόω
κύκλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something that goes around, circumference
  • a circle or group of people (formed for a particular purpose)
  • disc
  • something rounded into a circle, wheel, drum, coil
 • Forms:
κυκλώματα
κυκλώματος
κυκλῶν
κυκλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κυκλόω
κυκλώσαντα
κυκλώσαντες
κυκλωσάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κυκλόω
κυκλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κυκλόω
κυκλώσει
κυκλώσῃ
κύκλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of going around something (or in some space)
  • circle
κυκλώσουσι, κυκλώσουσιν
κυκλώσω
κυκλώσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κυκλόω
κύκνειοι
κύκνειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a swan
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 15:21
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • κύκνειοι Adj: Nom Plur Masc
κύκνον
κύκνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swan, Cycnus olor
κύκνους
κύκνῳ
κυλίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυλίω
κυλίεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυλίω
κυλίζω
 • Meaning: to throw down
 • Forms:
  • ἐκύλισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κυλικεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sideboard, stand for drinking-vessels
κυλίκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small cup
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκυλίκιονκυλίκια
GENκυλικίουκυλικίων
DATκυλικίῳκυλικίοις
ACCκυλίκιονκυλίκια
κυλίνδω
 • Active Meaning:
  • to roll
  • to roll along
  • to roll down
  • to roll away
 • Passive Meaning:
  • to be rolled
  • to be tossed about (e.g., like ship at sea)
  • to wallow (in the mud)
 • Forms:
  • κυλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
κυλιομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: κυλίω
κυλιόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:κυλίω
κυλιομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κυλίω
κυλίονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κυλίω
κυλιόω
 • Meaning: to wallow, roll about
 • Forms:
  • ἐκυλίετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
κυλίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κυλίω
κυλισθῆναι
κυλισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυλίω
κύλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wallowing
  • a wallow (i.e., the effect of rolling in filth)
κυλισμόν
κυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rolling, wallowing
κυλίω
 • Meaning:
  • to move by rolling
  • to roll along
  • to flow along with great speed (e.g., rushing water)
 • Forms:
  • κυλιόμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κυλιομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κυλίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κυλίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κυλιομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κυλίονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κυλίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κυλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κυλίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κυλίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κυλίω
κυλλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κυλλός
κυλλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: crippled, deformed, maimed, rocking about (as one walks)
 • Forms:
  • κυλλόν Adj: Acc Sing Masc
  • κυλλούς Adj: Acc Plur Masc
κυλλούς
κῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wave (of water)
  • a billow (as bursting or toppling)
 • Forms:
κυμαινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κυμαίνω
κυμαίνουσα
κυμαίνουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root:κυμαίνω
κυμαινούσης
κυμαίνουσι, κυμαίνουσιν
κυμαίνω
 • Meaning:
  • to billow, rise in waves, swell, surge
  • to agitate
 • Forms:
  • κυμαίνουσαν
   • Part: Pres Act Acc Sing Fem
   • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • κυμαινόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κυμαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • κυμαινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • κυμαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κύμασι, κύμασιν
κύματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κῦμα
κυμάτια
κυμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a wreath moulding
  • small wavy moulding
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκυμάτιονκυμάτια
GENκυματίουκυματίων
DATκυματίῳκυματίοις
ACCκυμάτιονκυμάτια
κυμάτων
κύμβαλα
κυμβαλίζοντες
κυμβαλίζω
 • Meaning: to play the cymbals
 • Forms:
  • κυμβαλίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κυμβάλοις
κύμβαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cymbal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκύμβαλονκύμβαλα
GENκυμβάλουκυμβάλων
DATκυμβάλῳκυμβάλοις
ACCκύμβαλονκύμβαλα
κύμινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cummin, dill, fennel
 • Hebrew:
κύνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: κύων
κυνάρια
κυναρίοις
κυνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a puppy, small dog, house dog
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκυνάριονκυνάρια
GENκυναρίουκυναρίων
DATκυναρίῳκυναρίοις
ACCκυνάριονκυνάρια
κύνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: κύων
κύνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: κύων
κυνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to kiss, express adoration and affection
κυνηγεῖν
κυνηγέσια
κυνηγέσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hunting, hunt
  • game taken in hunting
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκυνηγέσιονκυνηγέσια
GENκυνηγεσίουκυνηγεσίων
DATκυνηγεσίῳκυνηγεσίοις
ACCκυνηγέσιονκυνηγέσια
κυνηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hunter
κυνηγέω
 • Meaning: to hunt (with hounds)
 • Forms:
  • κυνηγήσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • κυνηγεῖν Verb: Pres Act Infin
κυνηγήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root:κυνηγέω
κυνήγια
κυνήγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prey, the hunt, chase
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκυνήγιονκυνήγια
GENκυνηγίου κυνηγίων
DATκυνηγίῳκυνηγίοις
ACCκυνήγιονκυνήγια
κυνηγίου
κυνηγοί
κυνηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hunter (with hounds)
κυνηγούς
κυνηγῶν
κυνί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: κύων
κυνίδια
κυνίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little dog, puppy
 • Forms:
  • κυνίδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κυνόδηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bitten (by a dog)
κυνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dog-like, currish, bad-tempered, quarrelsome, churlish, surly
κυνόμυια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dog-fly
 • Forms:
 • Note: Alt. Noun: Gen Sing Fem κυνομυίης
κυνόμυιαν
κυνομυίης
κυνός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: κύων
κυνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: κύων
κύουσι, κύουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κύω
κυοφορέω
 • Active Meaning:
  • to be pregnant
  • to be fruitful
  • to bear fruit
 • Passive Meaning:
  • to be conceived
 • Forms:
  • ἐκυοφορήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κυοφοροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • κυοφορούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
κυοφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childbirth, pregnancy
 • Forms:
κυοφορίαι
κυοφορίαις
κυοφοροῦσα
κυοφορούσης
κυπαρίσσινα
κυπαρίσσινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of cypress wood
 • Forms:
  • κυπαρίσσινα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κυπαρισσίνων Adj: Gen Plur MFN
κυπαρισσίνων
κυπάρισσοι
κυπάρισσον
κυπάρισσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cypress
 • Forms:
κυπαρίσσου
κυπαρίσσῳ
κυπαρίσσων
κυπρίζουσι, κυπρίζουσιν
κυπρίζω
 • Meaning: to bloom
 • Forms:
  • κυπρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κυπρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bloom of the olive or vine
κύπροι
κύπρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: camphor, henna
 • Hebrew:
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Cant. 1:13,14
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
κύπρου
κύπτον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κύπτω
κύπτω
 • Meaning:
  • to bow (at the waist)
  • genuflect
  • stoop down, crouch down
  • bend forward
 • Forms:
  • κύπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • κύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔκυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κύψαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
  • κύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κύψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἔκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κυρέω
 • Meaning: to chance upon, encounter
κυρία
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • Cyria
  • lady, mistress
  • an area under one's control
 • Forms:
κύρια
 • Parse #1: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κύριος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
κυρίᾳ
κυριακά
κυριακαῖς
κυριακάς
κυριακῇ
κυριακήν
κυριακῆς
κυριακοῖς
κυριακόν
κυριακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the Lord, Lord's
 • Forms:
  • κυριακῆς Adj: Gen Sing Fem
  • κυριακάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • κυριακά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κυριακοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • κυριακαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • κυριακῶν Adj: Gen Plur MFN
  • κυριακῇ Adj: Dat Sing Fem
  • κυριακόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κυριακήν Adj: Acc Sing Fem
κυριακῶν
κυρίαν
κυρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κυρία
κύριε
κυριεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proprietary rights, authority, power, dominion, lordship, empire
 • Forms:
κυριείᾳ
κυριείαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Note: Also spelled: κυρείαν
 • Root: κυριεία
κυριείας
κυριεύει
κυριεύειν
κυριεύεις
κυριευθησόμεθα
κυριευθήσονται
κυριεύομεν
κυριεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κυριεύω
κυριεύοντες
κυριευόντων
κυριεύουσα
κυριεύουσι, κυριεύουσιν
κυριεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κυριεύω
κυριεύσαντες
κυριεύσει
κυριεύσεις
κυριεύσῃ
κυριεύσῃς
κυριεύσεως
κυρίευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: domination
κυριεύσομεν
κυριεύσουσι, κυριεύσουσιν
κυριεύω
 • Meaning:
  • to rule, have dominion over, lord, be lord of, exercise lordship over
  • to dominate
  • to control, master
  • to gain possession of
  • to have jurisdiction, have authority
 • Forms:
Present
 • κυριεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κυριεύειν Verb: Pres Act Infin
 • κυριεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κυριεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κυριεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κυριεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κυριευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κυριεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κυριεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κυριεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκυρίευες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐκυρίευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκυρίευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κυριευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • κυριευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κυριεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κυριεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κυριεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κυριεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • κυριεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκυρίευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκυριεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκυρίευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκυρίευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κυριεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • κυριεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κυριεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
κυριεύων
κύριοι
κυρίοις
κυριοκτόνος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • slaying a sovereign lord
 • Forms:
  • κυριοκτόνων Adj: Gen Plur MFN
κυριοκτόνων
κύριον
κύριος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see κυριώτερος
 • Note: For superlative, see κυριώτατος
 • Adjectival Meaning:
  • having the authority or right (to act in a certain way)
  • better able, greater importance, valid, lawful, established, supreme
  • being in absolute control over
 • Substantival Meaning:
  • Lord, master, Sir, God
  • owner, someone who owns and controls (possessions)
  • someone addressed as being of a higher social standing
  • someone who exercises absolute authority over someone else or something
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκύριοςκύριοι
GENκυρίουκυρίων
DATκυρίῳκυρίοις
ACCκύριονκυρίους
VOCκύριεκύριοι
κυριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the Lord's nature
  • ruling power, lordship, dominion
  • authority, government
  • (of a special class of angelic powers) dominions, government, rulers
 • Forms:
κυριότητα
κυριότητες
κυριότητος
κυρίου, κύριου
κυρίους
κυρίσσω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to butt with horns
 • Forms:
  • κυρίττων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κυρίῳ
κυρίων
κυρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in accordance with law, lawfully, legally
κυριωτάτη
κυριώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κυριώτατος
κυριώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of κύριος
 • Meaning: greatest able, greatest importance, most important
κυριώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: κυριώτερος
κυριώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of κύριος
 • Meaning: better able, greater importance
κῦρος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • authority, supreme power
κυρόω
 • Meaning:
  • to confirm, make authoritative, ratify, verify
  • to reaffirm
  • to legally confirm (some property) of (someone)
  • to conclude, decide in favour of
  • to ratify (an official agreement or treaty)
  • to establish the truthfulness of
 • Forms:
  • κυρώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐκυρώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκύρωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐκύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκυρωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κυρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • κύρια Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κυρτός
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hunchbacked
  • round, humped
  • curved, arched
 • Substantival Meaning:
  • a hunchback
  • a cage; something curved, rounded, arched
 • Note: Opposite to ὀρθός
κυρωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κυρόω
κυρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κυρόω
κυρώσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: κυρόω
κυσίν, κυσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: κύων
κύτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hollow space, cavity
  • basin, bowl
  • crown, extent (of a tree)
  • depth of a sea
  • a hollow (of a shield or ship or container e.g., a vessel, jar, basket)
κύφοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κύφω
κυφός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: bent forward, stooping, hunchbacked
κύφω
 • Meaning: to lower, bow
 • Forms:
  • κύφοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
κύψαντες
 • Parse: Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: κύπτω
κύψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κύπτω
κύψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κύπτω
κυψέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • any hollow vessel, hollow container (for grain)
  • a chest, box
  • corn bin
 • Forms:
κυψέλας
κυψέλην
κύψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κύπτω
κύω
 • Meaning:
  • to conceive, become pregnant
  • to conceive in mind, understand, realize
 • Forms:
  • κύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐκύομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • κύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
κύων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dog, hound
  • derogatory term for non-Jews
  • male prostitute
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMκύωνκύνες
GENκυνόςκυνῶν
DATκυσί(ν)κυσί
ACCκύνακύνας