θῇ
θήγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:θήγω
θήγω
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Forms:
  • θήγει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
θῆκαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: θήκη
θήκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θήκη
θήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a receptacle, chest, case, container
  • a scabbard, sheath
  • a grave
  • a depository
  • a deposit the thing or place in which something is deposited
 • Forms:
θήκην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θήκη
θήκης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θήκη
θηκῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: θήκη
θηλάζει
θηλάζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θηλάζω
θηλάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: θηλάζω
θηλάζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θηλάζω
θηλαζόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θηλάζω
θηλαζούσαις
θηλαζούσας
θηλάζω
 • Meaning:
  • to suck (and apply pressure to breasts to draw milk)
  • to nurse, give suck, suckle (to give milk to)
  • to suck (something other than mother's milk)
 • Forms:
Present
 • θηλάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θηλάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • θηλάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • θηλάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • θηλαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θηλαζούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • θηλαζούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • θηλάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐθήλαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • θηλάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θηλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐθήλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθήλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθήλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐθήλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θηλάσαι Verb: Aor Act Infin
 • θηλάσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • θηλάσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • θηλάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • θήλασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
θηλάζων
θηλάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θηλάζω
θηλάσασαν
θηλάσει
θηλάσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θηλάζω
θηλάσεις
θηλάσητε
θήλασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θηλάζω
θήλεια
θηλείᾳ
θήλειαι
θηλείαις
θήλειαν
θηλείας
θηλικά
θῆλυ
θηλυκόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: θηλυκός
θηλυκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: female, woman-like
 • Forms:
θηλυκοῦ
θηλυμανεῖς
θηλυμανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • oversexed, mad after women, lusty, lustful
  • like an animal in heat, sexually aroused
 • Forms:
θῆλυν
θῆλυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: female, hen, mare, woman
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθῆλυςθήλεια , θήλεα θῆλυ
GENθήλεοςθηλείαςθήλεος
DATθήλειθηλείᾳθήλει
ACCθῆλυνθήλειανθῆλυ
Plural
 MascFemNeut
NOMθήλειςθήλειαιθηλικά
GENθηλέων, θηλειῶν
DATθήλεσι(ν)θηλείαιςθήλεσι(ν)
ACCθήλειςθήλειαιθηλικά
θημωνιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pile, mound, heap (of sheaves, frogs, corpses, salt, wheat, water)
 • Forms:
θημωνίαν
θημωνίας
θήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wild animal, wild beast, beast of prey
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθήρθῆρες
GENθηρόςθηρῶν
DATθηρί(ν)θηρσί(ν)
ACCθῆραθῆρας
VOCθήρθῆρες
θήρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • net, trap, snare
  • a hunting of wild beasts, the chase
  • prey, animal hunted and killed by man or beast for food
  • game, venison
 • Forms:
θήρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: θήρα
θήραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θήρα
θήρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θήρα
θῆρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θήρα
θηράσας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Fem
 • Root: θηράω
θηράω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hunt
 • Forms:
  • θηράσας Part: Aor Act Acc Plur Fem
θῆρες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: θήρ
θηρεύειν
θηρευθήσονται
θήρευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spoil, prey
  • animal caught by hunting
 • Forms:
θηρεύματα
θηρευόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θηρεύω
θηρευόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: θηρεύω
θηρεύοντες
θηρευόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θηρεύω
θηρεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θηρεύω
θηρεύσαισαν
θηρεύσας
θηρεύσει
θηρεύσεις
θηρεύσῃ
θήρευσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θηρεύω
θηρεύσουσι, θηρεύσουσιν
θηρευτάς
θηρευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hunter, huntsman
  • decoy partridge
 • Forms:
θηρευτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of/for hunting
 • Forms:
  • θηρευτικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
θηρευτικοῦ
θηρευτῶν
θηρεύω
 • Meaning: to hunt, catch
 • Forms:
Present
 • θηρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θηρεύειν Verb: Pres Act Infin
 • θηρευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • θηρευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • θηρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θηρευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • θηρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • θηρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θηρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θηρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐθηρεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθηρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐθήρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • θηρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • θηρεύσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • θηρεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θήρευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θηρεύσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
θηρεύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to hunt
 • Root: θηρεύω
θηρία
θηριάλωτον
θηριάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: taken by beasts, caught and torn by wild beasts
 • Forms:
θηριαλώτου
θηριαλώτων
θηρίν
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: θήρ
θηριόβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: devoured by beasts, fit to be eaten by beasts
θηρίοις
θηριομαχέω
 • Meaning:
  • to fight with wild beasts
  • to be a beast-fighter (in the gladiatorial show)
  • to encounter (furious men)
 • Forms:
  • θηριομαχῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • θηριομαχῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐθηριομάχησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐθηριομάχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
θηριομαχῆσαι
θηριομαχία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fighting with wild beasts
θηριομαχίων
θηριομαχῶ
θηρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wild animal, wild beast, a dangerous animal, venomous beast
  • undomesticated land animal
 • Forms:
θηριόομαι
θηρίου
θηριόω
 • Active Meaning:
  • to make into a wild beast
 • Middle Meaning:
  • to rage within one's mind, rage inwardly
 • Passive Meaning:
  • to become like a wild beast
  • to become wild
  • to be brutal
  • to be savage
 • Forms:
  • θηριόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τεθηριωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
θηρίῳ
θηριώδει
θηριώδεις
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: savage, full of wild beasts
 • Root: θηριώδης
θηριωδέστατε
θηριώδη
θηριώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • savage, fierce
  • wild and harmful
  • full of wild beasts, infested by wild beasts
 • Forms:
  • θηριώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • θηριώδεις Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • θηριώδει Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • θηριωδέστατε Superlative Adj: Voc Sing Masc
θηριωδία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unbridled brutality
 • Forms:
  • θηριωδίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
θηριωδίας
θηριωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fiercely, furiously
θηρίων
θηρός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: θήρ
θηρσί, θηρσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: θήρ
θής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hired man
 • Forms:
θῇς
θησαυρίζει
θησαυρίζειν
θησαυρίζεις
θησαυρίζεται
θησαυρίζετε
θησαυρίζοντες
θησαυρίζουσι, θησαυρίζουσιν
θησαυρίζω
 • Meaning:
  • to amass (wealth)
  • to accumulate
  • to store up (treasure)
  • to treasure, hoard
 • Forms:
Present
 • θησαυρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θησαυρίζειν Verb: Pres Act Infin
 • θησαυρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θησαυρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • θησαυρίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θησαυρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θησαυρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θησαυρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • ἐθησαύρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθησαυρίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐθησαύρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θησαυρίσαι Verb: Aor Act Infin
Perfect
 • τεθησαυρίσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • τεθησαυρισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
θησαυρίζων
θησαυρίσαι
θησαύρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a store, stockpile, accumulated possessions
  • treasure, hoard
 • Forms:
θησαυρίσματα
θησαυροί
θησαυροῖς
θησαυρόν
θησαυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • treasury, treasure chest
  • storehouse, storeroom, storage place
  • what is stored (e.g., treasure, a deposit, wealth)
θησαυροῦ
θησαυρούς
θησαυροφύλακι
θησαυροφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: treasurer, a guard of treasure
 • Forms:
θησαυρῷ
θησαυρῶν
θήσει
θήσειν
θήσεις
θήσεσθαι
θήσεται
θήσετε
θήσῃ
θῆσθε
θήσομαι
θήσομεν
θήσονται
θήσουσι, θήσουσιν
θήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τίθημι
θῆται