ὅς
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, that

  ὅς δή
  who plainly

 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMὅς
GENοὗ, ὅουἧςοὗ, ὅου
DAT
ACCὅνἥν
Plural
NOMοἵαἵ
GENὧν, ὣνὧν, ὣνὧν, ὣν
DATοἷςαἷςοἷς
ACCοὕςἅς
ὅσα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut

  ὅσα ἄν
  as many as

 • Root: ὅσος
ὅσᾳ
ὅσαι
ὁσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as frequent as, as often as
 • Meaning: ὁσάκις ἄν = as often as
ὁσάκις ἄν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: as often as
ὅσας
ὅση
ὁσημέραι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: daily, day by day
ὅσην
ὅσια
ὁσία
ὁσίᾳ
ὁσίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ὅσιος
ὅσιοι
ὁσίοις
ὅσιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὅσιος
ὅσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ὁσιώτατος
 • Meaning:
  • Adjectival
   • upright, virtuous, trustworthy, ethical
   • straightforward, just
   • devout, pious, pleasing to God, godly
   • pious discipline, divine discipline
   • sanctioned by divine law
   • pious decrees
   • pious acts
   • pious person, saint
   • positive of ἀνόσιος
  • Substantival
   • divine decree (in contrast with human statutes)
   • promise
   • mercy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὅσιοςὁσίαὅσιον
GENὁσίουὁσίαςὁσίου
DATὁσίῳὁσίᾳὁσίῳ
ACCὅσιονὁσίανὅσιον
Plural
 MascFemNeut
NOMὅσιοιὅσιαιὅσια
GENὁσίων
DATὁσίοιςὁσίαιςὁσίοις
ACCὁσίουςὁσίαςὅσια
ὁσιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • uprightness, virtuousness
  • piety, godliness, righteousness, devoutness
  • symbol certifying piety
 • Forms:
ὁσιότητα
ὁσιότητι
ὁσιότητος
ὁσίου
ὁσίους
ὁσιόω
 • Active Meaning:
  • to make upright, make virtuous
  • to make pious, make devout
  • to regard as pious, regard as devout
  • to purify
  • to set free from guilt by offerings
 • Middle Meaning:
  • to conduct oneself as virtuous
  • to conduct oneself as pious
 • Passive Meaning:
  • to be declared virtuous; be declared pious
  • to be virtuous, be pious
 • Forms:
  • ὁσιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὁσιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ὁσίῳ
ὁσιωθήσῃ
ὁσιωθήσονται
ὁσίων
ὁσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • reverently
  • piously, devoutly, in a pious manner
  • uprightly, virtuously
ὁσιώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ὁσιώτατος
ὁσιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ὅσιος
 • Meaning:
  • most upright, most virtuous
  • most pious, most devout
ὀσμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smell, fragrance, odour, savour, stink
 • Forms:
 • Note: ὀδμῆς alternate form Noun: Gen Sing Fem
ὀσμῇ
ὀσμήν
ὀσμῆς
ὅσοι
ὅσοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all who ...; all that...; all those who ...; all that which ..
  • Size: as great as, how great
  • Quantity: as much as, how much
  • Space: as far as, how far
  • Time: as long as, how long
  • Number: as many as, how many

   ὅσα ἄν
   as many as

  • Sound: as loud as, how loud
  • Manner: how that, the manner in which
  • With τις: whoever, whatever
  • ὅσον ὅσον = just a little while (Isa 26:20)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὅσοςὅσηὅσον
GENὅσουὅσηςὅσου
DATὅσῳὅσῃὅσῳ
ACCὅσονὅσηνὅσον
VOCὅσεὅσηὅσε
Plural
 MascFemNeut
NOMὅσοιὅσαιὅσα
GENὅσωνὅσωνὅσων
DATὅσοιςὅσαιςὅσοις
ACCὅσουςὅσαςὅσα
VOCὅσοιὅσαιὅσα
ὅσους
ὅσπερ
 • Parse: Emphatic Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the very man who, the very thing which
  • who, which, just who
  • exactly what? (see Job 6:17)
 • Forms:
  • ἅπερ Emphatic Relative Pronoun: Nom/Acc Plur Neut; Pronoun: Nom Sing Fem
  • ὅνπερ Emphatic Relative Pronoun: Acc Sing Masc/Neut
  • ὅπερ Relative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • ᾧπερ Relative Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • ὧνπερ Relative Pronoun: Gen Plur MFN
ὄσπρια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: pulse vegetable
 • Root: ὄσπριον
ὀσπρίοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: pulse (vegetable)
 • Root: ὄσπριον
ὄσπριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pulse (a vegetable such as peas, beans, lentils)
  • edible seed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄσπριονὄσπρια
GENὀσπρίουὀσπρίων
DATὀσπρίῳὀσπρίοις
ACCὄσπριονὄσπρια
ὀσπρίων
ὀστᾶ
ὅστε
 • Parse: Pronoun: Nom/Voc Sing Masc
 • Meaning: who, which
ὀστέα
ὀστέοις
ὀστέον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bone (usually with surrounding flesh)
 • Note: Also spelled ὀστοῦν
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀστέον, ὀστοῦνὀστέα, ὀστᾶ
GENὀστέουὀστέων, ὀστῶν
DATὀστέῳὀστέοις
ACCὀστέον, ὀστοῦνὀστέα, ὀστᾶ
ὀστέου
ὀστέων
ὅστις
 • Parse: Indefinite Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • anyone who, whoever, everyone who
  • who being (of such a description or characteristic)

   αἵτινες μωραί,
   Those who were foolish ... (Matt 25:3 TR)

  • anything which (whichever)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὅστιςἥτιςὅτι
GENὅτου,
οὗτινος
ἧστινοςὅτου,
οὗτινος
DATᾧτινι,
ὅτῳ
ᾗτινιᾧτινι,
ὅτῳ
ACCὅντινα,
ὁντιναοῦν,
ὁντινοῦν
ἥντιναὅτι
Dual
 MascFemNeut
NOMὥτινε
GENοἷντινοιν
DATοἷντινοιν
ACCὥτινε
Plural
 MascFemNeut
NOMοἵτινεςαἵτινεςἅτινα,
ὅτινα,
ἅττα
GENὧντινων,
ὅτων
ὧντινων,
ὥντινων
ὧντινων,
ὅτων
DATοἷστισι,
ὅτοις
αἷστισιοἷστισι,
ὅτοις
ACCοὕστιναςἅστιναςἅτινα,
ὅτινα,
ἅττα
ὁστισοῦν
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • anyone whoever
  • anything whatever
  • in any way whatever
 • Forms:
  • ἡστισοῦν Pronoun: Nom Sing Fem
  • ὁτιοῦν Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἡστινοσοῦν Pronoun: Gen Sing Fem
ὀστοῦν
ὀστράκινα
ὀστρακίνην
ὀστρακίνοις
ὀστράκινον
ὀστράκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clay, made of clay, earthenware, of earth, earthen, frail
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀστράκινοςὀστρακίνηὀστράκινον
GENὀστρακίνουὀστρακίνηςὀστρακίνου
DATὀστρακίνῳὀστρακίνῃὀστρακίνῳ
ACCὀστράκινονὀστρακίνηνὀστράκινον
VOCὀστράκινεὀστρακίνηὀστράκινε
Plural
 MascFemNeut
NOMὀστράκινοιὀστράκιναιὀστράκινα
GENὀστρακίνωνὀστρακίνωνὀστρακίνων
DATὀστρακίνοιςὀστρακίναιςὀστρακίνοις
ACCὀστρακίνουςὀστρακίναςὀστράκινα
VOCὀστράκινοιὀστράκιναιὀστράκινα
ὀστρακίνου
ὀστρακίνους
ὀστρακίνῳ
ὄστρακον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an earthen vessel, potsherd, a fragment of an earthen vessel
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄστρακονὄστρακα
GENὀστράκουὀστράκων
DATὀστράκῳὀστράκοις
ACCὄστρακονὄστρακα
ὀστράκοις
ὀστράκου
ὀστράκῳ
ὀστρακώδει
ὀστρακώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • like an earthen pot or potsherd
  • full of potsherds
 • Forms:
  • ὀστρακώδει Adj: Dat Sing Neut
ὀστράκων
ὀστῶν
ὀσφήν
ὀσφραίνεσθαι
ὀσφραίνεται
ὀσφραίνομαι
 • Meaning:
  • to catch scent of, smell, scent, track
  • to inhale the smell of
  • to offer (something for its fragrant smell)
  • to be capable of perceiving smell
 • Forms:
  • ὀσφραίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀσφραίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀσφρανθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
  • ὀσφρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀσφρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀσφρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀσφρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὀσφρανθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ὀσφρανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ὠσφράνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὤσφρανμαι Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ὀσφρανθείη
ὀσφρανθῇ
ὀσφρανθῆναι
ὀσφρανθήσεται
ὀσφρανθήσονται
ὀσφρανθῶ
ὀσφρανθῶσι, ὀσφρανθῶσιν
ὀσφρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: odour, odour, smell
 • Forms:
ὀσφρήσεως
ὄσφρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sense of smell, smelling
ὀσφύας
ὀσφύες
ὀσφύϊ, ὀσφύι
ὀσφύν
ὀσφύος
ὀσφῦς, ὀσφύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loin, thigh, hip, waist, haunch
 • Note: ὀσφύας Alt. form for Noun: Acc Plur Fem
 • Note: ὀσφήν Alt. form for Noun: Acc Sing Fem
 • Forms:
ὅσῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσων