ἀπήγαγε, ἀπήγαγεν
ἀπήγαγες
ἀπήγαγον
ἀπήγγειλα
ἀπηγγείλαμεν
ἀπήγγειλαν
ἀπήγγειλας
ἀπήγγειλε, ἀπήγγειλεν
ἀπηγγέλη
ἀπήγγελκα
ἀπηγγελκότες
ἀπήγγελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπαγγέλλω
ἀπῆγε, ἀπῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπήγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπηγμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπηγμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπάγω
ἀπήγξατο
ἀπῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to lead away, carry off
 • Root: ἀπάγω
ἀπηγορευμένων
ἀπηγόρευται
ἀπῄει
ἀπῄεσαν
ἀπῆκτο
 • Parse: Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπήλασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to drive away, expel from
 • Root: ἀπελαύνω
ἀπήλασε, ἀπήλασεν
ἀπηλγηκότες
ἀπήλεγχε, ἀπήλεγχεν
ἀπηλειμμένων
ἀπήλειψα
ἀπηλευθερώθη
ἀπῆλθα
ἀπῆλθαν
ἀπήλθατε
ἀπῆλθε, ἀπῆλθεν
ἀπῆλθες
ἀπῆλθον
ἀπήλθοσαν
ἀπηλιώτην
ἀπηλιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: east, the wind that comes from the rising sun, the east wind
 • Forms:
ἀπηλιώτου
ἀπηλλάγη
ἀπηλλάγην
ἀπηλλάγησαν
ἀπήλλαξε, ἀπήλλαξεν
ἀπήλλαττε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to wish to be delivered from
 • Root: ἀπαλλαξείω
ἀπηλλάττετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to wish to be delivered from
 • Root: ἀπαλλαξείω
ἀπήλλαχεν
ἀπηλλάχθαι
ἀπηλλοτριώθειν
ἀπηλλοτριώθην
ἀπηλλοτριώθησαν
ἀπηλλοτριωμένας
ἀπηλλοτριωμένοι
ἀπηλλοτριωμένος
ἀπηλλοτριωμένους
ἀπηλλοτρίωσαν
ἀπηλλοτρίωσας
ἀπηλλοτρίωσε, ἀπηλλοτρίωσεν
ἀπηλπισμένοι
ἀπηλπισμένων
ἀπήμαντον
ἀπήμαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unharmed, unhurt, invulnerable
  • doing no harm, unharming
 • Forms:
ἀπημάντους
ἀπημαυρώθησαν
ἀπημπόλησαν
ἀπημπόλησεν
 • Parse:
  • Verb: FutPerf Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to sell
 • Root: ἀπεμπολάω
ἀπηναισχύντησας
ἀπήνεγκαν
ἀπήνεγκε, ἀπήνεγκεν
ἀπηνέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀπηνής
 • Meaning: most harsh, hardest, wildest
ἀπηνεστάτων
ἀπηνέχθη
ἀπηνεώθη
ἀπηνήνατο
ἀπηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀπηνέστατος
 • Meaning:
  • unfeeling, harsh
  • rough, wild (beast)
  • hard (sound), harsh (to the ears)
 • Forms:
ἀπήντα
ἀπήντηκα
ἀπήντησαν
ἀπήντησε, ἀπήντησεν
ἀπήραμεν, ἀπῄραμεν
ἀπῆραν, ἀπῇραν
ἀπῆρε, ἀπῇρε(ν), ἀπῆρεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπαίρω
ἀπηρείδοντο
ἀπηρείσαντο
ἀπηρείσατο
ἀπῆρε(ν)
ἀπήρεσε, ἀπήρεσεν
ἀπήρκασιν, ἀπῄρκασιν
ἀπηρνήσαντο
ἀπηρνήσω
ἀπήρνηται
ἀπήρξαντο
ἀπήρξατο
ἀπῇρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπαίρω
ἀπήρτησεν
 • Parse:
  • Verb: FutPerf Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to hang up
 • Root: ἀπαρτάω
ἀπηρτίσατε
ἀπήρτισμαι
ἀπηρτισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπήρχετο
ἀπήρχοντο
ἀπῆσαν
ἀπησπασάμεθα
ἀπῄτει
ἀπῄτουν
  • Parse: Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Parse: Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀπαιτέω
ἀπήχθη
ἀπήχθησαν