μέσα
μεσαζούσης
μεσάζω
 • Meaning: to be in the middle, at the middle, be half-cooked, be half done, be half gone
 • Forms:
  • μεσαζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
μεσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: middle
μεσαιτάτη
μεσαιτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most middle
 • Forms:
  • μεσαιτάτη Superl Adj: Nom Sing Fem
μέσακλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: weaver's beam, beam of a loom, weaver's heddle-rod
μέσας
μέσῃ
μέση
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: central
 • Root: μέσος
μεσημβρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Of Time: noon, midday, noontime
  • Of Place: the south
 • Forms:
μεσημβρίᾳ
μεσημβρίαν
μεσημβρίας
μεσημβρινῇ
μεσημβρινόν
μεσημβρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: belonging to noon, about noon, midday, noontide
 • Forms:
  • μεσημβρινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • μεσημβρινόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μεσημβρινοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
μεσημβρινοῦ
μέσην
μέσης
μεσθααλ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: wardrobe
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 10:22
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μεσιτευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:μεσιτεύω
μεσιτεύω
 • Meaning:
  • to mediate
  • to act as surety, guarantee, ratify (as surety)
  • to confirm
  • to interpose (as arbiter)
 • Forms:
  • μεσιτευόντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ἐμεσίτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεσιτεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μεσιτεύων
μεσίτῃ
μεσίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mediator, arbitrator, a go-between, an internunciator, a reconciler, intercessor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμεσίτηςμεσίται
GENμεσίτουμεσιτῶν
DATμεσίτῃμεσίταις
ACCμεσίτηνμεσίτας
μεσίτου
μεσόγαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inland, in the heart of a country
 • Forms:
μεσόγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inland, in the heart of a country
 • Forms:
μεσογείου
μέσοι
μέσοις
μέσον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μέσος
μεσονύκτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: midnight
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμεσονύκτιονμεσονύκτια
GENμεσονυκτίουμεσονυκτίων
DATμεσονυκτίῳμεσονυκτίοις
ACCμεσονύκτιονμεσονύκτια
μεσονυκτίου
μεσονυκτίῳ
μεσοπόλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: half-grey
μεσοπόρφuρα
μεσοπόρφuρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mixed with purple
  • shot with purple
 • Forms:
  • μεσοπόρφuρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μεσοπορφύρου Adj: Gen Sing Masc/Neut
μεσοπορφύρου
μέσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival
   • middle (i.e., not at either end)
   • central
   • among, amid
   • situated somewhere between two objects; split/tear in two

    σχίσει σὲ μέσον
    he will split you in two (Susanna 55)

    τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον
    the veil of the temple was torn in two (Luke 23:45)

   • placed within an area
   • within a period of time
  • Substantival
   • inside space
  • Prepositional
   • ἀνὰ μέσον = between
   • διὰ μέσον = marks a flat space to be crossed from end to end
   • εἰς μέσον = right into, into the middle of
   • ἐκ μέσον = from inside, from among
   • ἐν μέσον = in the midst of, among, within, deep inside, in the middle
   • κατὰ μέσον = down into the middle
   • μέσον = well inside (as a preposition)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμέσοςμέσημέσον
GENμέσουμέσηςμέσου
DATμέσῳμέσῃμέσῳ
ACCμέσονμέσηνμέσον
VOCμέσεμέσημέσε
Plural
 MascFemNeut
NOMμέσοιμέσαιμέσα
GENμέσωνμέσωνμέσων
DATμέσοιςμέσαιςμέσοις
ACCμέσουςμέσαςμέσα
VOCμέσοιμέσαιμέσα
μεσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a middle or central position, a mean between two extremes, middle point
 • Forms:
μεσότητα
μεσότοιχον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dividing wall, middle wall, a partition
μέσου
μεσοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: μεσόω
μεσουράνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mid-heaven, midst of heaven, mid-sky
 • Forms:
μεσουρανήματι
μέσους
μεσούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: μεσόω
μεσόω
 • Meaning:
  • Spatial:
   • to be in the middle, be at the middle, be half way, be about the midst
   • to form the middle
  • Temporal:
   • to be half-way over, be half done
 • Forms:
  • μεσοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • μεσούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
μεσσαβ
 • Parse: Hebrew transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: post, outpost, garrison station
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Sam 14:1,6,11,12,15
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μεστὰς
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root:μεστός
μεστή
μεστῇ
μεστήν
μεστοί
μεστόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μεστός
μεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full, replete
 • Forms:
  • μεστὰς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • μεστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • μεστήν Adj: Acc Sing Fem
  • μεστή Adj: Nom Sing Fem
  • μεστοί Adj: Nom Plur Masc
  • μεστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μεστούς Adj: Acc Plur Masc
μεστούς
μεστόω
 • Meaning: to fill, intoxicate
 • Forms:
  • μεμεστωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μεμεστώμενος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μεμεστωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
μέσῳ
μέσων