ἁφθάνω
 • Meaning: to be diseased
ἀφθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruptibility, unending existence, immortality, incorruption, genuineness, sincerity, integrity
 • Note: Compare φθορά esp in 1Cor 15:42
 • Forms:
ἀφθαρσίᾳ
ἀφθαρσίαν
ἀφθαρσίας
ἄφθαρτα
ἄφθαρτοι
ἄφθαρτον
ἄφθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undecaying, incorruptible, imperishable, immortal
 • Forms:
ἀφθάρτου
ἀφθάρτῳ
ἀφθάρτων
ἁφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀφθονέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most ungrudging, most free from envy
 • Note: Superlative of ἄφθονος
ἀφθονέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more ungrudging, more free from envy
 • Note: Comparative of ἄφθονος
ἀφθονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from envy
 • Forms:
ἀφθονίᾳ
ἀφθονίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: freedom from envy
 • Root: ἀφθονία
ἄφθονον
ἄφθονος
ἀφθόνους
ἀφθόνῳ
ἀφθόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungrudgingly, abundantly, liberally and generously
ἄφθορα
ἀφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • incorruption, incorruptness
  • sincerity, integrity, incorruptibleness, purity
 • Forms:
ἀφθορίαν
ἄφθορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incorrupt, without corruption, uncorrupted
 • Forms: