ἀκαθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: For comparative, see ἀκαθαρσιώτερος
 • Meaning:
  • uncleanness, impurity, dirt, refuse
  • immorality, moral depravity, religious depravity
  • ceremonially unclean state
  • religiously impure object; morally impure object
 • Forms:
ἀκαθαρσίᾳ
ἀκαθαρσίαις
ἀκαθαρσίαν
ἀκαθαρσίας
ἀκαθαρσιῶν
ἀκαθαρσιωτέραν
ἀκαθαρσιώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀκαθαρσία
 • Meaning: more unclean
ἀκάθαρτα
ἀκαθάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, impurity, uncleanness
 • Forms:
ἀκαθάρτητος
ἀκάθαρτοι
ἀκαθάρτοις
ἀκάθαρτον
ἀκάθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: foul, unclean, impure, uncleansed
 • Forms:
ἀκαθάρτου
ἀκαθάρτῳ
ἀκαθάρτων
ἀκαιρεθῆναι
ἀκαιρέομαι
 • Meaning:
  • to lack opportunity
  • to be inopportune (for oneself), i.e., to fail of a proper occasion
  • to have no opportunity
  • to be busy (with something else), be inconvenient
 • Forms:
  • ἀκαιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἠκαιρεῖσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἄκαιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ill-timed, unseasonable, inopportune, untimely, unsuitable, inconvenient
 • Forms:
ἀκαίρου
ἀκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inopportunely, out of season, not timely, unsuitably, inconveniently
ἀκακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • innocence (morally), guilelessness, integrity
  • shittah tree, Acacia arabica
 • Forms:
ἀκακίᾳ
ἀκακίαν
ἀκακίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀκακία
ἄκακοι
ἀκάκοις
ἄκακον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄκακος
ἄκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • naïve, simple-minded, harmless, simple, unknowing of ill, guileless
  • blameless, not bad, innocent, unsuspecting
  • impeccable
 • Forms:
ἀκάκου
ἀκάκους
ἀκάκων
ἀκάλυπτα
ἀκάλυπτοι
ἀκάλυπτον
ἀκάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάλυπτοςἀκάλυπτον
GENἀκαλύπτου
DATἀκαλύπτῳ
ACCἀκάλυπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάλυπτοιἀκάλυπτα
GENἀκαλύπτων
DATἀκαλύπτοις
ACCἀκαλύπτουςἀκάλυπτα
ἀκαλύπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Concord:

  Apocrypha: 3Macc 4:6

 • Concord:
ἄκαν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thistle
 • Concord:

  LXX: 2Kings 14:9 LXX

 • Concord:
ἄκανα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: thistle
ἄκανθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thistle, thorn, thorny plant, cactus
 • Forms:
ἄκανθαι
ἀκάνθαις
ἄκανθαν
ἀκάνθας
ἀκάνθης
ἀκάνθινα
ἀκάνθινον
ἀκάνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thorny, of thorns, having thorns
 • Concord:

  LXX: Isa 34:13

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀκάνθινοςἀκανθίνηἀκάνθινον
GENἀκανθίνουἀκανθίνηςἀκανθίνου
DATἀκανθίνῳἀκανθίνῃἀκανθίνῳ
ACCἀκάνθινονἀκανθίνηνἀκάνθινον
VOCἀκάνθινεἀκανθίνηἀκάνθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀκάνθινοιἀκάνθιναιἀκάνθινα
GENἀκανθίνωνἀκανθίνωνἀκανθίνων
DATἀκανθίνοιςἀκανθίναιςἀκανθίνοις
ACCἀκανθίνουςἀκανθίναςἀκάνθινα
VOCἀκάνθινοιἀκάνθιναιἀκάνθινα
ἄκανθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearsfoot (plant)
ἀκάνθῳ
ἀκανθώδεις
ἀκανθῶδες
ἀκανθώδη
ἀκανθώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thorns
 • Forms:
  • ἀκανθώδη Adj: Acc Sing MFN
ἀκανθῶν
ἀκάρδιον
ἀκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • lacking the heart, heartless, foolish, senseless
  • lacking sound judgment, lacking discretion
 • Substantival Meaning:
  • foolish person, fool
 • Forms:
ἀκαριαῖον
ἀκαριαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: momentary, brief, lasting only a short while
 • Forms:
ἄκαρπα
ἀκαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unfruitfulness, barrenness
  • no return on invested effort, profitless, unproductive
 • Forms:
ἀκαρπίαν
ἄκαρποι
ἀκάρποις
ἄκαρπον
ἄκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fruitless, without fruit, unfruitful, barren, useless, unproductive, sterile
 • Forms:
ἀκάρπους
ἀκάρπῳ
ἀκατάγνωστοι
ἀκατάγνωστον
ἀκατάγνωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unblamable, uncondemned, not to be condemned, innocent
 • Forms:
ἀκατακάλυπτον
ἀκατακάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncovered, unveiled, hatless, bareheaded
 • Forms:
ἀκατακαλύπτῳ
ἀκατάκριτον
ἀκατάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncondemned, without legal trial
 • Forms:
ἀκατακρίτους
ἀκατάληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: incomprehensible
 • Forms:
ἀκαταλήπτῳ
ἀκατάλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: endless, never-ending, indestructible, indissoluble, permanent, perpetual
 • Forms:
ἀκαταλύτου
ἀκαταλύτους
ἀκαταμάχητον
ἀκαταμάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unconquerable, invincible
 • Forms:
ἀκατάπαστος
ἀκαταπάστους
ἀκατάπαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unceasing, restless, insatiable
 • Note: Alternate spelling: ἀκατάπαστος
 • Forms:
ἀκαταπαύστους
ἀκατάποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not to be swallowed
 • Forms:
ἀκατασκεύαστον
ἀκατασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not properly constructed, unwrought, unformed, unfurnished, unpolished, not artificial, pristine, unorganized
 • Forms:
ἀκατασκευάστου
ἀκαταστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tumult, riot, instability, disorder, disruption, commotion, confusion, disturbance, unruliness, turmoil
 • Forms:
ἀκαταστασίᾳ
ἀκαταστασίαι
ἀκαταστασίαις
ἀκαταστασίας
ἀκαταστατεῖ
ἀκαταστατέω
 • Meaning: to be unstable, be unsettled, be vacillating, be unsafe
 • Forms:
  • ἀκαταστατεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀκαταστατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκαταστατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἠκαταστάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀκατάστατον
ἀκατάστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unstable, mentally depressed, inconstant, restless, unsettled
 • Forms:
ἀκαταστατοῦντες
ἀκατάσχετον
ἀκατάσχετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncontrollable, not to be checked, unruly, unrestrainable
 • Forms:
ἀκατασχέτῳ
ἀκατέργαστον
ἀκατέργαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not cultivated, not yet fully formed, not worked up, not thoroughly baked, unformed
 • Forms:
ἄκαυστον
ἄκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unburnt, unquenchable, not liable to go out
 • Forms:
ἀκαυχησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: without boasting
 • Forms:
ἀκαυχησίᾳ