διαμαρτάνοντες
διαμαρτάνουσι, διαμαρτάνουσιν
διαμαρτάνω
 • Meaning:
  • to miss the mark utterly, be quite wrong, go astray from
  • to fail utterly
 • Forms:
  • διήμαρτε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαμαρτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαμάρτητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διαμαρτάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαμαρτάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
διαμαρτήσεις
διαμάρτητε
διαμάρτυραι
διαμαρτυράμενοι
διαμαρτύρασθαι
διαμαρτύρεται
διαμαρτυρέω
 • Middle Meaning:
  • to warn
  • to affirm
  • to bear witness, testify against
  • to attest
 • Forms:
  • διαμεμαρτύρημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • διαμεμαρτυρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διαμεμαρτύρησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διαμεμαρτύρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεμαρτυράμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • διεμαρτύραντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
διαμαρτυρῇ
διαμαρτύρῃ
διαμαρτύρηται
διαμαρτυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a warning
  • act of testifying
  • evidence (given to prevent), testimony (of witness)
 • Forms:
διαμαρτυρίᾳ
διαμαρτυρίας
διαμαρτύρομαι
 • Meaning:
  • to inform about
  • to charge, warn, adjure
  • to witness against, testify (of), bear witness (to)
  • to bear witness to, declare as a witness
  • to call as a witness and affirm
  • to asseverate, declare earnestly, state firmly
  • to denounce solemnly
  • to give firm guideline to
 • Forms:
Present
 • διαμαρτύρῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • διαμαρτύρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαμαρτύρηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαμαρτυρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διαμαρτύρωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • διαμαρτύρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • διεμαρτύρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • διαμαρτυρῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • διαμάρτυραι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • διαμαρτυράμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • διαμαρτύρασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • διεμαρτυράμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • διεμαρτύρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διεμαρτύρω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
διαμαρτυρόμενος
διαμαρτύρωμαι
διαμαρτύρωνται
διαμασάομαι
 • Meaning: to devour, chew up
 • Forms:
  • διαμασῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • διαμασώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
διαμασῶ
διαμασώμενοι
διαμάχεσθαι
διαμαχήσεται
διαμαχίζομαι
 • Meaning: to fight, war, strive for, grapple with, wrestle with (actual or figurative)
 • Forms:
  • διαμεμάχισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαμάχομαι
 • Meaning: to fight fiercely, strive, contend vigorously
 • Forms:
  • διαμάχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαμαχήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαμάχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • διεμάχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
διαμάχου
διαμεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: διαμένω
διαμείναντες
διαμείνατε
διαμείνῃ
διαμείνητε
διαμελίζω
 • Meaning: to dismember
 • Forms:
  • διαμελισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
διαμελισθήσεται
διαμεμαρτύρημαι
διαμεμαρτυρημένοι
διαμεμαρτύρησαι
διαμεμαρτύρηται
διαμεμάχισται
διαμεμενηκότες
διαμεμερισμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to distribute
 • Root: διαμερίζω
διαμεμερισμένοι
διάμενε
διαμένει
διαμενεῖ
διαμένειν
διαμενεῖν
διαμένεις
διαμενεῖς
διαμενεῖτε
διαμένετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: διαμένω
διαμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διαμένω
διαμένοι
διαμένον
 • Parse #1:
  • Part: Fut Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Fut Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to weave
 • Root: διάζομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to continue, persist
 • Root: διαμένω
διαμένοντες
διαμενόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διαμένω
διαμένουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres/Fut Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres/Fut Act Gen Plur Fem
 • Meaning: to remain, continue, persist
 • Root: διαμένω
διαμενοῦσι, διαμενοῦσιν
διαμένω
 • Meaning:
  • to continue to exist, remain, remain by, stand by, persevere, endure, abide with
  • to maintain
  • to remain unaltered
 • Forms:
Present
 • διαμένοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διαμένοι Verb: Pres/Fut Act Opt 3rd Sing
 • διαμένετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • διάμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διαμενόντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres act Gen Plur Masc/Neut
 • διαμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαμένεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διαμένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διαμένῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
Imperfect
 • διέμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • διαμενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διαμενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαμενεῖν Verb: Fut Act Infin
 • διαμενοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διαμένῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • διαμεῖναι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • διέμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διαμείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • διαμείνατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • διαμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διέμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διαμείναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • διαμεμενηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
διαμένων
διαμεριζόμεναι
διαμεριζόμενοι
διαμερίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαμερίζω
διαμερίζονται
διαμερίζω
 • Meaning:
  • to deal out
  • to distribute, allot, allocate
  • to divide, separate, partition, part
 • Forms:
Present
 • διαμεριζόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • διαμεριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαμερίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διαμερίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • διεμέριζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διεμέριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διεμέριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαμερίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διαμερισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαμερισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαμεριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διαμερίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διαμερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διαμέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διαμερισθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • διεμερίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διεμέρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεμέρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεμέρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεμερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεμερίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • διαμεμερισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
διαμερίσας
διαμερίσατε
διαμερίσετε
διαμερισθεῖσα
διαμερισθήσεται
διαμερισθήσονται
διαμερισμοί
διαμερισμόν
διαμερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disunity, dissension, division
  • division of (spoil); division of (conquered cities)
διαμέρισον
διαμεριῶ
διαμετρέω
 • Meaning: to measure, measure off, measure out
 • Forms:
  • διαμετρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • διαμετρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαμετρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διεμέτρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαμετρῆσαι
διαμετρήσεις
διαμετρήσεως
διαμέτρησιν
διαμέτρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • measurement (of a city)
  • diameter (of an object)
διαμετρήσω
διάμετρον
διάμετρος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a measured amount
  • diameter
 • Forms:
  • διάμετρον Noun: Acc Sing Masc
διαμετρούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:διαμετρέω
διαμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: continuance, permanence
 • Forms:
  • διαμονήν Noun: Acc Sing Fem
διαμονήν
διάμονος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • permanent
διαμφιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw around, throw about, cast (a net)
  • to embrace, hug
 • Note: Like ἀμφιβάλλω