ἰεγλαάμ
ἰέναι
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: εἶμι
ἱερᾶ
ἱερά
ἱεραῖς
ἱέρακα
ἱέρακος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: hawk, falcon
 • Root: ἱέραξ
ἱεράν
ἱέραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hawk, falcon
 • Forms:
ἱεράς
ἱερᾶς
ἱερατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • office of the priesthood, priest's office
  • priestliness, i.e., the sacerdotal function
  • duties required of priests
 • Forms:
ἱερατείαν
ἱερατείας
ἱερατειῶν
ἱερατεύειν
ἱεράτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • priesthood, the priestly fraternity, i.e., sacerdotal order
  • office of priest
  • body of priest
ἱερατεύουσι, ἱερατεύουσιν
ἱερατεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of priests
 • Forms:
  • ἱερατειῶν Noun: Gen Plur Fem
ἱερατεύσει
ἱεράτευσε, ἱεράτευσεν
ἱερατεύσοντας
ἱερατεύσουσι, ἱερατεύσουσιν
ἱερατεύω
 • Meaning:
  • to serve as a priest
  • to perform the priest's office and functions
  • to hold the office of a priest
 • Forms:
  • ἱερατεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἱερατεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἱερατεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἱεράτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱερατεύσοντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
  • ἱερατεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἱερατεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἱερατεύωσι, ἱερατεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἱερατεύω
ἱερατικαῖς
ἱερατικάς
ἱερατικήν
ἱερατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for the priest's office, priestly
 • Forms:
  • ἱερατικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ἱερατικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἱερατικήν Adj: Acc Sing Fem
ἱερέα
ἱερεῖ
ἱερεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a priestess
  • sacred worship service
  • sacrifice
  • solemn festival
 • Forms:
ἱερείαν
ἱερεῖς
ἱερεῦ
ἱερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: priest
 • Forms:
ἱερεῦσι, ἱερεῦσιν
ἱερέων
ἱερέως
ἱερόδουλοι
ἱεροδούλοις
ἱερόδουλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: temple-slave, temple-minister, temple staff
ἱεροδούλων
ἱερόθυτον
ἱερόθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (something, e.g., food) devoted or sacrificed to a god or idol
 • Forms:
  • ἱερόθυτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἱερόθυτον Adj: Acc Sing Masc
ἱεροί
ἱεροῖς
ἱεροκήρυκας
ἱεροκῆρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: herald
ἱερόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Also adjective of ἱερός
 • Meaning:
  • temple
  • Plural: sacred things
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱερόνἱερά
GENἱεροῦἱερῶν
DATἱερῷἱεροῖς
ACCἱερόνἱερά
ἱεροπρεπεῖς
ἱεροπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: holy, worthy of reverence, befitting a holy (person or thing), saintly
 • Forms:
ἱεροπρεροῦς
ἱερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: holy (i.e., dedicated to God), sacred, venerated, pious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἱερόςἱεράἱερόν
GENἱεροῦἱερᾶςἱεροῦ
DATἱερῷἱερᾷἱερῷ
ACCἱερόνἱεράνἱερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἱεροίἱεραίἱερά
GENἱερῶν
DATἱεροῖςἱεραῖςἱεροῖς
ACCἱερούςἱεράςἱερά
ἱεροστάταις
ἱεροστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor of the temple
 • Forms:
  • ἱεροστάταις Noun: Dat Plur Masc
ἱεροσυλεῖν
ἱεροσυλεῖς
ἱεροσυλέω
 • Meaning:
  • to rob a temple
  • to commit sacrilege
  • to be a temple-robber
 • Forms:
  • ἱεροσυλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἱεροσυλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ἱεροσύλημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sacrilegious plunder, sacrilege
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱεροσύλημαἱεροσυλήματα
GENἱεροσυλήματοςἱεροσυλημάτων
DATἱεροσυλήματιἱεροσυλήμασι(ν)
ACCἱεροσύλημαἱεροσυλήματα
ἱεροσυλημάτων
ἱεροσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: temple-robbery, sacrilege
 • Forms:
ἱεροσυλίας
ἱερόσυλον
ἱερόσυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: temple robber
ἱεροσύλους
ἱεροῦ
ἱερουργέω
 • Meaning:
  • to perform duties of a priest
  • to act as a priest
 • Forms:
  • ἱερούργουντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
ἱερουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: religious service, temple service, worship, sacrifice
 • Forms:
ἱερουργίαν
ἱερούργουντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἱερουργέω
ἱερούς
ἱεροψάλται
ἱεροψάλταις
ἱεροψάλτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: singer in the temple, temple musician
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱεροψάλτηςἱεροψάλται
GENἱεροψάλτουἱεροψαλτῶν
DATἱεροψάλτῃἱεροψάλταις
ACCἱεροψάλτηνἱεροψάλτας
ἱεροψαλτῶν
ἱερόψυχε
ἱερόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of holy, pious soul
 • Forms:
  • ἱερόψυχε Adj: Voc Sing Fem
ἱερόω
 • Meaning: to consecrate, dedicate
ἱερῷ
ἱέρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small idol, amulet, consecrated object, offering, sacred token, talisman
 • Forms:
ἱερώματα
ἱερῶν
ἱερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning: the office of priest, priesthood
 • Forms:
ἱερωσύνην
ἱερωσύνης