προαγαγεῖν
προαγαγών
προαγαπάω
 • Meaning: to love before, love (someone) first
 • Forms:
  • προαγαπήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • προαγαπήσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • προηγάπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προαγαπήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: προαγαπάω
προαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: previous announcement
προάγει
προάγειν
προάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: forewarning
προάγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: προάγω
προάγοντας
προάγοντες
προάγοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: προάγω
προάγουσαι
προαγούσας
προαγούσης
προάγουσι, προάγουσιν
προάγω
 • Active Meaning:
  • to lead forward, lead (someone) out, bring out
  • to move forward, move onward
  • to promote (someone)
  • to go before, lead the way, precede
  • to move ahead of
  • to move on to the next phase (e.g., move troops to the next battle)
  • to induce to do
  • to happen before, come before
 • Passive Meaning:
  • to excel, distinguish oneself
 • Forms:
Present
 • προάγοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • προάγοντα Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προάγειν Verb: Pres Act Infin
 • προάγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προάγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προάγουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • προαγούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • προαγούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • προάγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • προῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • προαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • προαγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • προαχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • προαχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • προήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • προήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
προάγων
προαγωνίζομαι
 • Meaning:
  • to fight before (someone else), be first fighter
  • to precede someone as a contestant
 • Forms:
  • προηγωνίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
προαδικέω
 • Active Meaning:
  • to be the first in wrong doing
  • to wrong previously
  • to injure beforehand
 • Passive Meaning:
  • to be previously wronged
 • Forms:
  • προηδικημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
προαθλέω
 • Meaning: to contest in former times
 • Forms:
  • προηθληκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • προηθληκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
προαιρεῖται
προαιρέομαι
προαιρέσει
προαιρέσεις
προαιρέσεως
προαίρεσιν
προαίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • choice, inclination, policy, position
  • a choosing one thing before another
  • an act of deliberate choice, a purpose, resolution
  • something selected as desirable
προαιρέω
 • Active Meaning:
  • to take out, pull out
  • to bring forth (something that was stored)
  • to select the most desirable from among all options
 • Middle Meaning:
  • to choose (for oneself), prefer
  • to decide, determine, undertake
  • to propose, purpose
 • Forms:
Present
 • προαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προαιρέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προαιρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • προαιρούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • προαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προαιρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • προαιρουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • προαιρουμένη Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
Imperfect
Future
Aorist
 • προείλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προείλατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • προεῖλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προειλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • προείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • προελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • προελοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
Perfect
 • προῃρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • προῄρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
προαιρῇ
προαιρούμεθα
προαιρουμένη
προαιρουμένους
προαιροῦνται
προαιρῶνται
προαιτιάομαι
 • Meaning:
  • to prove before
  • to accuse already, i.e., previously charge
 • Forms:
  • προητιασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
προακολουθέω
 • Meaning: to precede
προακούω
 • Meaning:
  • to hear before
  • to hear already, i.e., anticipate
 • Forms:
  • προηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
προαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • headstrong, impulsive, rash, willful
  • precipitous, sloping
 • Forms:
προαμαρτάνω
 • Meaning:
  • to sin already
  • to sin previously (to conversion)
  • to sin beforehand
 • Forms:
  • προημαρτηκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
  • προημαρτηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
  • προημαρτηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
προαναιρέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take away before
προαναμέλποντες
προαναμέλπω
 • Meaning:
  • to sing first, sing before another singer does
  • to sing forth songs
 • Forms:
  • προαναμέλποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
προαναπληρόω
 • Meaning: to fulfill before
 • Forms:
  • προσαναπληρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
προανατάξωμαι
προανατάσσω
 • Active Meaning:
  • to prefer
  • to give top priority to
 • Middle Meaning:
  • to set before oneself
  • to prefer
 • Forms:
  • προανατάξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
προανατείνω
προανατέλλομαι
προανατέλλοντα
προανατέλλω
 • Meaning: to sprout afresh
 • Forms:
  • προανατέλλομαι Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • προανατέλλοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
προαναφωνέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pronounce before
 • Forms:
προανεφώνουν
προανῃρημένοις
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to take away before
 • Root: προαναιρέω
προάξει
προάξω
προαπαγγείλῃς
προαπαγγέλλω
 • Meaning:
  • to announce before, forewarn
  • to draw verbal attention to
 • Forms:
  • προαπαγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
προαπάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: previous report
προαπεσταλμένοις
προαποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw off, throw away
 • Note: Like ἀποβάλλω
προαποδεδειγμένων
προαποδείκνυμι
 • Active Meaning:
  • to prove before
  • to mention previously
 • Passive Meaning:
  • to be previously defined
  • to be previously mentioned
 • Forms:
  • προαποδεδειγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
προαποθανόντας
προαποθνήσκω
 • Meaning: to die before (someone else), die first
 • Forms:
  • προαποθανόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
προαποκεκριμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to respond forth
 • Root: ἀποκρίνω
προαποστέλλω
 • Meaning: to send away beforehand, send previously
 • Forms:
  • προαπεσταλμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
προαποφθέγγομαι
προασπίζει
προασπίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προασπίζω
προασπίζω
 • Meaning:
  • to hold a shield before, defend, contend
  • to protect from danger
  • to stand up in defence of
 • Forms:
  • προασπίσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • προασπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προασπίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
προασπίσαιμεν
προάστεια
προάστειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the pasture land immediately in front of or around a town
  • the area outside the walls of the city
  • a suburb
 • Note: also spelled προάστιον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροάστειονπροάστεια
GENπροαστείουπροαστείων
DATπροαστείῳπροαστείοις
ACCπροάστειονπροάστεια
προαστείῳ
προάστιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: land outside a town
προαύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, gateway, the place in front of a building
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροαύλιονπροαύλια
GENπροαυλίουπροαυλίων
DATπροαυλίῳπροαυλίοις
ACCπροαύλιονπροαύλια
προαχθείς
προαχθέντες