διαδέδοται
διαδεδεγμένοι
διαδείκνυμι
 • Meaning: to show plainly, display
διαδεξαμένη
διαδεξάμενοι
διαδεξάμενον
διαδεξάμενος
διαδεξαμένου
 • Parse #1:
  • Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to receive one from another
 • Root: διαδέχομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to show plainly
 • Root: διαδείκνυμι
διαδέξασθαι
διαδεξόμενον
 • Parse #1:
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to receive one from another
 • Root: διαδέχομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to show plainly
 • Root: διαδείκνυμι
διαδεξομένων
διαδέξωνται
διαδέχεσθαι
διαδέχεται
διαδέχομαι
 • Adjectival Meaning:
  • to receive one from another
  • to receive in turn
  • to succeed to, come after, take the place of a predecessor
  • to supplant and remove forcibly
  • to act on behalf of
 • Substantival Meaning:
  • deputy, regent
 • Forms:
  • διαδέξωνται Verb: Aor Mid subj 3rd Plur
  • διαδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διαδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαδεχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • διαδεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διαδεχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • διαδεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • διαδεξάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • διεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαδεχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διαδέχομαι
διαδεχόμενος
διαδεχομένους
διαδέω
 • Meaning: to bind around, bind and tie (with ropes)
 • Forms:
  • διέδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διάδηλοι
διάδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • distinguished (person)
  • notorious (person)
  • evident, apparent, easily noticed
 • Forms:
διαδήλους
διάδημ’
διάδημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: diadem, crown; a band around the τιάρα
 • Forms:
διαδήματα
διαδήματι
διαδήματος
διαδεδωκότων
διαδεδομένων
διαδιδομένης
διαδίδοσθαι
διαδιδούσης
διαδιδράσκει
διαδιδράσκειν
διαδιδράσκοι
διαδιδράσκοντα
διαδιδράσκω
 • Meaning: to run off, get away, escape, flee, run away
 • Forms:
  • διαδράντων
   • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
  • διαδράς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διεδίδρασκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διεδίδρασκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διέδρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
διαδίδωμι
 • Active Meaning:
  • to pass on
  • to hand over, give
  • to allot, distribute, divide
  • to spread about
 • Passive Meaning:
  • to be spread about
 • Forms:
Present
 • διαδιδούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • διαδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διαδιδώσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • διεδίδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διεδίδοτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • διαδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • διαδοθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • διάδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διάδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διαδοῦναι Verb: Aor Act Infin
 • διεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διαδέδοται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διαδίδωσι, διαδίδωσιν
διαδιδώσουσι, διαδιδώσουσιν
διαδοθείσης
διαδοθέντος
διαδοθῆναι
διάδος
διάδοσιν
διάδοσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • distribution
 • Forms:
  • διάδοσιν Noun: Acc Sing Fem
διάδοτε
διαδοῦναι
διαδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: succession, a taking from another, succeeding
 • Forms:
διαδοχήν
διάδοχοι
διάδοχον
διάδοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a successor in office, deputy
  • succeeding
διαδόχου
διαδόχους
διαδόχων
διάδραμε
διαδράμῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: διατρέχω
διαδράμοι
διαδραμοῦνται
διαδράντων
διαδράς
διαδρομαί
διαδρομή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (act of) running through (something)
διαδύνω
 • Meaning:
  • to slip through, penetrate
  • to move through a tight place
 • Forms:
  • διέδυ Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαδώσει
διαδώσουσι, διαδώσουσιν