λίαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, exceeding, greatly, sore, very (primary, best), much, to a great extent
 • Note: Also compare ἄγαν, σφόδρα
λίβα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λίψ
λίβανον
λιβανόομαι
λίβανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • frankincense; the incense-tree, i.e., (by implication) incense itself
  • Lebanon
 • Hebrew:
λιβάνου
λιβανόω
 • Active Meaning:
  • to scent with frankincense
  • to mix with frankincense
 • Passive Meaning:
  • to be mixed with frankincense
 • Forms:
  • λιβανόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • λελιβανωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
λιβάνῳ
λιβανωτόν
λιβανωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • frankincense
  • censer for burning frankincense
 • Forms:
λιβανωτοῦ
λιβί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: λίψ
λιβός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: λίψ
λιγύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ligure, a gem, precious stone, stone of Liguria
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλιγύριονλιγύρια
GENλιγυρίουλιγυρίων
DATλιγυρίῳλιγυρίοις
ACCλιγύριονλιγύρια
λιθάζειν
λιθάζετε
λιθάζομεν
λιθαζόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λιθάζω
λιθάζω
 • Meaning:
  • to throw stones at
  • to stone, lapidate
 • Forms:
  • λιθαζόντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • ἐλιθάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐλιθάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • λιθασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • λιθάσαι Verb: Aor Act Infin
  • λιθάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • λιθασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • λιθάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • λιθάζειν Verb: Pres Act Infin
  • λιθάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • λιθάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • λιθάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
λιθάζων
λιθάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λιθάζω
λιθάσαντες
λιθασθείς
λιθασθῶσι, λιθασθῶσιν
λιθάσωσι, λιθάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λιθάζω
λίθινα
λίθιναι
λιθίναις
λιθίνας
λιθίνην
λίθινοι
λιθίνοις
λίθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of stone; stony, i.e., made of stone
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλίθινοςλιθίνηλίθινον
GENλιθίνουλιθίνηςλιθίνου
DATλιθίνῳλιθίνῃλιθίνῳ
ACCλίθινονλιθίνηνλίθινον
VOCλίθινελιθίνηλίθινε
Plural
 MascFemNeut
NOMλίθινοιλίθιναιλίθινα
GENλιθίνωνλιθίνωνλιθίνων
DATλιθίνοιςλιθίναιςλιθίνοις
ACCλιθίνουςλιθίναςλίθινα
VOCλίθινοιλίθιναιλίθινα
λιθίνους
λιθίνων
λιθοβόλα
λιθοβολεῖσθαι
λιθοβολείτω
λιθοβολέω
 • Meaning: to stone, throw stones, lapidate (as capital punishment)
 • Forms:
Present
 • λιθοβολεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λιθοβολείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λιθοβολοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐλιθοβόλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐλιθοβόλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • λιθοβοληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λιθοβοληθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • λιθοβοληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λιθοβολήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • λιθοβολήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐλιθοβόλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • λιθοβολῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • λιθοβολήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • λιθοβόλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λιθοβολήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • λιθοβολησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • λελιθοβόληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λιθοβοληθήσεται
λιθοβοληθησόμεθα
λιθοβοληθήσονται
λιθοβολῆσαι
λιθοβολήσαντες
λιθοβολήσατε
λιθοβολησάτωσαν
λιθοβολήσετε
λιθοβόλησον
λιθοβολήσουσι, λιθοβολήσουσιν
λιθοβόλον
λιθοβόλος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Adjectival Meaning:
  • throwing stones, pelting with stones
 • Substantival Meaning:
  • catapult, machine for throwing stones
 • Forms:
  • λιθοβόλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λιθοβόλον Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Masc
λιθοβολοῦσα
λίθοι
λίθοις
λίθον
λιθοξόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sculptor
λίθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stone, millstone, stumbling stone
  • a heavy weight (used as a plummet for measuring) (Zech 4:10; 5:8)
λιθόστρωτον
λιθόστρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • paved with stones
  • stone-strewed, i.e., a tessellated mosaic on which the Roman tribunal was placed
 • Substantival Meaning:
  • pavement, cobblestone
 • Forms:
λιθοστρώτου
λίθου
λιθουργεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: worked in stone
 • Root: λιθουργής
λιθουργέω
 • Meaning:
  • to turn into stone, petrify
  • to work in stone, hew, carve
 • Forms:
  • λιθουργῆσαι Verb: Aor Act Infin
λιθουργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worked in stone
λιθουργῆσαι
λιθουργικά
λιθουργικῆς
λιθουργικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of or for a worker in stone
 • Substantival Meaning:
  • stone-mason
 • Forms:
  • λιθουργικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λιθουργικῆς Adj: Gen Sing Fem
λιθουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stone-mason, worker in stone
  • stone-cutter
  • gem engraver, stone engraver
λιθουργοῦ
λίθους
λιθόω
 • Meaning: to be petrified
λίθῳ
λιθώδεσι, λιθώδεσιν
λιθώδης
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning:
  • stony, rocky (e.g., a field or road full of stones)
  • like stone
 • Forms:
  • λιθώδεσι(ν) Adj: Dat Plur MFN
λίθων
λιθώσεως
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: work in stone
 • Root: λίθωσις
λίθωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: work in stone
λικμᾷ
λίκμα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λικμάω
λικμᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λικμάω
λικμάω
 • Active Meaning:
  • to grind to powder
  • to winnow, triturate, separate grain from the chaff
  • to scatter like chaff
  • to scatter, disperse
  • to drive away from
 • Middle Meaning:
  • to scatter like chaff
 • Forms:
  • ἐλίκμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • λελικμημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • λικμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λίκμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • λικμᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λικμηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • λικμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • λικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λικμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • λικμήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • λικμωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • λικμώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
λικμηθέντες
λικμήσας
λικμήσει
λικμήσεις
λικμήσω
λικμήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: winnower, winnow, crush
λικμίζω
 • Meaning: to sift, winnow
 • Forms:
  • λικμιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λικμιῶ
λικμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sieve, winnowing fan, winnowing basket
 • Forms:
λικμῷ
λικμωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: λικμάω
λικμώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λικμάω
λιμα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord:

  NT: Matt 27:46; Mark 15:34
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

λιμαγχονέω
 • Meaning: to weaken through hunger, be weakened
 • Forms:
  • ἐλιμαγχόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
λιμένα
λιμένας
λιμένος
λιμένων
λιμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harbour, haven
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλιμήνλιμένες
GENλιμένοςλιμένων
DATλιμένιλιμέσι(ν)
ACCλιμέναλιμένας
VOCλιμήνλιμένες
λίμναι
λίμνας
λίμνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lake, pond, pool
 • Forms:
λίμναις
λίμνῃ
λίμνην
λίμνης
λιμοί
λιμοκτονέω
 • Meaning:
  • to kill by hunger, starve to death
  • to let go hungry, let starve
 • Forms:
  • λιμοκτονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
λιμοκτονήσει
λιμόν
λιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dearth, famine, hunger, a scarcity of food
λιμοῦ
λιμῷ
λιμώξουσι, λιμώξουσιν
λιμώσσω
 • Meaning: to be famished, be hungry
 • Forms:
  • λιμωττόντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • λιμώττοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • λιμώττων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • λιμώττουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • λιμώττειν Verb: Pres Act Infin
  • λιμώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λιμώττειν
λιμώττοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λιμώσσω
λιμωττόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λιμώσσω
λιμώττουσα
λιμώττων
λινᾶ
λῖνα
λινᾶς
λινῇ
λινῆν, λινήν
λινοῖς
λινοκαλάμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stalk of flax, fine flax, flax straw
  • flax stalks
  • linen made from flax
 • Forms:
λινοκαλάμῃ
λινοκαλάμην
λίνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • linen, flax
  • linen garment
  • wick made from flax
  • fish-net made from flax
 • Forms:
  • λῖνα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • λίνου Noun: Gen Sing Neut
λίνου
λινοῦν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λινοῦς
λινοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of flax, flaxen, made from flax
 • Substantival Meaning:
  • linen, a linen pillow, linen garment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλινοῦςλινῆλινοῦν
GENλινοῦλινῆςλινοῦ
DATλινῷλινῇλινῷ
ACCλινοῦνλινῆνλινοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMλινοῖλιναῖλινᾶ
GENλινῶν
DATλινοῖςλιναῖςλινοῖς
ACCλινοῦςλινᾶςλινᾶ
λινῷ
λιπάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: brotherless
 • Forms:
λιπαίνει
λιπαίνω
 • Active Meaning:
  • to oil, anoint
  • to smear with oil
  • to make fat
  • to enrich, enhance the value of
  • to please, bring pleasure
 • Passive Meaning:
  • to grow fat
 • Forms:
  • ἐλίπανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλίπανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλιπάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλιπάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • λιπαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λιπανάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • λίπανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
λιπανάτω
λίπανον
λιπαρά
λιπαρᾷ
λιπαρέω
 • Meaning: to persist, persevere, beg
 • Forms:
  • λιπαρήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • λιπαρῆσαι Verb: Aor Act Infin
λιπαρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λιπαρέω
λιπαρήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λιπαρέω
λιπαρία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • persistence, perseverance
 • Forms:
  • λιπαρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
λιπαρίᾳ
λιπαρῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • persistently, earnestly
λιπαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λιπαρός
λιπαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • earnest
  • oily, fat
  • fruitful (land)
  • robust (man)
  • dainty, sumptuous
  • bright, costly, rich
  • fertile, rich
 • Substantival Meaning:
  • an able-bodied (soldier)
 • Forms:
  • λιπαρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • λιπαρά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • λιπαρόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • λιπαρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • λιπαρωτάτη Super Adj: Nom Sing Fem
λιπαρῷ
λιπαρωτάτη
λιπαρώτερον
λιπαρώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more shiny, more oily
 • Forms:
λίπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • grease, fat, salve
  • fattening food, rich food
 • Forms:
λιπάσματα
λιποθυμεῖν
λιποθυμέω
 • Meaning:
  • to expire, take one's last breath, breathe one's last
  • to fall into a swoon, faint
 • Forms:
  • >λιποθυμοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • λιποθυμεῖν Verb: Pres Act Infin
λιποθυμοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λιποθυμέω
λιποψυχέω
 • Meaning: to swoon
 • Forms:
  • λιποψυχῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • λειποψυχοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Nom/Act Acc Plur Neut
λιποψυχῶν
λιπών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λείπω
λίσσομαι
 • Meaning: to pray, beseech, beg, entreat
λιταῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: λιτή
λιτανεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entreaty, prayer, supplication
 • Forms:
λιτανείαν
λιτανείας
λιτανεύειν
λιτανεύσατε
λιτανεύσουσι, λιτανεύσουσιν
λιτανεύω
 • Meaning: to pray, entreat, petition, implore
 • Forms:
  • λιτανεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλιτάνευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐλιτάνευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • λιτανεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λιτή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prayer, entreaty
 • Forms:
  • λιταῖς Noun: Dat Plur Fem
λιτοί
λιτόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λιτός
λιτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smooth, plain, simple, unadorn, frugal, inexpensive
  • Of people: poor, petty, frugal, financially destitute
  • suppliant, supplicatory, of supplication
 • Forms:
  • λιτόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • λιτοί Adj: Nom Plur Masc
  • λιτῶς Adj: Acc Plur Masc; Adverb
λίτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pound, Roman pound, 327.45 grams
 • Forms:
λίτραν
λίτρας
λιτῶς
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc; Adverb
 • Root: λιτός
λιχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a tree-moss, lichen
 • Note: Also spelled λειχήν
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλιχήνλιχένες
GENλιχένοςλιχένων
DATλιχένιλιχέσι(ν)
ACCλιχέναλιχῆνας
λειχῆνας
VOCλιχήνλιχένες
λιχῆνας
λιχνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gluttony, luxuriousness in eating, daintiness, greediness
 • Forms:
λιχνείας
λίχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: gluttonous
 • Forms:
  • λίχνους Adj: Acc Plur Masc/Fem
λίχνους
λίψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • south
  • southwest
  • west wind
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλίψλίβες
GENλιβόςλίβων
DATλιβίλιψί
ACCλίβαλιβάς