σφαγαί
σφαγάς
σφαγέντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
σφαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: butchery, slaughter, destruction, murder
 • Forms:
σφαγῇ
σφαγήν
σφαγῆναι
σφαγῆς
σφαγήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάγια
σφαγιάζω
 • Meaning: to slay a victim, sacrifice, slaughter
 • Forms:
  • σφαγιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • σφαγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
σφαγιάσαι
σφαγιασθῆναι
σφάγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: slain beast, sacrificial victim, offering, slaughtered beast, slaughtered human
 • Forms:
σφάζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάζειν
σφάζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: σφάζω
σφαζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάζοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: σφάζω
σφάζουσι, σφάζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάζω
 • Meaning:
  • to kill
   • butcher
   • slaughter (by cutting the throat)
   • slay for a sacrifice
  • to wound, maim, torment
 • Forms:
Present
 • σφάζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σφάζειν Verb: Pres Act Infin
 • σφάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • σφαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • σφάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σφάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σφάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἔσφαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔσφαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σφαγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • σφάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σφάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σφάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σφάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • σφάξαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐσφάγης Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔσφαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσφαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔσφαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔσφαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σφαγέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • σφαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σφάξαι Verb: 1Aor Act Infin
 • σφάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σφάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σφάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σφάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σφάξον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐσφαγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐσφαγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐσφαγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐσφαγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐσφαγμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ἐσφαγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
σφάζωσι, σφάζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφαῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ball, globe
σφαῖραν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σφαῖρα
σφαιρίζοντες
σφαιρίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to play a ball game
σφαιροειδής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: globular, spherical
σφαιρωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knob, knop, ball on top of a pillar, newel cap
  • bud, protrusion
  • thong, latchet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφαιρωτήρσφαιρωτῆρες
GENσφαιρωτῆροςσφαιρωτήρων
DATσφαιρωτῆρισφαιρωτῆρσι(ν)
ACCσφαιρωτῆρασφαιρωτῆρας
σφαιρωτῆρες
σφαιρωτῆρος
σφακελίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σφακελίζω
σφακελίζοντας
σφακελίζοντες
σφακελίζω
 • Meaning: to be gangrened, be purulent, be infected
 • Forms:
  • σφακελίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • σφακελίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • σφακελίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • σφακελίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
σφάλαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σφάλλω
σφαλέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σφάλλω
σφαλεραί
σφαλερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slippery, likely to make one stumble
 • Forms:
  • σφαλεραί Adj: Nom Plur Fem
σφαλῇ
σφαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to fetter, bind, tie up
σφάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σφάλλω
σφαλλόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σφάλλω
σφάλλω
 • Active Meaning:
  • to cause to fall
  • to lose balance and fall
  • to err
  • to overthrow (by tripping up as in wrestling)
 • Passive Meaning:
  • to slip, stumble, fall, sin
  • to commit a (moral) error
 • Forms:
  • ἔσφαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσφάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σφάλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σφαλέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • σφαλῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σφάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σφαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σφάλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: trip, stumble, false step
σφαλμάτων
σφαλοῦσι, σφαλοῦσιν
σφαλῶ
σφάξαι
σφάξαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: σφάζω
σφάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
σφάξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξουσι, σφάξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: σφάζω
σφάξωσι, σφάξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφεῖς
 • Parse:
  • Pronoun: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning:
  • they
σφενδόνας
σφενδονάω
 • Meaning:
  • to sling, throw with a sling
  • to attack with a sling
  • to use the sling
 • Forms:
  • ἐσφενδόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σφενδονήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
σφενδόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sling (a weapon)
  • bullet, stone (thrown by a sling)
 • Forms:
σφενδόνῃ
σφενδόνην
σφενδόνης
σφενδονήσεις
σφενδονῆται
σφενδονήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a slinger, a person who uses a sling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφενδονήτηςσφενδονῆται
GENσφενδονήτουσφενδονητῶν
DATσφενδονήτῃσφενδονήταις
ACCσφενδονήτηνσφενδονήτας
σφέτερον
σφέτερος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • their, their own
σφῆκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: σφήξ
σφῆκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: σφήξ
σφηκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wasp, hornet, swarm of wasps or hornets
 • Forms:
σφηκιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wasps' nest
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Josh 24:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • σφηκιάν Noun: Acc Sing Fem
σφηκιάν
σφηκίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σφηκία
σφήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wedge (used as an instrument of torture)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφήνσφῆνες
GENσφηνόςσφηνῶν
DATσφηνίσφησί(ν)
ACCσφῆνασφῆνας
σφῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: σφήν
σφῆνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: σφήν
σφηνούσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: σφηνόω
σφηνόω
 • Meaning:
  • to install a bar (in a gate)
  • to bolt, bar, lock, close
  • to wedge (something closed)
  • to shape like a wedge
  • to be cloven with a wedge
 • Forms:
  • ἐσφηνωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • ἐσφήνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σφηνούσθωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
σφήξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wasp
 • Forms:
  • σφῆκας Noun: Acc Plur Masc
σφίγγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σφίγγω
σφιγγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Negative: greed, pinching, stinginess
  • Positive: thrift, frugality
 • Forms:
σφιγγίας
σφίγγω
 • Meaning: to bind tight, bind fast, tie in a bundle
 • Forms:
  • ἔσφιγξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • σφίγγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
σφίσιν
 • Parse:
  • Pronoun: Dat Plur Masc
  • Pronoun: Dat Plur Fem
 • Meaning:
  • they, them
 • Root:σφεῖς
σφόδρα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, extremely, greatly, vehemently, very much, sore, very, well, closely, diligently, completely, fully, thoroughly, carefully, earnestly

  φυλάξασθε σφόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος
  keep yourself well away from the accursed thing (Joshua 6:18)

 • Note: Also compare ἄγαν, λίαν
σφοδρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σφοδρός
σφοδράς, σφοδρᾶς
σφοδρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σφοδρός
σφοδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mighty, very strong, turbulent, vehement, violent, excessive, fierce
 • Forms:
  • σφοδρόν Adj: Acc Sing Masc
  • σφοδρότερον Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • σφοδρῷ Adj: Dat Sing Neut
σφοδρότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Most violent, most vehement, most excessive
 • Forms:
σφοδρότερον
σφοδρότερος
 • Parse:
  • Comparative Adjective: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more mighty
 • Forms:
σφοδροῦ
σφοδρούς
σφοδρῷ
σφοδρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, exceedingly, violently
σφόνδυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vertebra, cervical vertebra, neck
σφονδύλου
σφραγῖδα
σφραγῖδας
σφραγῖδες
σφραγῖδι, σφραγίδι
σφραγῖδος
σφραγίδων
σφραγιζόμενοι
σφραγιζόντων
σφραγίζου
σφραγίζω
 • Meaning:
  • to secure with a seal (so that it cannot be easily moved)
  • to secure with a seal (to prevent unauthorized entry)
  • to seal up (something to keep it secret)
  • to close off (an area or a building)
  • to mark (with a seal) (as a means of identification)
  • to attest, certify, acknowledge (as a seal on a document)
 • Forms:
Present
 • σφραγίζου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σφραγιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σφραγιζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • σφραγίζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Imperfect
Future
 • σφραγίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • σφραγιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐσφραγισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐσφράγισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσφραγίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐσφράγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσφραγίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐσφράγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσφράγισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσφραγίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • σφράγισαι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σφραγίσαι Verb: Aor Act Infin
 • σφραγισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • σφραγίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • σφραγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐσφραγίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • σφραγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σφράγισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σφραγισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σφραγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἐσφραγισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσφραγισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐσφραγισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐσφραγισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐσφραγισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐσφραγισμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
 • ἐσφραγισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐσφράγισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
σφραγίζωμεν
σφραγιῇ
σφραγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seal
  • signet ring
 • Forms:
σφραγίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφραγίζω
σφράγισαι
σφραγισάμενος
σφραγίσαντες
σφραγίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to seal
 • Root:σφραγίζω
σφραγίσατε
σφραγίσεται
σφραγίσῃς
σφραγισθῇ
σφραγισθῆναί
σφραγῖσιν
σφράγισον
σφραγίσωμεν
σφυδρά
σφυδρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ankle
 • Forms:
σφυρά
σφῦρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hammer, mallet
 • Forms:
σφῦραι
σφύραις
σφῦραν
σφύρῃ
σφύρης
σφυροκοπέω
 • Meaning: to hammer, beat with a hammer
 • Forms:
  • σφυροκοπῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Masc/Neut
  • ἐσφυροκόπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σφυροκόπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hammersmith, someone who beats with a hammer
σφυροκοπῶν
σφυρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ankle, ankle bone
 • Forms:
σφυρῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: ankle
 • Root: σφυρόν
σφυρωτῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shoe latchet or strap (on a sandal)