εὐμαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: skilfully, readily, ready
εὐμεγέθεις
εὐμεγέθη
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: large, a good size
 • Root: εὐμεγέθης
εὐμεγέθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: tall, of good size, very large, gigantic
 • Forms:
  • εὐμεγέθεις Adj: Nom Plur Masc
εὐμέλη
εὐμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: melodious, musical, rhythmical
 • Note: Also see μέλος melody
 • Forms:
εὐμένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goodwill, favour, grace
 • Forms:
εὐμένειαν
εὐμενείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: goodwill, favour
 • Root: εὐμένεια
εὐμενεῖς
εὐμενέστερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more gracious, more favourable
εὐμενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: gracious, well-disposed, kindly, favourably disposed
 • Forms:
εὐμενίζομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to propitiate
 • Forms:
  • εὐμενίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
εὐμενίσαντες
εὐμενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, favourably, graciously
εὐμετάβλητον
εὐμετάβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: changeable, easily changed
εὐμετάβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: changeable, volatile, fickle
εὐμετάδοτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: generous, liberal
 • Forms:
εὐμεταδότους
εὐμήκεσι
εὐμήκη
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εὐμήκης
εὐμήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of a good length, tall, large height
 • Forms:
  • εὐμήκη Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • εὐμήκη Adj: Nom/Acc Plur Neut
εὐμορφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: beauty of form, good symmetry, handsome looks, beautiful shape
 • Forms:
εὐμορφίᾳ
εὐμορφίαν
εὐμορφίας
εὔμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • well-formed
  • beautiful (esp. woman)
  • shapely
 • Forms:
  • εὐμόρφου Adj: Gen Sing MFN
  • εὐμόρφων Adj: Gen Plur MFN
εὐμόρφου
εὐμόρφων