ἄρξαι
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Infin
  • Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρξαμένη
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • Meaning: to be first
 • Root: ἄρχω
ἀρξάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρξάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄρχω
ἀρξάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρξαμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἄρχω
ἀρξαμένῳ
 • Parse: Part: Aor Mid Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἄρχω
ἄρξαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to be first
 • Root: ἄρχω
ἄρξαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ἄρχω
ἄρξασθαι
ἄρξασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξουσαν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Acc Sing Fem
  • Part: Fut Act Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to be first
 • Root: ἄρχω
ἄρξουσι, ἄρξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρξώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ἄρχω