ὑποδεδειχέναι
ὑποδέδεκται
ὑποδέδεσθε
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Perf Mid/Pass Imperativ 2nd Plur
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Meaning: to bind, provide footwear
 • Root: ὑποδέω
ὑποδέδρομεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to run under
 • Root: ὑποτρέχω
ὑποδεδεμένους
ὑποδεδύκεισαν
ὑποδεδυκυῖαι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Plur Fem
  • Part: Perf Act Dat Sing Fem
 • Root: ὑποδύω
ὑποδεές
ὑποδεέστεροι
ὑποδεέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ὑποδεής
 • Meaning: more inferior, more deficient, more subordinate
ὑποδεεστέρους
ὑποδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ὑποδεέστερος
 • Meaning: inferior, deficient, subordinate
 • Forms:
ὑπόδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an example, model, pattern, indication
  • a plan (of a building)
  • a copy, imitation
  • figure, allegory
 • Forms:
ὑποδείγμασι, ὑποδείγμασιν
ὑποδείγματα
ὑποδείγματι
ὑποδείγματος
ὑποδειγμάτων
ὑποδείκνυμεν
ὑποδείκνυμι
 • Note: Alt: ὑποδεικνύω
 • Meaning:
  • to show
  • to show to, declare to
  • to show forth, draw attention to, point out
  • to teach
  • to inform (someone) concerning (someone)
  • to make known, inform
  • to cause to see visually
  • to discover
ὑποδεικνύοντες
ὑποδεικνύοντος
ὑποδεικνύουσι, ὑποδεικνύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to show, indicate
 • Root: ὑποδείκνυμι
ὑποδεικνύουσα
ὑποδείκνυτε
ὑποδεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Note: Alt: ὑποδείκνυμι
 • Meaning:
  • to show
  • to show to, declare to
  • to show forth
  • to teach
  • to inform (someone) concerning (someone)
  • to discover
 • Forms:
Present
 • ὑποδεικνύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑποδείκνυμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑποδεικνύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑποδεικνύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑποδείκνυτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑποδεικνύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπεδείκνυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπεδείκνυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὑποδείξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑποδείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ὑποδείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὑπέδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπέδειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπέδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέδειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑποδείξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπεδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑποδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑποδείξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑποδείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπόδειξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
ὑποδεικνύων
ὑποδεῖξαι
ὑποδείξαντος
ὑποδείξας
ὑποδείξατε
ὑποδείξῃ
ὑποδείξῃς
ὑπόδειξον
ὑποδείξουσι, ὑποδείξουσιν
ὑποδείξω
ὑποδειχθέντων
ὑποδεξαμένη
ὑποδεξάμενοι
ὑποδέξασθαι
ὑποδέξονται
ὑποδέχεσθαι
ὑποδέχομαι
 • Meaning:
  • to entertain hospitably, welcome
  • to receive (a visitor)
  • to harbour
 • Forms:
  • ὑποδεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ὑπεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ὑπεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑποδέδεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὑποδεξαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
  • ὑποδέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ὑποδεχόμενος
ὑποδέω
 • Meaning:
  • to provide (someone) with footwear
  • to put on shoes or sandals
  • to bind on
  • to be shod
 • Forms:
  • ὑπέδησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ὑπέδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑποδεδεμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ὑπόδησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ὑποδησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
ὑπόδημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sandal, footwear
  • shoe
  • a band around the foot
 • Forms:
ὑποδήμασι, ὑποδήμασιν
ὑποδήματα
ὑποδήματι
ὑποδήματος
ὑποδημάτων
ὑπόδησαι
ὑποδησάμενοι
ὑποδιαβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw across, carry over
 • Note: Like διαβάλλω
ὑποδιδάσκω
 • Meaning: to teach
ὑπόδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: under judgment, guilty, under sentence, condemned, accountable, answerable
 • Forms:
ὑπόδουλοι
ὑπόδουλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • enslaved (person)
ὑποδοχάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: reception
 • Root: ὑποδοχή
ὑποδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reservoir
ὑποδοχείων
ὑποδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reception
ὑποδραμόντες
ὑποδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: running under
ὑποδρομήν
ὑποδρομῆς
ὑποδύνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to plunge, dive under
 • Root: ὑποδύομαι
ὑποδύομαι
ὑποδύσαντες
ὑποδύτην
ὑποδύτης
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: undergarment, a garment under a coat of mail
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑποδύτηςὑποδύται
GENὑποδύτουὑποδυτῶν
DATὑποδύτῃὑποδύταις
ACCὑποδύτηνὑποδύτας
ὑποδύτου
ὑποδύω
 • Meaning:
  • to go down below (something)
  • to put on underneath
  • to put oneself under (something for a protective cover)
  • to plunge (under water); to dive (under water)
 • Forms:
  • ὑποδύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ὑποδεδυκυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
  • ὑποδεδυκυῖαι Part: Perf Act Dat Sing Fem
  • ὑποδεδύκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ὑποδύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὑπέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέδυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing