εἰς
 • Parse: Preposition
 • Note: εἴς when followed by an enclitic.

  εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην
  they entered into a certain village (Luke 17:12)

 • Meaning:
  • εἰς + Acc = into, unto, for
  • Of Place: into, toward

   εἰς τὴν πόλιν
   into the city

  • Of Time: until

   εἰς τὴν ἑσπέραν
   until evening

  • Of Time: for

   εἰς τὸ λοιπόν
   for the future

  • Purpose: in order to

   εἰς ἄγραν
   in order to catch something, Luke 5:4

  • Purpose: how to

   εἰς παροξυσμὸν
   how to encourage, Heb 10:24

  • With Numbers: about, approximately

   εἰς ἑκατόν
   about a hundred

  • Of Measure: as far as, as much as, up to (the number of)
  • Of Relation: to, toward; in relation to, like, in regard to
εἴς
 • Parse: Conjunction
 • Note: εἰς receives accent when followed by an enclitic
 • Root: εἰς
εἷς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one (the number)

   ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
   the two shall become one flesh (Gen 2:24)

  • unique

   ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν
   but God is unique (Gal 3:20)

  • a, an

   ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Σαραὰ
   there was a man from Zorah (Judg 13:2)

   ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ
   as a gazelle in the field (2Sam 2:18)

   ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν
   he wrote a letter (Ezra 4:8)

  • any
  • a certain (person/thing) (i.e., an indefinite pronoun)

   λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ
   then one opened his bag (Gen 42:27)

   ἔσται μίαν ἡμέραν
   it will be a certain day (Zech 14:7)

  • εἷς ... εἷς
   one ... another; the one ... the other

   Ἀαρὼν καὶ Ὤρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς
   Aaron and Hur supported his hands, one on this side and one on the other (Ex 17:12)

  • ὁ εἷς ... ὁ ἕτερος
   the one ... the other

   καὶ λήμψομαι δύο ῥάβδους: τὴν μίαν ἐκάλεσα Κάλλος καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα Σχοίνισμα
   I will take two rods: the one called Beauty and the other called Line (Zech 11:7)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεἷςμίαἕν
GENἑνόςμιᾶςἑνός
DATἑνίμιᾷἑνί
ACCἕναμίανἕν
εἶς
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be
 • Root: εἶμι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to go
 • Root: εἶμι
 • ——
 • Parse #3:
  • Proclitic Preposition
 • Meaning: into
 • Root: εἰς
εἷσα
εἰσάγαγε
εἰσαγαγεῖν
εἰσαγάγετε
εἰσαγάγῃ
εἰσαγάγῃς
εἰσαγάγητε
εἰσαγαγών
εἰσαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: information, news
εἴσαγε
εἰσάγει
εἰσαγειόχατε
εἰσάγεις
εἰσάγεσθαι
εἰσάγεται
εἰσάγῃ
εἰσαγηοχέναι
εἰσαγόμεθα
εἰσαγομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰσάγω
εἰσάγουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: εἰσάγω
εἰσάγουσι, εἰσάγουσιν
εἰσάγω
 • Meaning:
  • to bring in, lead in
  • to introduce
  • to cause to move into (a space)
 • Forms:
Present
 • εἰσάγῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εἴσαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εἰσάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εἰσάγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσαγομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εἰσαγόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εἰσάγουσι, εἰσάγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • εἰσῆγεν Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • εἰσήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσήγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • εἰσάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰσάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εἰσάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • εἰσάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εἰσάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • εἰσαχθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • εἰσάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσαχθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • εἰσάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰσαγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἰσαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσαγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰσαγαγών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • εἰσήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰσηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσηγάγοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • εἰσαγειόχατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
εἰσαγωγάς
εἰσαγωγεύς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an introducer
εἰσαγωγή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of bringing in
  • importation (of goods)
 • Forms:
  • εἰσαγωγῶν Noun: Gen Plur Fem
  • εἰσαγωγήν Noun: Acc Sing Fem
  • εἰσαγωγάς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
εἰσαγωγήν
εἰσαγωγικῆς
εἰσαγωγικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • introductory, elementary
  • of importation, for importation
 • Forms:
  • εἰσαγωγικῆς Adj: Gen Sing Fem
εἰσαγωγῶν
εἰσάγων
εἰσακήκοα
εἰσακήκοε, εἰσακήκοεν
εἰσάκουε
εἰσακούει
εἰσακούειν
εἰσακούεις
εἰσακούεται
εἰσακούετε
εἰσακούῃ
εἰσακούοντες
εἰσακούοντι
εἰσακοῦσαι
εἰσακούσαι
εἰσακούσας
εἰσακούσατε
εἰσακουσάτω
εἰσακούσει
εἰσακούσεται
εἰσακούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: εἰσακούω
εἰσακούσῃς
εἰσακούσητε
εἰσακουσθείς
εἰσακουσθήσεται
εἰσακουσθήσονται
εἰσακούσομαι
εἰσάκουσον
εἰσακούσονται
εἰσακούσω
εἰσακούσωσι, εἰσακούσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἰσακούω
εἰσακούω
 • Meaning:
  • to hear, listen to, obey
  • to give ear to, heed, hearken, adhere to
  • to conform to, acquiesce, accept
  • to act in accordance to an agreement
  • to act obediently
 • Forms:
Present
 • ἐσακούειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰσάκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • εἰσακούειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰσακούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εἰσακούετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • εἰσακούῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • εἰσακούοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εἰσακούοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • εἰσακούων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • εἰσακούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰσακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • εἰσακούσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • εἰσακουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσακουσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσακούσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • εἰσακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • εἰσακούσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εἰσακούσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • εἰσακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσακουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • εἰσακούσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • εἰσακούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσακούσητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰσάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσακουσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • εἰσακούσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσήκουσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • εἰσηκούσαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσήκουσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰσηκούσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήκουσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσηκούσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
Perfect
 • εἰσακήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἰσακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
εἰσακούων
εἱσάμην
εἰσάξει
εἰσάξεις
εἰσάξετε
εἰσάξῃς
εἰσάξουσι, εἰσάξουσιν
εἰσάξω
εἰσάπαξ
 • Meaning: at once, once for all
 • Note: read for εἰς ἅπαξ
εἰσαφικνέομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reach a place; to arrive at a place; to come into a place
 • Forms:
  • εἰσαφικνουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
εἰσαφικνουμένοις
εἰσαχθέντας
εἰσαχθέντων
εἰσβαλεῖν
εἰσβαλλομένων
εἰσβαλλόντων
εἰσβάλλω
 • Meaning:
  • to throw into, put into
  • to move (troops) in
  • to enter, rush in
 • Forms:
  • εἰσβαλλομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • εἰσβαλεῖν Verb: Fut Act Infin
  • εἰσβαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
εἰσβλέπω
 • Meaning:
  • to look at, look upon
  • to observe visually and carefully
 • Forms:
  • εἰσβλέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • εἰσβλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • εἴσβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
εἰσβλέψαντες
εἰσβλέψας
εἴσβλεψον
εἰσβολαῖς
εἰσβολή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inroad, invasion
 • Forms:
  • εἰσβολὰς
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • εἰσβολαῖς Noun: Dat Plur Fem
εἰσδεκτόν
εἰσδεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable
 • Note: read for εἰς δεκτόν
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMεἰσδεκτόςεἰσδεκτήεἰσδεκτόν
GENεἰσδεκτοῦεἰσδεκτῆς
εἰσδεκτής
εἰσδεκτοῦ
DATεἰσδεκτῷεἰσδεκτῇεἰσδεκτῷ
ACCεἰσδεκτόνεἰσδεκτήνεἰσδεκτόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMεἰσδεκτοίεἰσδεκταίεἰσδεκτά
GENεἰσδεκτῶνεἰσδεκτῶνεἰσδεκτῶν
DATεἰσδεκτοῖςεἰσδεκταῖςεἰσδεκτοῖς
ACCεἰσδεκτούςεἰσδεκτάςεἰσδεκτά
εἰσδεξαμένη
εἰσδεξάμενοι
εἰσδέξασθαι
εἰσδέξεται
εἰσδέξομαι
εἰσδέξονται
εἰσδέξωμαι
εἰσδέχεσθαι
εἰσδέχεται
εἰσδέχομαι
 • Meaning:
  • to take in, receive, admit
  • to welcome
  • to gather
 • Forms:
Present
 • εἰσδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • εἰσδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • εἰσδέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • εἰσεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εἰσδεξαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • εἰσδεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • εἰσδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εἰσεδέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσδέξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
εἰσδίδωμι
 • Meaning: to flow into
εἰσδοθέντος
εἰσδόσεως
εἴσδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: report, memorandum
εἰσδοῦναι
εἰσδραμοῦσα
εἰσδραμών
εἰσδρομή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inroad, onslaught
 • Forms:
  • εἰσδρομήν Noun: Acc Sing Fem
εἰσδρομήν
εἰσδύνω
 • Meaning:
  • to get
  • to move oneself (into a space)
εἰσδύω
 • Meaning:
  • to crawl (+ὑπό τι under something)
  • to go into, enter (+εἴς τι something)
 • Forms:
  • εἰσέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσέδυ Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
εἰσεδέξαντο
εἰσεδέχθη
εἰσέδυ
εἰσέδυσαν
εἰσεῖδε, εἰσεῖδεν
εἰσεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to gaze upon and study
εἴσειμι
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to enter, go into
  • to move in
 • Forms:
  • εἰσιόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • εἰσῄει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • εἰσίασι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εἰσιέναι Verb: Pres Act Infin
  • εἰσιόντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • εἴσεισι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
εἴσεισι, εἴσεισιν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to enter, go into
 • Root: εἴσειμι
 • ——
 • Parse #2:
  • Pat: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to send into
 • Root: εἰσίημι
εἰσεκομίζετο
εἰσελαύνω
 • Meaning: to drive in (i.e., to drive in a flock)
εἰσελεύσει
εἰσελεύσεσθαι
εἰσελεύσεσθε
εἰσελεύσεται
εἰσελεύσῃ
εἰσελεύσομαι
εἰσελευσόμεθα
εἰσελεύσονται
εἰσελήλυθα
εἰσελήλυθαν
εἰσελήλυθας
εἰσεληλύθασι, εἰσεληλύθασιν
εἰσεληλύθατε
εἰσεληλύθει
εἰσελήλυθεν
εἰσεληλυθέναι
εἰσεληλυθός
εἰσεληλυθότας
εἰσεληλυθότων
εἰσέλθατε
εἰσελθάτω
εἰσελθάτωσαν
εἴσελθε
εἰσελθεῖν
εἰσέλθετε
εἰσελθέτω
εἰσελθέτωσαν
εἰσέλθῃ
εἰσέλθῃς
εἰσέλθητε
εἰσέλθοι
εἰσέλθοις
εἰσέλθοισαν
εἰσελθόντα
εἰσελθόντας
εἰσελθόντες
εἰσελθόντι
εἰσελθόντος
εἰσελθόντων
εἰσελθοῦσα
εἰσελθοῦσαι
εἰσελθοῦσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • Meaning: to go into
 • Root: εἰσέρχομαι
εἰσελθούσῃ
εἰσελθούσης
εἰσέλθω
εἰσέλθωμεν
εἰσελθών
εἰσέλθωσι, εἰσέλθωσιν
εἰσενέγκαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εἰσφέρω
εἰσενέγκαντες
εἰσενέγκαντος
εἰσενέγκας
εἰσένεγκε
εἰσενεγκεῖν
εἰσενέγκῃ
εἰσενέγκῃς
εἰσένεγκον
εἰσενέγκωσι, εἰσενέγκωσιν
εἰσενεχθέν
εἰσενεχθέντος
εἰσενεχθῇ
εἰσενεχθῆναι
εἰσενεχθήσεται
εἰσενηνεγμένος
εἰσενήνεκται
εἰσέπεμψε, εἰσέπεμψεν
εἰσεπήδησαν
εἰσεπήδησε, εἰσεπήδησεν
εἰσεπήδων
εἰσεπορεύεσθε
εἰσεπορεύετο
εἰσεπορεύθη
εἰσεπορευόμην
εἰσεπορεύοντο
εἰσέρχεσθαι
εἰσέρχεσθε
εἰσερχέσθωσαν
εἰσέρχεται
εἰσέρχησθε
εἰσέρχομαι
 • Meaning:
  • to enter, make entry, go in, come in, go through
  • to be admitted
  • to accept and agree to terms
  • to enter a cry for help
  • to begin an action
  • to arise
 • Figurative Meaning:
  • to have sexual intercourse
  • to enter sexually
 • Forms:
Present
 • εἰσέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσερχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εἰσέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • εἰσέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσέρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • εἰσερχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • εἰσερχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εἰσερχόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἰσερχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • εἰσερχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • εἰσερχομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • εἰσερχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εἰσερχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
 • εἰσήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • εἰσελεύσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • εἰσελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • εἰσελεύσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • εἰσελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • εἰσελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσελευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • εἰσελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • εἰσελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • εἰσελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • εἰσέλθατε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • εἰσελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • εἰσελθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εἴσελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰσέλθετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἰσελθέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • εἰσελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εἰσέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἰσέλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰσέλθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εἰσέλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • εἰσέλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εἰσελθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • εἰσελθόντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • εἰσελθόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • εἰσελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • εἰσελθόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • εἰσελθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • εἰσελθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • εἰσελθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • εἰσελθοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • εἰσελθούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • εἰσελθούσης Part: 2Aor Act Gen Sing Fem
 • εἰσέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • εἰσέλθωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • εἰσέλθωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσέλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσήλθαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσῆλθαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἰσῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἰσήλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • εἰσήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • εἰσεληλυθότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • εἰσελήλυθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἰσελήλυθαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰσελήλυθας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰσεληλύθασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰσεληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰσεληλύθατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εἰσελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰσεληλυθέναι Verb: Perf Act Infin
 • εἰσεληλυθός Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • εἰσεληλύθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
εἰσερχόμεθα
εἰσερχομένην
εἰσερχομένης
εἰσερχόμενοι
εἰσερχόμενον
εἰσερχόμενος
εἰσερχομένου
εἰσερχομένους
εἰσέρχονται
εἴσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἰσεσπάσαντο
εἴσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: εἶμι
εἰσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: still, yet
εἰσεφέρετε
εἰσέφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἰσφέρω
εἴσῃ
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to appear, to be visible
 • Root: εἴδομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to go; to be
 • Root: εἶμι
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to send into
 • Root: εἰσίημι
 • ——
 • Parse #4:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to know
 • Root: οἶδα
εἰσήγαγε, εἰσήγαγεν
εἰσήγαγες
εἰσηγάγετε
εἰσήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἰσάγω
εἰσηγάγοσαν
εἰσῆγεν
εἰσηγέομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lead in
 • Forms:
  • εἰσηγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • εἰσηγήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
εἰσήγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: εἰσάγω
εἰσηγήσαντο
εἰσηγῆται
εἰσηγητάς
εἰσηγητήν
εἰσηγητής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • author, one who brings in
 • Forms:
  • εἰσηγητάς Noun: Acc Plur Masc
  • εἰσηγητήν Noun: Acc Sing Masc
εἰσηγμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to lead in
 • Root: εἰσάγω
εἰσήγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: εἰσάγω
εἰσηγοῦνται
εἰσῄει
εἰσήκουσα
εἰσηκούσαμεν
εἰσήκουσαν
εἰσήκουσας
εἰσηκούσατε
εἰσήκουσε, εἰσήκουσεν
εἰσηκούσθη
εἰσηκούσθημεν
εἰσήκω
 • Meaning: to enter
 • Forms:
  • εἰσήξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
εἰσήλασε
εἰσήλατο
εἰσήλαυνε, εἰσήλαυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to drive in
 • Root:εἰσελαύνω
εἰσήλθαμεν
εἰσῆλθαν
εἰσήλθατε
εἰσῆλθε, εἰσῆλθεν
εἰσῆλθες
εἰσήλθετε
εἰσήλθομεν
εἰσῆλθον
εἰσήλθοσαν
εἰσηνέγκαμεν
εἰσήνεγκαν
εἰσηνέγκατε
εἰσήνεγκε, εἰσήνεγκεν
εἰσηνέχθη
εἰσήξομεν
εἰσήρχετο
εἰσήχθη
εἰσήχθησαν
εἰσθέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run into
εἰσί, εἰσίν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Note: Also spelled without the accent
 • Root: εἰμί
εἰσίασι, εἰσίασιν
εἰσιέναι
εἰσιόντας
εἰσιόντι
εἰσιόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to go into
 • Root: εἴσειμι
εἰσιοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to go into
 • Root: εἴσειμι
εἰσιών
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to go into
 • Root: εἴσειμι
εἷς καὶ εἴκοσι(ν),
εἴκοσι καὶ εἷς,
εἴκοσι εἷς
 • Parse: Adjective
 • Meaning: twenty-one
εἰσκαλεσάμενος
εἰσκαλέω
 • Meaning: to call in, invite in
 • Forms:
  • εἰσκαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
εἰσκομίζοντες
εἰσκομίζω
 • Meaning: to carry in, guide in
 • Forms:
  • εἰσκομίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • εἰσεκομίζετο Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εἰσκομισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
εἰσκομισθείς
εἰσκυκλεῖσθαι
εἰσκυκλέω
 • Active Meaning:
  • to look into
  • to move around into a circle
 • Middle/Passive Meaning:
  • to plunge into
 • Forms:
  • εἰσκυκλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
εἰσκύπτουσαν
εἰσκύπτω
 • Meaning:
  • to overlook
  • to turn aside
  • to overhang
  • to pop in
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Sam 13:18
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • εἰσκύπτουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
εἰσκύψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Meaning:
  • to stoop, bend forward
 • Root:κύπτω
εἰσοδεύειν
εἰσοδεύω
 • Meaning: to go into, travel into
εἰσόδια
εἰσοδιαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: εἰσοδιάζω
εἰσοδιάζω
 • Active Meaning:
  • to collect
 • Passive Meaning:
  • to come in (of revenue) (as in "How much money has come in?")
  • to be collected and received as revenue
 • Forms:
  • εἰσοδιασθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • εἰσοδιαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
εἰσοδιασθέν
εἰσόδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: entrance, entering
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἰσόδιονεἰσόδια
GENεἰσοδίουεἰσοδίων
DATεἰσοδίῳεἰσοδίοις
ACCεἰσόδιονεἰσόδια
εἰσόδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pertaining to entry
εἰσόδοις
εἰσόδον
εἴσοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • entrance
  • reception, entry, welcome
  • act of entering, coming, visiting
 • Forms:
εἰσόδου
εἰσόδῳ
εἰσόδων
εἰσοίσει
εἰσοίσεις
εἰσοίσομεν
εἰσοίσουσι, εἰσοίσουσιν
εἰσοίσω
εἵσομαι
εἰσοράᾳ
εἰσοράω
 • Meaning: to look upon, behold
 • Forms:
  • εἰσεῖδε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσοράᾳ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
εἰσπέμπω
 • Meaning: to send in, bring in, let in
 • Forms:
  • εἰσέπεμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
εἰσπεπορεθμένους
εἰσπεπορευμένων
εἰσπεπόρευνται
εἰσπεσών
εἰσπηδάω
 • Meaning: to run in, leap into, spring in, rush in
 • Forms:
  • εἰσπηδῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • εἰσεπήδων
   • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • εἰσεπήδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰσεπήδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσεπήδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰσπηδήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
εἰσπηδήσας
εἰσπηδήσῃ
εἰσπηδῶντες
εἰσπίπτω
 • Meaning: to fall into
εἰσπλέουσι, εἰσπλέουσιν
εἰσπλεύσαντα
εἰσπλέω
 • Meaning: to sail into, enter (a port)
 • Forms:
  • εἰσπλέουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • εἰσπλεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
εἰσποιέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give in adoption
 • Forms:
  • εἰσποιηθεῖσι Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
  • εἰσποιηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
εἰσποιηθεῖσι
εἰσποιηθέντας
εἰσποιητός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adopted
 • Forms:
  • εἰσποιητῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
εἰσποιητῷ
εἰσπορεύεσθαι
εἰσπορεύεσθε
εἰσπορευέσθω
εἰσπορευέσθωσαν
εἰσπορεύεται
εἰσπορεύῃ
εἰσπορεύησθε
εἰσπορεύηται
εἰσπορευθέντες
εἰσπορεύομαι
 • Meaning:
  • to enter, proceed into, go into, come into
  • to move in
 • Forms:
Present
 • εἰσπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εἰσπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • εἰσπορευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • εἰσπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • εἰσπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσπορεύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • εἰσπορεύησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • εἰσπορεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • εἰσπορευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • εἰσπορευύμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • εἰσπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • εἰσπορευομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • εἰσπορευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εἰσπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εἰσπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἰσπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εἰσπορευομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • εἰσπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • εἰσπορευομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • εἰσπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • εἰσπορευόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εἰσπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰσπορεύωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • εἰσπορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • εἰσεπορεύεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • εἰσεπορεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσεπορευόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • εἰσεπορεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • εἰσπορεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εἰσπορευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • εἰσεπορεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσπορευθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • εἰσπεπορεθμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • εἰσπεπορευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • εἰσπεπόρευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
εἰσπορευόμεθα
εἰσπορευόμενα
εἰσπορευύμεναι
εἰσπορευομένη
εἰσπορευομένην
εἰσπορευόμενοι
εἰσπορευομένοις
εἰσπορευόμενον
εἰσπορευόμενος
εἰσπορευομένου
εἰσπορευομένους
εἰσπορευομένῳ
εἰσπορευομένων
εἰσπορεύονται
εἰσπορεύσεται
εἰσπορευσόμεθα
εἰσπορεύωμαι
εἰσπορεύωνται
εἰσπράξεις
εἰσπράξεσι
εἰσπράξεσιν
εἴσπραξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the collection of taxes or dues
 • Forms:
  • εἰσπράξεσι Noun: Dat Plur Fem
  • εἰσπράξεσιν Noun: Dat Plur Fem
εἰσπράσσω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to get in taxes; to exact taxes
 • Forms:
  • εἰσπραττόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • εἰσπράττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
εἰσπράττεσθαι
εἰσπραττόμενος
εἰσσπάομαι
 • Meaning: to draw in, draw into oneself, pull in
 • Forms:
  • εἰσεσπάσαντο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
εἱστήκει
εἱστήκειμεν
εἱστήκειν
εἱστήκεις
εἱστήκεισαν
εἱστία
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to entertain, receive at one's home
 • Root: ἑστιάω
εἰστρέχω
 • Meaning: to run inside, rush in
 • Forms:
  • εἰσδραμοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
  • εἰσδραμών Part: Aor Act Nom Sing Masc
εἰσφέρειν
εἰσφέρεις
εἰσφέρεται
εἰσφερομένου
εἰσφέροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:εἰσφέρω
εἰσφέροντες
εἰσφερόντων
εἰσφέρουσι, εἰσφέρουσιν
εἰσφέρω
 • Active Meaning:
  • to carry into, bring in, lead into, carry inward
  • to ingather, harvest
  • to insert, put in
  • to rush in
  • + κρίσιν = to bring in an accusation, accuse
 • Passive Meaning:
  • be subjected to
 • Forms:
Present
 • εἰσφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • εἰσφέροντα
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • εἰσφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εἰσφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • εἰσφέρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εἰσφέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσφερομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • εἰσφερόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • εἰσφέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εἰσφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • εἰσεφέρετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • εἰσέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • εἰσέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • εἰσενεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • εἰσοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • εἰσοίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • εἰσοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • εἰσοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • εἰσενέγκαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • εἰσενεχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἰσενεχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • εἰσενεχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εἰσενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εἰσενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • εἰσενέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • εἰσενέγκας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • εἰσένεγκε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰσενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἰσενέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἰσένεγκον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰσενέγκωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσενέγκωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • εἰσηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσηνέγκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • εἰσήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰσηνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰσήνεγκε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • εἰσενήνεκται erb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰσενηνεγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
εἰσφέρων
εἰσφέρωσι, εἰσφέρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἰσφέρω
εἰσφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gathering in
  • a legal tax to maintain religious activities
 • Note: εἰσφοράς Alt. form Noun: Acc Plur Fem
 • Forms:
εἰσφοράν
εἰσφορᾶς, εἰσφοράς
εἴσω
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to appear
 • Root: εἴδομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Adverb
 • Meaning: into, to within
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to send into
 • Root: εἰσίημι