βάρ
 • Parse: Transliterated Hebrew/Aramaic word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • piece of cloth
  • son of (e.g., Bar-jonas, son of Jonah)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: I Sam. 2:18
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

βάραθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a gulf, pit
βαράθρων
βαρακηνιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: sharp thorns, brambles
 • Concord:

  LXX: Judg 8:16

βάραξ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cake
 • Forms:
βαραχ
 • Parse: Author’s name of this lexicon
 • Meaning: John Barach, 1941-
βάρβαρα
βαρβαρικοῖς
βαρβαρικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • barbaric, non-Greek
 • Forms:
  • βαρβαρικοῖςAdj: Dat Plur Masc/Neut
βάρβαρον
βάρβαροι
βαρβάροις
βάρβαρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see βαρβαρώτερος
 • Meaning:
  • People:
   • barbarous, uncultured
   • savage
   • of barbarous speech, non-Hebrew or non-Greek language
   • foreigner, barbarian
  • Animals: savage
 • Forms:
βαρβάρου
βαρβάρους
βαρβαρόω
 • Active Meaning:
  • to make barbarous
 • Passive Meaning:
  • to become barbarous
 • Forms:
  • βεβαρβαρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
βαρβάρων
βαρβάρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: barbaric, barbarously, savagely
βαρβαρώτερον
βαρβαρώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βάρβαρος
 • Meaning: more savage, very barbarous
βαρέα
βαρεῖ
βάρει
βαρεῖα
βαρείᾳ
βαρεῖαι
βαρεῖαν
βαρείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: βαρύς
βαρεῖς
βάρεις
βαρείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βαρέω
βαρέος
βάρεσι, βάρεσιν
 • Parse #1: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: βάρις
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάρος
βαρέω
 • Meaning:
  • to weigh down, burden, charge, heavy, press, depress
 • Forms:
  • βαρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • βαρείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • βαρηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βαρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • βεβαρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • βεβάρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβάρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβαρήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
βάρεων
βαρέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • with difficulty
  • hard (of hearing)
  • indignant, annoyed, vexed
  • causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  • slowly, slowly and reluctantly
  • guided by a firm and resolute attitude
  • heavily in weight
  • heavily to bear, grievous, oppressive
  • weighty, grave
  • wearisome, troublesome
  • overbearing
  • deep or strong (sound)
  • strong, offensive (smell)
  • dull
βάρη
βαρηθῶσι, βαρηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: βαρέω
βάρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a large house, palace, citadel, fortified city
  • a tower (of a city wall)
  • a stronghold
  • a flat-bottomed boat
 • Forms:
βαρκοννιμ
 • Parse: Transliterated plural noun
 • Meaning: sharp thorns, brambles
 • Hebrew:
 • Concord:

  LXX: Judg 8:7

 • Note: Also spelled βαρκηνίν
βάρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • burden, load, weight
  • weight of influence, authority
  • baggage, luggage
  • heavily armed

   ἐξῆλθεν Ἐδὼμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ
   Edom went out to meet them with a heavily armed crowd (Num 20:20)

  • burdensome, oppressiveness
  • requirement, demands
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβάροςβάρη
GENβάρους βαρεῶν
βαρέων
DATβάρειβάρεσι(ν)
ACCβάροςβάρη
βαρούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βαρέω
βαρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βαρέω
βαρύ
βαρύγλωσσον
βαρύγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • speaking a foreign language (which seems unintelligible)
  • speaking an unbearable language
  • grievous of tongue, barbaric speaking
 • Forms:
βαρυδαίμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlucky, luckless
βαρυηχῆ
βαρυηχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deep-voiced, roaring
  • emitting loud noise, commotion
 • Forms:
βαρυθυμέω
 • Meaning:
  • to be exasperated, indignant
  • to become sullen
  • to be weighed down
  • Figurative: to be heavy at heart, become sullen
 • Forms:
  • ἐβαρυθύμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βαρύθυμον
βαρύθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • heavy
  • sullen, morose, petulant, somber
  • heavy in spirit; indignant
 • Forms:
βαρυκάρδιοι
βαρυκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • heavy-hearted, slow of heart, hesitant of heart
  • slow to respond, not readily responding
  • dumb-witted
 • Forms:
βαρύν
βαρύνει
βαρύνεσθαι
βαρυνέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνετε
βαρύνῃς
βαρύνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρυνθεῖσα
βαρυνθήσεται
βαρυνθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρυνθῶσι, βαρυνθῶσιν
βάρυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνω
 • Active Meaning:
  • to make heavy, weigh down, oppress by weight, burden, overcharge
  • to make unbearable, become a burden
  • to weigh down
  • to mount a heavy attack
  • to harden
  • to become unfavourably disposed
  • to make unreceptive, unresponsive:
 • Passive Meaning:
  • to be heavy
  • to be made heavy
  • to be hardened, be made stubborn
  • to prevail against
  • to have eyes heavy with sleep
 • Forms:
Present
 • βαρυνομένη Part
 • βαρύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βαρύνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βαρυνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • βαρύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βαρύνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • βαρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • βαρύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • βαρύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐβάρυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • βαρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βαρυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • βαρυνθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • βαρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • βάρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβάρυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβάρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβαρύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβαρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβαρύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐβαρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • βεβάρυνται Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
βαρύνων
βαρυπαθέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be very annoyed
βαρυπάθος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • very great suffering, misfortune, calamity
 • Forms:
  • βαρυπαθοῦς Noun: Gen Sing Neut
βαρυπαθοῦς
βαρύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see βαρύτερος
 • Note: For superlative, see βαρύτατος
 • Meaning:
  • heavy (in weight relatively)
  • causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  • burdensome, difficult to fulfill
  • weighty, important
  • burdensome, troublesome
  • unreceptive, unresponsive
  • serious (in effect)
  • fierce, cruel, savage
  • comprising many individuals (e.g., vast army)
  • mentally unbearable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβαρύςβαρεῖαβαρύ
GENβαρέοςβαρείαςβαρέος
DATβαρεῖβαρείᾳβαρεῖ
ACCβαρύνβαρεῖανβαρύ
Plural
 MascFemNeut
NOMβαρεῖςβαρεῖαιβαρέα
GENβαρέωνβαρειωνβαρέων
DATβαρέσιβαρείαιςβαρέσι
ACCβαρεῖςβαρείαςβαρέα
βαρυτάταις
βαρύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of βαρύς
 • Meaning: heaviest, most fierce
βαρυτάτου
βαρύτερα, βαρυτέρα
βαρύτεροι
βαρύτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βαρύτερος
βαρύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βαρύς
 • Meaning: heavier
βαρυτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: heavily
βαρύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: weight, heaviness
βαρύτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very precious, highly valuable, very expensive
 • Forms:
  • βαρυτίμου Adj: Gen Sing Neut
βαρυτίμου
βαρυωπέω
 • Meaning:
  • to weigh down
  • to be dim-sighted; to have blurred vision (from macular degeneration)

   οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Ἰσραὴλ ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρους
   Israel's eyes were dim-sighted from old age (Gen 48:10)

 • Forms:
  • ἐβαρυώπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur