ἐπιθανάτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: condemned to death, appointed to death, doomed to death, sentenced to death
 • Forms:
ἐπιθανατίους
ἐπιθανατίων
ἐπίθειαν
ἐπιθεῖναι
ἐπιθείς
ἐπιθείσης
ἐπίθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cover, capital (of a column)
  • addition
  • something placed on (an altar as an offering)
  • shaft of an arrow
 • Forms:
ἐπιθέματα
ἐπιθέματι
ἐπιθέματος
ἐπιθεμάτων
ἐπιθέμενοι
ἐπιθέμενος
ἐπιθεμένους
ἐπιθέντα
ἐπιθέντες
ἐπιθέντος
ἐπίθες
ἐπιθέσεως
ἐπιθέσθαι
ἐπίθεσιν
ἐπίθεσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • laying on, putting (hands) on; an imposition (of hands officially)
  • attack, military assault
  • deception, corruption
  • act of engaging in a certain activity, endeavour
 • Forms:
ἐπίθετε
ἐπιθέτωσαν
ἐπιθεωρεῖτε
ἐπιθεωρέω
 • Meaning:
  • to examine over again
  • to observe mentally and take note of (a fact)
  • to consider (the next item)
 • Forms:
  • ἐπιθεωρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιθεωρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
ἐπιθεωροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to examine over again
 • Root: ἐπιθεωρέω
ἐπιθῇ
ἐπιθῇς
ἐπιθήσαι
ἐπιθήσει
ἐπιθήσειν
ἐπιθήσεις
ἐπιθήσεται
ἐπιθήσετε
ἐπιθήσῃ
ἐπιθήσονται
ἐπιθήσουσι, ἐπιθήσουσιν
ἐπιθήσω
ἐπιθῆται
ἐπιθῆτε
ἔπιθον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπίθου
ἐπιθυμεῖ
ἐπιθύμει
ἐπιθυμεῖν
ἐπιθυμεῖτε
ἐπιθυμέω
 • Meaning:
  • to covet, desire to possess
  • to crave, lust
  • to desire, long for
  • to aim at obtaining or achieving
  • to be greedy
  • to set the heart upon
  • to rise in protest against, oppose (Gal 5:17)
 • Forms:
Present
 • ἐπιθυμούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐπιθυμούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπιθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιθυμεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιθυμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιθυμῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιθυμοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπιθυμοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐπιθυμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιθυμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιθυμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιθυμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπιθυμητήν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπεθύμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεθύμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεθύμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιθυμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιθυμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιθυμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιθυμήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπεθύμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεθύμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεθύμησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεθύμησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιθυμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιθυμήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιθυμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιθυμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιθυμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιθυμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιθυμήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
 • ἐπιτεθυμηκέναι Verb: Perf Act Infin
ἐπιθυμῇ
ἐπιθύμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • desire, yearning
  • desired object
 • Forms:
ἐπιθυμήμασι, ἐπιθυμήμασιν
ἐπιθυμήματα
ἐπιθυμήματος
ἐπιθυμημάτων
ἐπιθυμῆσαι
ἐπιθυμήσαντα
ἐπιθυμήσαντες
ἐπιθυμήσας
ἐπιθυμήσατε
ἐπιθυμήσει
ἐπιθυμήσεις
ἐπιθυμήσετε
ἐπιθυμήσῃ
ἐπιθυμήσῃς
ἐπιθυμήσητε
ἐπιθυμήσουσι, ἐπιθυμήσουσιν
ἐπιθυμητά
ἐπιθυμηταί
ἐπιθυμητάς
ἐπιθυμητήν
ἐπιθυμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who desires, someone who covets
  • someone who desires to possess (in good or bad sense)
  • someone who has intense desire
 • Forms:
ἐπιθυμητοῖς
ἐπιθυμητόν
ἐπιθυμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • desired, wanted
  • desirable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιθυμητόςἐπιθυμητήἐπιθυμητόν
GENἐπιθυμητοῦἐπιθυμητῆςἐπιθυμητοῦ
DATἐπιθυμητῷἐπιθυμητῇἐπιθυμητῷ
ACCἐπιθυμητόνἐπιθυμητήνἐπιθυμητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιθυμητοίἐπιθυμηταίἐπιθυμητά
GENἐπιθυμητῶνἐπιθυμητῶνἐπιθυμητῶν
DATἐπιθυμητοῖςἐπιθυμηταῖςἐπιθυμητοῖς
ACCἐπιθυμητούςἐπιθυμητάςἐπιθυμητά
ἐπιθυμητούς
ἐπιθυμητῶν
ἐπιθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desire, longing, craving (in a good or bad sense)
  • lust, concupiscence, coveting, a longing (esp. for what is forbidden)
  • something desired in order to possess
 • Forms:
ἐπιθυμίᾳ
ἐπιθυμίαι
ἐπιθυμίαις
ἐπιθυμίαν
ἐπιθυμίας
ἐπιθυμιῶν
ἐπιθυμοῦμεν
ἐπιθυμοῦντας
ἐπιθυμοῦντες
ἐπιθυμούντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐπιθυμέω
ἐπιθυμοῦσι, ἐπιθυμοῦσιν
ἐπιθυμῶν
ἐπιθύομεν
ἐπιθύοντας
ἐπιθύουσι, ἐπιθύουσιν
ἐπιθῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐπιθύω
ἐπιθύω
 • Meaning:
  • to offer an animal sacrifice
  • to charge straight at, rush eagerly at
 • Forms:
  • ἐπέθυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιθύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἐπιθύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθῦσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπιθῶ
ἐπιθώμεθα
ἐπιθῶνται