ἐν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐν + Dat = in, on, at, by, with, within
  • Of Place:
   • in

    ἐν Ἀθήναις
    in Athens

   • among, in the midst of

    ἐν τοῖς Ἕλλησιν
    among the Greeks

   • by, near

    ἐν τῇ νησῖδι
    near the island

   • on

    ἐν τῇ ὁδῷ
    on the way

  • Of Clothes: with

   ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς
   dressed with soft clothes

  • Of Time: in, during

   ἐν νυκτί
   in the night

   ἐν ταῖς σπονδαῖς
   during the truce

  • Of Time: ἐν τῷ + Infin. = while

   ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.
   they were wondering while he was delaying in the temple (Luke 1:21)

  • Causal: with, by means of, by using an instrument

   ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν
   kill with a sword

  • Other uses:
   • in return for, for the price of

    ἐδούλευσὰ σοι δέκα τέσσαρα ἔτη ἀντὶ τῶν δύο θυγατέρςν σου καὶ ἓξ ἔτη ἐν τοῖς προβάτοις σου
    I served you 14 years in exchange for your two daughters and six years for your sheep (Gen 31:41). Note parallel use of ἀντί and ἐν

   • about, concerning, over

    μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ
    stop fretting about the one who prospers (Ps 37:7)

   • equipped with

    ἐν τῇ ῥάβδῳ μου διέβην τὸν Ἰορδάνην τοῦτον
    with my staff I crossed this Jordan (Gen 32:10)

   • carrying with someone, taking along with someone, accompanied by

    εἰσελεύσεται Ἀαρὼν εἰς τὸ ἅγιον· ἐν μόσχῳ
    Aaron shall enter the holy place: with the calf (Lev 16:3)

    ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον
    Your fathers went down into Egypt with 70 people (Deut 10:22)

   • to indicate an emotional attachment

    θέλημα ἐν ὑμῖν
    satisfaction/pleasure with you (Mal. 1:10)

    τὰ ἅγια κυρίου, ἐν οἷς ἠγάπησεν
    the holy things of the Lord, with which he loved (Mal. 2:11)

   • to indicate a person to whom something is done

    ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος
    you shall do mercy to me (Gen 40:14)

   • on account of, due to

    ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος
    you shall do mercy to me (Gen 40:14)

   • in the character, function, role of

    δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ... ἐν κλήρῳ
    I gave every tithe ... as a share (Num 18:21)

   • while undergoing, experiencing

    ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα
    in pain you will bear children (Gen 3:16)

   • being found in (a certain state or condition in spite of)

    ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω
    even in that situation I keep on hoping (Ps 26:3)

   • the object of a discourse

    διηγήσασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς
    narrate about her towers (Ps 47:13)

   • as regards, in respect of

    ἱκανοὶ ἐν τοῖς ἔτεσι
    mature in age (1Macc 16:3)

   • in the manner of

    ἐν τίνι
    in what way (Mal 1:2,6,7)

ἔν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: ἐν + Dat = in, on, by, with
 • Note: This form ἔν found when followed by an enclitic
ἕν
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἷς
 • Note: ἓν διὰ δυοῖν hendiadys = (one through two) is a figure of speech used for emphasis where two similar words are joined by “and” then translated as one expression where the idea is amplified.

  ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν
  could be translated “he dug and dug”
  or it could be translated “he dug deep.”
  (Luke 6:48)

  ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε
  literally translated as “whatever you pray and ask,”
  but the phrase means “whatever you ask in prayer.”
  (Mark 11:24)

  ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ
  “in a good and good heart” = “in a very good heart” (Luke 8:15)