λαβδ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: Hebrew letter lamed
λάβε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαμβάνω
λαβέ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαμβάνω
λαβεῖν
λαβέσθαι
λάβετε
λαβέτω
λαβέτωσαν
λαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: handle, hilt, haft (of a sword)
 • Forms:
λάβῃ
λαβήν
λάβῃς
λάβητε
λαβίδας
λαβίδες
λαβίδι
λαβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tongs, snuffers (to trim lamps)
 • Forms:
λάβοι
λάβοιεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Meaning:
  • to take, receiver
 • Root:λαμβάνω
λάβοις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Meaning:
  • to take, receiver
 • Root:λαμβάνω
λαβόμενοι
λαβόμενος
λαβομένῳ
λαβόντα
λαβόντας
λαβόντες
λαβόντος
λαβόντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to take, receive
 • Root: λαμβάνω
λαβοῦσα
λαβοῦσαι
λάβρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjective Meaning:
  • boisterous, furious, clamourous, raucous
  • rapid, rushing, violent, impetuous, driving (e.g., driving rain)
 • Adverb Meaning:
  • violently, furiously
  • eagerly, greedily
 • Forms:
  • λαβροτάτῳ Superlative Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • λάβρου Adj: Gen Sing MFN
  • λάβρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
λαβροτάτῳ
 • Parse: Superlative Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λάβρος
λάβρου, λαβροῦ
λάβρῳ
λάβω
λάβωμεν
λαβών
λάβωνται
λάβωσι, λάβωσιν
λάγανα
λάγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cake, a thin broad cake of meal and oil
 • Forms:
  • λάγανα Noun: Nom/Acc Plur Neut
λαγόνας
λαγόνες
λαγχάνω
 • Meaning:
  • to attain
  • to receive, allot, obtain (by lot or divine will)
  • to be appointed, chosen by lot
  • to cast lots
  • to fall to one's lot
 • Forms:
  • λαχόντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • εἴληχεν Verb: Perf Act Infin
  • εἴληχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἴληχεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • ἔλαχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαχον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔλαχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • λαχόν Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • λαχόν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • λαχοῦσι Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
  • λαχοῦσιν Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
  • λάχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • λελογχώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
λαγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loin, the hollow on each side below the ribs, the flank
 • Forms:
λαγωοί
λαγωοῖς
λαγωόν
λαγωός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hare, rabbit
 • Forms:
λαγωούς
λαγωῷ
λαγωῶν
λαθεῖν
λάθῃ
λάθητε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: λανθάνω
λάθοι
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to escape notice
 • Root: λανθάνω
λάθοιεν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Aor Act Opt 3rd Plur
 • Meaning:
  • to elude, escape notice
 • Root:λανθάνω
λαθόντες
λαθοῦσα
λάθρα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • privily, secretly, privately
  • out of public view
  • without the knowledge of
 • Forms:
  • λάθρᾳ Adverb
λάθρᾳ
λαθραῖον
λαθραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: secret, covert, clandestine, furtive, done in secret
 • Forms:
  • λαθραῖον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • λαθραῖον Adj: Acc Sing Masc
λαθραίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly, stealthily
λάθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: secret, treacherous, treacherously
λαθροδῆκται
λαθροδήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who bites in secret, stealthily
λάθωμεν
λαικάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wench; to consort with a prostitute
  • layman, laity
 • Forms:
  • λαϊκῷ Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • λαϊκῶν
   • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Fut Act Nom Sing Masc
λαϊκοῖς
λαϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: belonging to the laity, layman's
  • Substantival: layman, laity
 • Forms:
  • λαϊκοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • λαϊκῷ Adj: Dat Sing Masc
  • λαϊκῶν Adj: Gen Plur Masc
λαϊκῷ
λαϊκῶν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: λαικάζω
 • &lmdash;—
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc
 • Root: λαϊκός
λαίλαπι
λαίλαπος
λαῖλαψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • furious rainstorm, downpour, hurricane
  • storm, gust of wind, tempest, whirlwind, squall
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλαῖλαψλαίλαπες
GENλαίλαποςλαιλαπῶν
DATλαίλαπιλαίλαψι
ACCλαίλαπαλαίλαπας
λαιμαργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gluttony
 • Forms:
λαιός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • left, left-hand
 • Forms:
  • λαιούς Adj: Acc Plur Masc
λαιούς
λακάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a shallow flat container
  • a basin, bowl, dish
 • Note: Hellenistic spelling for Attic λεκάνη
 • Forms:
λακάνῃ
λακάω
 • Meaning: to burst apart, burst open
λάκκοι
λάκκοις
λάκκον
λάκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reservoir
  • pit, well, cistern (cavity in the ground)
  • den, dungeon, prison, cistern
  • incision
λάκκου
λάκκους
λάκκῳ
λάκκων
λακτίζειν
λακτίζω
 • Meaning:
  • to kick (with the heel or foot)
  • to trample, spurn, recalcitrate
 • Forms:
  • λακτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • λακτίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • λακτίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
λακτίζων
λακτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λακτίζω
λακωνικά
λακωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Laconian, Spartan
 • Forms:
  • λακωνικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
λάλει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖν
λαλεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: λαλέω
λαλειται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλέω
 • Meaning:
  • to speak, talk, say, declare, express, tell
  • to voice, utter, articulate using the tongue
  • to sound (the noise of inanimate things)
  • to talk about as something important
  • to mention verbally
  • to negotiate orally
  • to declare (one's intention to do something)
 • Forms:
Present
 • λαλουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • λάλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λαλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • λαλεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λαλειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λαλείτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λαλείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λαλείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λαλοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λαλοῦμενη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • λαλουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • λαλούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λαλούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • λαλοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • λαλοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • λαλοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • λαλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λαλοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • λαλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • λαλούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • λαλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • λαλοῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • λαλοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • λαλούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • λαλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λαλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • λαλῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • λαλῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • λαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • λαλῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λαλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • λαλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐλάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐλαλοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐλάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐλάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • λαληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λαληθησομένων Part: Fut Pass Gen Plur Neut
 • λαλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • λαλήσειν Verb: Fut Act Infin
 • λαλήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • λαλήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • λαλήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • λαλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • λαλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλαλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλάλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐλαλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐλάλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλάλησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλαλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλάλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λαληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • λαληθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • λαληθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λαληθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • λαληθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • λαληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • λαλήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • λαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • λαλήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • λαλῆσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • λαλήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • λαλήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • λαλήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • λαλήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • λαλήσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • λαλήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • λαλήσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • λαλησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • λαλησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • λαληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλάλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λαλήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • λαλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • λάλησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λαλήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • λαλήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • λαλήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • λαλήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
 • λελάληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • λελάληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • λελαλήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • λελαλήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • λελάληκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • λελάληκε Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • λελάληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • λελάληκεν Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • λελαληκέναι Verb: Perf Act Infin
 • λελαλημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • λελάληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
λαλῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαληθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαληθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαληθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαληθέντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαληθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαληθῆναι
λαληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαληθησομένων
 • Parse: Part: Fut Pass Gen Plur Neut
 • Root: λαλέω
λάλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • talk, prattle, byword, topic of gossip
  • favourite topic to be talked about
λαλῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλῆσαν
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαλήσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλήσασι, λαλήσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλήσατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλησάτω
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσειν
λαλήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσῃς
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
λάλησον
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαλήσουσι, λαλήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
λαλήσωμεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: λαλέω
λαλήσωσι, λαλήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλητόν
λαλητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • power of speech
  • capable of speech
  • ability to talk
 • Forms:
λαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • speech, speaking, talk
  • the way of speaking (e.g., dialect)
  • the forms of speaking (e.g., distinctive expressions used)
  • what people say in general, general opinion, current rumour
  • topic of conversation
 • Forms:
λαλιᾷ
λαλιαί
λαλιάν
λαλιᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: λαλιά
λάλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: talkative, babbling, loquacious
λαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
λαλοῦμενη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: λαλέω
λαλοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: λαλέω
λαλοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: λαλέω
λαλοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λαλέω
λαλοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλοῦσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: λαλέω
λαλοῦσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: λαλέω
λαλοῦσι, λαλοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαλῶ
λαλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: λαλέω
λαλῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: λαλέω
λαλῶσι, λαλῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λαλέω
λαμα
 • Parse: transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord:

  NT: Matt 27:46; Mark 15:34
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

λάμβανε
λαμβάνει
λαμβάνειν
λαμβάνεις
λαμβάνεσθαι
λαμβάνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λαμβάνω
λαμβανέτω
λαμβάνῃ
λαμβάνῃς
λαμβάνοις
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • Meaning: to take, receive
 • Root: λαμβάνω
λαμβάνομεν
λαμβανόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: λαμβάνω
λαμβανόμενος
λαμβάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: λαμβάνω
λαμβάνοντας
λαμβάνοντες
λαμβάνοντι
λαμβάνοντος
λαμβανόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λαμβάνω
λαμβάνουσα
λαμβονούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to take, receive
 • Root: λαμβάνω
λαμβάνουσι, λαμβάνουσιν
λαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to take
   • to take, take hold of, grasp, seize
   • to take away, remove
   • to take by violence, seize, carry off as plunder
   • to pick up, choose
   • to seize (by fever, illness)
   • to take advantage of
   • to fetch
   • to cause to come or go
   • to carry
   • to catch (someone), overtake, come upon
   • to capture, conquer, take control of, overpower
   • to find out, detect, catch (in the act)
   • to take (as a partner)
   • to take (a woman) in marriage
  • to assume possession of, avail oneself of
  • to consider and assess
  • to initiate (an action)
  • to pronounce, utter
  • to become pregnant, conceive

   ἔλαβεν ἐν γαστρὶ Ῥεβέκκα
   Rebecca conceived in the womb (i.e., became pregnant) (Gen 25:21)

  • to receive
  • to seize with the mind, understand, apprehend, comprehend
  • to undertake (an action)
   • to accept, collect (i.e., collect taxes, tithes, a share)
   • to choose, select
   • to get, gain, win, attain, obtain, procure (through purchase)
   • to receive (in marriage)
   • to receive (punishment, suffering)
  • to make one's own
 • Passive Meaning:
  • to assume (consequences for)
  • to attain (distinction)
  • to be given
  • to be subjected to
  • to receive
  • to receive into one's care
  • to undergo, experience
 • Forms:
Present Verbs
 • λαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λαμβανόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λαμβάνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • λάμβανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • λαμβάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • λαμβάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λαμβάνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • λαμβάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λαμβανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • λαμβάνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λαμβάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λαμβάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λαμβάνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Participles
 • λαμβανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • λαμβάνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • λαμβάνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • λαμβάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λαμβάνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • λαμβάνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • λαμβάνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • λαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • λαμβανόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λαμβανόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐλάμβανε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐλαμβάνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐλἄμβανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐλἄμβανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future Verbs
 • ληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λήμψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • λήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • λήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λήψεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • λήψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • λήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • λήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • λήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • λήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • λημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • λημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • λημψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ληφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ληψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Future Participles
 • λημψόμενον Part: Fut Mid Acc Sing Masc/Neut
 • λημψόμενον Part: Fut Mid Nom Sing Neut
 • λημψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ληψόμενον Part: Fut Mid Acc Sing Masc/Neut
 • ληψόμενον Part: Fut Mid Nom Sing Neut
 • ληψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
Aorist Verbs
 • λαβόμενοι Paart: Aor Mid Nom Plur Masc
 • λαβομένῳ Part: Aor Mid: Gen Sing Masc/Neut
 • λαβέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • λάβωνται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλήφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔλαβαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔλαβε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔλαβες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλάβετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐλάβομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔλαβον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐλάβοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλαμβάνοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλήμφθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐλήμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • λάβε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • λάβε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λαβέ Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • λαβέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • λαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • λάβετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • λαβέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • λαβέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • λάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • λάβῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • λάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • λάβοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • λάβω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • λάβωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • λάβωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • λάβωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • λημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Aorist Participles
 • ληφθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ληφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • λαβόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • λαβόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • λαβόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • λαβόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • λαβόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • λαβοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • λαβοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • λαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • λημφθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • λημφθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
Perfect Verbs
 • εἴληφα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἰλήφαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • εἴληφας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰλήφασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰλήφασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰλήφατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εἴληφε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἴληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰληφέναι Verb: Perf Act Infin
 • λημφθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
Perfect Participles
 • εἰλημμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • εἰλημμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
 • εἰληφότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • εἰληφότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • εἰληφότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • εἰληφώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
λαμβάνωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to take, receive
 • Root: λαμβάνω
λαμβάνων
λαμβάνωσι, λαμβάνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λαμβάνω
λαμμᾶ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord:

  NT: Matt 27:46; Mark 15:34
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

λαμπάδα
λαμπάδας
λαμπαδεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bowl (of a lamp)
 • Note: Also spelled λαμπάδιον
λαμπάδες
λαμπάδια
λαμπάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a candlestick, small torch, small lamp
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλαμπάδιονλαμπάδια
GENλαμπαδίουλαμπαδίων
DATλαμπαδίῳλαμπαδίοις
ACCλαμπάδιονλαμπάδια
λαμπαδίου
λαμπάδος
λαμπάδων
λαμπάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • torch, lamp, light
  • lightning flashes
 • Forms:
λαμπάσιν
λάμπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λαμπηδόνι
λαμπηδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brightness, brilliance
 • Forms:
λαμπήναις
λαμπήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: covered chariot
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλαμπήνηλαμπῆναι
GENλαμπήνηςλαμπηνῶν
DATλαμπήνῃλαμπήναις
ACCλαμπήνηνλαμπήνας
VOCλαμπήνηλαμπῆναι
λαμπήνῃ
λαμπηνικάς
λαμπηνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a covered wagon, covered chariot
 • Forms:
  • λαμπηνικάς Adj: Acc Plur Fem
λαμπηνῶν
λαμπομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: λάμπω
λάμπουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to give light, shine
 • Root:λάμπω
λάμπουσι, λάμπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
λαμπρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λαμπρός
λαμπρᾷ
λαμπράν
λαμπροί
λαμπροῖς
λαμπρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: λαμπρός
λαμπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see λαμπρότατος
 • Adjectival Meaning:
  • emitting light, bright, shining, radiant
  • generous, munificent
  • joyous
  • looking splendid
  • Of water: clear, transparent
  • Of clothing: bright, shining, luxurious
  • Of other objects: gleaming, bright, dazzling
 • Substantival Meaning:
  • splendour
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλαμπρόςλαμπράλαμπρόν
GENλαμπροῦλαμπρᾶςλαμπροῦ
DATλαμπρῷλαμπρᾷλαμπρῷ
ACCλαμπρόνλαμπράνλαμπρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMλαμπροίλαμπραίλαμπρά
GENλαμπρῶν
DATλαμπροῖςλαμπραῖςλαμπροῖς
ACCλαμπρούςλαμπράςλαμπρά
λαμπρότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of λαμπρός
 • Meaning: lightest, brightest, most splendid
λαμπροτάτῳ
λαμπρότερα
λαμπρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of λαμπρός
 • Meaning: lighter, brighter, more splendid
λαμπρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brilliance, splendour, brightness
  • bright light
  • joyousness, greatness of soul
 • Forms:
λαμπρότησιν
λαμπρότητα
λαμπρότητι
λαμπρότητος
λαμπρούς
λαμπρύνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
λαμπρυνόμενος
λαμπρύνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make bright
 • Forms:
  • λαμπρύνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • λαμπρυνόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
λαμπρῷ
λαμπρῶν
λαμπρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: splendidly, sumptuously; brilliantly, luxuriously
λαμπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lantern, lamp, fire-pan, light stand, cresset, torch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMλαμπτήρλαμπτῆρες
GENλαμπτῆροςλαμπτήρων
DATλαμπτῆριλαμπτῆρσι(ν)
ACCλαμπτῆραλαμπτῆρας
λαμπτῆρα
λάμπω
 • Meaning:
  • to shine, illuminate, flash, shine out, radiate brilliantly
  • to be bright, glow
  • to emit light
 • Forms:
  • λαμπομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἔλαμψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔλαμψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λάμπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λάμπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • λάμψαι Verb: Aor Act Infin
  • λαμψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • λάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λάμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λαμψάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λάμψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
λάμψιν
λάμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shining, illumination
 • Forms:
λάμψουσι, λάμψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
λανθάνει
λανθάνειν
λανθανέτω
λανθανούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: λανθάνω
λανθάνουσι, λανθάνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λανθάνω
λανθάνω
 • Meaning: to elude, escape notice, be hidden, be ignorant of, be unawares
 • Forms:
  • λανθανούσας
   • Part: Pres Act Gen Sing Fem
   • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • λανθάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • λάθητε
   • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐλαθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔλαθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔλαθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • λαθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • λάθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • λαθόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • λανθάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λανθάνειν Verb: Pres Act Infin
  • λανθανέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • λέληθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • λανθάνωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • λήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • λάθωμεν Verb: Pres/Aor Act Subj 1st Plur
  • λαθοῦσα Part: Pres/Aor Act Nom Sing Fem
  • λανθάνουσι, λανθάνουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
λανθάνων
λανθάνωσιν
λάξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the heel, with the foot
λάξευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λαξεύω
λαξεύσωμεν
λαξευτήν
λαξευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stone-cutter's tool
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλαξευτήριονλαξευτήρια
GENλαξευτηρίουλαξευτηρίων
DATλαξευτηρίῳλαξευτηρίοις
ACCλαξευτήριονλαξευτήρια
λαξευτηρίῳ
λαξευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stone cutter, stone mason (i.e., a person who cuts and trims stones)
λαξευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hewn in stone; rock-quarried, a tomb
 • Forms:
  • λαξευτήν Adj: Acc Sing Fem
  • λαξευτῷ Adj: Dat Sing Neut
λαξευτῷ
λαξεύω
 • Meaning:
  • to hew in stone
  • to cut rock into shape, chisel
 • Forms:
  • ἐλάξευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐλάξευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • λάξευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • λαξεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • λελαξευμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • λελαξευμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • λελαξευμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • λελαξευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • λελαξευμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Neut
λαογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • enrollment
  • census, national census-taking
  • assessment for poll-tax
 • Forms:
λαογραφίαν
λαοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: λαός
λαοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: λαός
λαόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λαός
λαοπλάνον
λαοπλάνος
 • Parse:
  • Nooun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • misleader of the people
 • Forms:
  • λαοπλάνον Noun: Acc Sing Masc
λαός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • large group of human beings
  • people
  • large body of people affiliated and defined by ethnics, religion, or politics
 • Forms:
λαοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: λαός
λαούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: λαός
λαοφόρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bearing people (e.g., a highway or bridge that bears the travel of people)
λαπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swaggerer, arrogant person, braggart
λάπτω
 • Meaning: to lap up (with the tongue)
 • Forms:
  • λαψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • λάψασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
  • λάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
λάρνακα
λάρνακι
λάρνακος
λάρναξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: coffer, box, chest
 • Forms:
  • λάρνακα Noun: Acc Sing Masc
  • λάρνακος Noun: Gen Sing Masc
λάρον
λάρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cormorant, sea gull, sea mew
λαρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant to the taste, dainty, sweet
 • Forms:
λάρυγγι
λάρυγγος
λάρυγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: throat, "larynx"
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλάρυγξλάρυγγες
GENλάρυγγοςλαρύγγων
DATλάρυγγιλάρυγξι(ν)
ACCλάρυγγαλάρυγγας
VOCλάρυγξλάρυγγες
λάσκω
 • Meaning: to crash
λάσχω
 • Meaning: to burst apart, crack open
 • Forms:
  • ἐλάκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλάκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
λατομεῖσθαι
λατομεῖται
λατομέω
 • Meaning:
  • to hew, quarry, cut out of the rock
  • to shape stones, hew
  • to dig in the ground and make a hole
  • to dig out
  • to dig into
 • Forms:
Present
 • λατομουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • λατομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • λατομεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • λατόμων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • λατομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • λατομήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • λατομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλατόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλατομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλατόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐλατόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λατομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • λατομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • λελατομημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • λελατομημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • λελατομημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • λελατομημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • λελατομημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
λατομηθῆναι
λατομῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λατομέω
λατομήσας
λατομήσῃ
λατομήσω
λατομητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hewn out of a rock, quarried and hewn
λατομητούς
λατόμοις
λατόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a stone-cutter, stone-mason
λατομουμένους
λατόμους
λατόμων
λατρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • state of a hired worker, forced labour
  • (divine) service, worship
  • (pagan) religion
 • Forms:
λατρείᾳ
λατρείαν
λατρείας
λατρεύει
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing; Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: λατρεύω
λατρεύειν
λατρεύεις
λατρεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: λατρεύω
λατρεύομεν
λατρεῦον
λατρεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: λατρεύω
λατρεύοντας
λατρεύοντες
λατρευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λατρεύω
λατρεύουσα
λατρεύουσι, λατρεύουσιν
λατρεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: λατρεύω
λατρεύσατε
λατρευσάτωσαν
λατρεύσει
λατρεύσεις
λατρεύσετε
λατρεύσῃ
λατρεύσῃς
λατρεύσητε
λατρεύσομεν
λατρεύσουσι, λατρεύσουσιν
λατρεύσω
λατρεύσωμεν
λατρεύσωσι, λατρεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λατρεύω
λατρευτόν
λατρευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: servile, serving, service
 • Forms:
  • λατρευτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
λατρεύω
 • Meaning:
  • to perform religious services
  • to make religious offerings
  • to dedicate oneself in service to
  • to minister, serve, do the service, worship, work for hire
 • Forms:
Present Verbs
 • λατρευόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • λατρεύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • λατρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • λατρεύειν Verb: Pres Act Infin
 • λατρεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • λατρεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • λατρεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • λατρεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • λατρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • λατρεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Participles
 • λατρευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • λατρεῦον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • λατρεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • λατρεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • λατρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • λατρεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐλάτρευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐλάτρευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • λατρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • λατρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • λατρεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • λατρεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • λατρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • λατρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλατρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐλάτρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐλάτρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλατρεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐλάτρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • λατρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • λατρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • λατρεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • λατρεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • λατρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • λατρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • λατρεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • λατρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
λατρεύωμεν
λάτρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a female worker for hire
  • female hired servant
  • handmaid, maidservant, handmaiden, domestic
λάφυρα
λαφυρεύω
 • Meaning: to spoil, plunder (as a result of victorious war)
 • Forms:
  • ἐλαφύρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
λάφυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plunder, spoils (taken as a result of victory in war)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλάφυρονλάφυρα
GENλαφύρουλαφύρων
DATλαφύρῳλαφύροις
ACCλάφυρονλάφυρα
λαφύρων
λάχανα
λαχανεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: culture of pot-herbs, a garden of herbs, a vegetable garden
 • Forms:
λαχανείας
λαχάνοις
λάχανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a vegetable, herb
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλάχανονλάχανα
GENλαχάνουλαχάνων
DATλαχάνῳλαχάνοις
ACCλάχανονλάχανα
λαχάνων
λαχμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lot
 • Forms:
λαχόν
λαχόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λαγχάνω
λαχοῦσι, λαχοῦσιν
λάχωμεν
λαψάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: λάπτω
λάψασι, λάψασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: λάπτω
λάψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: λάπτω
λαῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: λαός
λαῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: λαός