ἐπιδε
ἐπιδεδεγμένοις
ἐπιδεδεγμένους
ἐπιδεδέσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to attach upon, weld to
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεδομένοι
ἐπιδεδομένους
ἐπιδεδωκότας
ἐπιδεδωκότες
ἐπιδεδωκώς
ἐπιδεεῖς
ἐπιδέεται
ἐπιδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: needy, in want of
 • Forms:
ἐπιδεήσεις
ἐπιδεικνύμεναι
ἐπιδεικνυμένην
ἐπιδεικνύμενον
ἐπιδεικνυμένους
ἐπιδείκνυμι
 • Note: ἐπιδεικνύω Alt form
 • Active Meaning:
  • to display, exhibit, show
  • to prove, show, demonstrate
  • to point out (something) to (someone)
  • to point to something in order to draw attention to it
  • to reveal
 • Middle Meaning:
  • to set an example
  • to show off, exhibit as a specimen
  • to put on display
  • to make a display of one's powers
 • Forms:
Present
 • ἐπιδεικνύμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπιδεικνύμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐπιδεικνυμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐπιδεικνύμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπιδεικνυμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπιδεικνύναι Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιδεικνύς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπιδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιδείκνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐπιδείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπιδείξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιδείξω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπέδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπιδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιδειξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπεδείξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιδείξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐπιδείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπεδείξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπέδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέδειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιδείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιδειξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐπιδειχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐπιδεικνύναι
ἐπιδεικνύντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to exhibit as a specimen
 • Root: ἐπιδείκνυμι
ἐπιδεικνύς
ἐπιδείκνυσθαι
ἐπιδείκνυται
ἐπιδεικνύω
ἐπιδεικνύων
ἐπιδεῖν
ἐπιδεῖξαι, ἐπιδείξαι
ἐπιδειξάμενος
ἐπιδείξας
ἐπιδείξασθαι
ἐπιδείξατε
ἐπιδείξειν
ἐπιδείξῃ
ἐπίδειξιν
ἐπίδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a showing forth, demonstration, making known, prove
  • act of publicly demonstrating
 • Forms:
ἐπιδείξω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐπιδείκνυμι
ἐπιδειξώμεθα
ἐπιδεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to want, lack
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδειχθῆναι
ἐπιδέκατα
ἐπιδέκατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tenth, tithe
 • Forms:
  • ἐπιδέκατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπιδεκάτου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐπιδεκάτων Noun: Gen Plur Neut
ἐπιδέκατον
ἐπιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • one in ten, one tenth
 • Substantival Meaning:
  • a tithe
ἐπιδεκάτου
ἐπιδεκάτων
ἐπίδεξαι
ἐπιδεξαμένων
ἐπιδέξασθαι
ἐπιδεξάσθω
ἐπιδέξεται
ἐπιδέξιον
ἐπιδέξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • skilful, toward the right, prosperous
  • smoothly and skilfully executed
  • auspicious
 • Forms:
ἐπιδέομαι
ἐπιδεομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεομένων
ἐπίδετε
ἐπιδέχεσθαι
ἐπιδέχεται
ἐπιδέχομαι
 • Meaning:
  • to receive (someone) as a guest
  • to accept willingly and approve (not reject)
  • to undertake, take the opportunity
  • to agree
  • to allow, admit
  • to recognize someone's authority
 • Forms:
  • ἐπιδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπίδεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπιδεξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἐπιδεξαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • ἐπιδεδεγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιδεδεγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐπιδέω
 • Note: Like δέω there are two distinct basic meanings: to tie and to need
 • Meaning:
  • To tie:
   • Active:
    • to bind upon, fasten on, tie fast, weld to
    • to place (in order to tie)
  • To need:
   • Active:
    • to need
   • Middle:
    • to have need, want, lack
    • to be in need of
 • Forms:
  • ἐπιδέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπιδέεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιδεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιδήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπέδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιδεομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιδεομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐπιδεομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἐπιδεομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
ἐπίδῃ
ἐπίδηλον
ἐπίδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seen clearly, manifest, obvious
 • Forms:
  • ἐπίδηλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐπιδημέω
 • Meaning:
  • to stay in a place as a stranger
  • to visit
  • to make oneself at home, i.e., (by extension) to reside (in a foreign country)
  • to be in town
  • to return home
 • Forms:
  • ἐπιδημήσῃς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιδημοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐπιδημοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἐπιδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stay, sojourn, lit: remaining in the company of people
 • Forms:
ἐπιδημήσῃς
ἐπιδημοῦντες
ἐπιδημοῦντος
ἐπίδῃς
ἐπιδήσεις
ἐπιδιαβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw across, carry over
 • Note: Like διαβάλλω
ἐπιδιαιρέω
 • Meaning:
  • to divide, divide anew, distribute
  • to divide and assign to
 • Forms:
  • ἐπιδιεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιδιατάσσεται
ἐπιδιατάσσομαι
 • Meaning:
  • to add a codicil (to a will)
  • to appoint besides, i.e., supplement
 • Forms:
  • ἐπιδιατάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπιδιδόναι
ἐπιδιδόντος
ἐπιδίδοτε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐπιδίδωμι
ἐπιδιδούς
ἐπιδίδωμι
 • Meaning:
  • to give, hand over, deliver (something) to (someone)
  • to give up, give over, surrender
  • to apply (oneself), devote (oneself)
  • to report, pass on information
  • to dedicate
  • to advance, follow the footsteps, march forward on the battlefield
  • to confer
  • to supply necessities
 • Forms:
Present
 • ἐπιδιδῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιδιδῶσιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπιδιδῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιδίδοτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιδίδοτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιδιδόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπεδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιδίδοτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεδίδοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίδοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιδόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπίδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιδῶμεν Verb: Aor Act Ind/Subj 1st Plur
 • ἐπιδῶμεν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • ἐπιδιδόναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐπιδεδωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • ἐπιδεδωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐπιδεδωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐπιδεδομένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπιδεδομένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐπιδιδῶσι, ἐπιδιδῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιδίδωμι
ἐπιδιεῖλε, ἐπιδιεῖλεν
ἐπιδιορθόω
 • Meaning:
  • to set in order
  • to correct
  • to arrange better
 • Forms:
  • ἐπιδιορθώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιδιορθώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπιδιορθώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἐπιδιορθώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιδιορθόω
ἐπιδιπλόω
 • Meaning: to make double, double up, duplicate
 • Forms:
  • ἐπιδιπλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐπιδιπλώσεις
ἐπιδιώκουσι, ἐπιδιώκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to pursue after
 • Root: ἐπιδιώκω
ἐπιδιώκω
 • Meaning:
  • to pursue after
  • to chase (with hostile intent)
 • Forms:
  • ἐπιδιώξαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • ἐπιδίωξον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπιδιώξαντα
ἐπιδίωξον
ἐπίδοι
ἐπιδόντες
ἐπίδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • glorious, honoured
  • highly regarded
 • Forms:
ἐπιδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • gloriously, honourably
  • in a manner deserving of high regard
ἐπίδοσιν
ἐπίδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free giving
ἐπίδοτε
ἐπιδοῦναι
ἐπιδραμεῖν
ἐπιδραμόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to run upon
 • Root: ἐπιτρέχω
ἐπιδραμών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to run upon, run at
 • Root: ἐπιτρέχω
ἐπιδυέτω
ἐπιδύνοντος
ἐπιδύνω
 • Meaning: to go down, descend (e.g., the sun descends)
 • Forms:
  • ἐπιδύνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἐπιδύσεται
ἐπιδύω
 • Meaning:
  • to set (e.g., the sun set at six)
  • to set upon, go down
 • Forms:
  • ἐπέδυ Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιδυέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐπιδῶμεν
ἐπιδών
ἐπιδῷς
ἐπιδώσει
ἐπιδώσω