προφαίνειν
προφαίνω
 • Meaning: to come into view, show forth, bring to light, manifest
 • Forms:
  • προυφάνησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
προφανερόω
 • Meaning: to reveal beforehand, reveal in advance
 • Forms:
  • προεφανερώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • προεφανερώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προεφανέρωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προεφανέρωσας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • προεφανέρωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • προφανερῶσαι Verb: 1Aor Act Infin
προφανερῶσαι
προφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • openly, in public, publicly
  • clearly seen, plainly seen, conspicuously
  • extraordinary fashion
προφάσει
προφάσεις
προφασίζεσθαι
προφασίζεται
προφασίζομαι
 • Meaning:
  • to make excuses, set up as a pretext
  • to offer excuses
  • to attempt to justify oneself by deception
  • to seek an excuse for a quarrel against
 • Forms:
  • προφασίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προφασίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
πρόφασιν
πρόφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • actual motive or reason, valid excuse, alibi
  • falsely alleged motive, pretext, false excuse, pretense, pretext
προφάσεως
προφασιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • reproachfully accusing, falsely accusing
  • composed of false allegations
 • Substantival Meaning:
  • false accusation
  • specious charge
 • Forms:
  • προφασιστικούς Adj: Acc Plur Masc
προφασιστικούς
προφέρει
προφερόμενοι
προφερόμενος
προφέροντας
προφέρω
 • Active Meaning:
  • to bring out, carry forth, bear forth
  • to produce, bring before
 • Middle Meaning:
  • to plead
  • to maintain, insist on saying
  • to urge
 • Forms:
  • προενεγκεῖν Verb: Aor Act Infin
  • προεφέροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • προφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προφερόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προφερόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προφῆται
προφήταις
προφήτας
προφητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prophecy, prophesying, prediction
  • something said by prophecy
 • Forms:
προφητείᾳ
προφητεῖαι
προφητείαις
προφητείαν
προφητείας
προφήτευε
προφητεύει
προφητεύειν
προφητεύεις
προφητεύητε
προφητεύομεν
προφητεύοντας
προφητεύοντες
προφητεύοντι
προφητεύοντος
προφητευόντων
προφητεύουσα
προφητεύουσαι
προφητευούσας
προφητεύουσι, προφητεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: προφητεύω
προφητεῦσαι
προφητεύσαντα
προφητεύσαντες
προφητεύσας
προφητεύσασιν
προφητεύσει
προφητεύσεις
προφητεύσῃ
προφητεύσῃς
προφητεύσητε
προφήτευσον
προφητεύσουσι, προφητεύσουσιν
προφητεύω
 • Meaning:
  • to prophesy
  • to preach
  • to interpret, be an interpreter
 • Forms:
Present
 • προφήτευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προφητεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προφητεύειν Verb: Pres Act Infin
 • προφητεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προφητεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • προφητεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προφητεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προφητεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προφητεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • προφητεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προφητεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προφητεύωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προφητεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προφητευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προφητεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • προφητεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • προφητευούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • προφητεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προφητεύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
Imperfect
 • ἐπροφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπροφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • προεφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προεφήτευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προφητεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προφητεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προφητεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπροφήτευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπροφητεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπροφήτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπροφήτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπροφήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπροφήτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεφητεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προεφήτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προεφήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεφήτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προφητεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • προφητεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • προφητεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • προφητεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προφητεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • προφητεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προφητεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προφητεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προφήτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
προφητεύων
προφητεύωσι, προφητεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προφητεύω
προφήτῃ
προφήτην
προφήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophet
  • a foreteller (an inspired speaker)
  • a poet
  • a spokesman (for someone else)
  • the books of the Prophets including the historical books
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροφήτηςπροφῆται
GENπροφήτουπροφητῶν
DATπροφήτῃπροφήταις
ACCπροφήτηνπροφήτας
προφητικόν
προφητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prophetic, oracular
  • of prophecy
  • of the prophets, pertaining to a foreteller
 • Forms:
  • προφητικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • προφητικόν Adj: Acc Sing Masc
  • προφητικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προφητικῶν Adj: Gen Plur MFN
προφητικοῦ
προφητικῶν
προφητικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prophetically
προφῆτιν
προφῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prophetess
  • a female foreteller; an inspired woman
 • Forms:
  • προφῆτιν Noun: Acc Sing Fem
προφήτου
προφητῶν
προφθάνω
 • Meaning:
  • to outrun
  • to come upon, prevent
  • to take advantage of
  • to approach, come near to
  • to extend in front, stretch out
  • to act with foresight
  • to come before, anticipate, act ahead of
  • to do before, do previously, already do
  • to face, confront (someone)
 • Forms:
  • προέφθακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προέφθασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προέφθασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προέφθασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προέφθασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προφθάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προφθάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πρόφθασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προφθάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
προφθάσει
προφθάσῃ
πρόφθασον
προφθάσωμεν
προφυλακάς
προφύλακας
προφυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outpost for defence, the first line of defence
  • post, an assigned guarding place
  • vigil, watch, act of staying awake and alert at night
  • guard duty
  • guard in front
  • vanguard, a guard in front, an advance guard
  • primary guard (i.e., the one in charge of other guards)
  • act of guarding, serving as sentries
  • sentinel
 • Forms:
προφυλακῇ
προφυλακήν
προφυλακῆς
προφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sentinel
  • advance guard (who goes ahead of the main body of soldiers)
  • head guard, senior guard, primary guard (i.e., the one in charge of other guards)
  • watchman
 • Forms:
προφυλάξομαι
προφυλάσσεσθαι
προφυλάσσω
 • Active Meaning:
  • to forewarn
  • to guard
  • to keep guard before
  • to be on guard against
 • Middle Meaning:
  • to forewarn
  • to guard oneself against
  • to keep oneself from
 • Forms:
  • προφυλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προφυλάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing