ὄψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the eye (the organ of sight)
ὄψα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὄψον
ὀψάρια
ὀψάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, victuals, cooked food
  • fish, relish or condiment for eating fish
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀψάριονὀψάρια
GENὀψαρίουὀψαρίων
DATὀψαρίῳὀψαρίοις
ACCὀψάριονὀψάρια
ὀψαρίων
ὀψέ, ὄψε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after a long time, late in the day, at evening, in the end, after sunset, later on
ὄψει
 • Parse #1: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ὄψις
ὄψεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ὄψις
ὄψες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: eye
 • Root: ὄψ
ὄψεσθαι
ὄψεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ὄψεσι
ὄψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὄψεως
ὄψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὄψησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ὀψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: late in the day, evening
 • Forms:
ὀψιαίτερον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: latest, earliest
 • Root: ὄψιος
ὀψίας
ὀψίζω
 • Meaning:
  • to act late in the evening
  • to come at night, come late, arrive late at night
 • Forms:
  • ὀψίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὀψίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὀψίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὀψίζω
ὀψικεύω
 • Meaning: to receive
 • Forms:
  • ὠψίκευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ὠψίκευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ὄψιμα
ὄψιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὄψιμος
ὄψιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: later, latter, late
 • Forms:
  • ὄψιμα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὄψιμον Adj: Acc Sing Masc
ὄψιν
ὄψιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: late, late afternoon, evening
ὄψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seeing, sight, act of visually perceiving
  • outward appearance, aspect
  • what is visible
  • eyesight
  • face, countenance
 • Forms:
ὀψίσῃ
ὄψομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὀψόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
ὀψόμενος
 • Parse: Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to see, look
 • Root: ὁράω
ὄψον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cooked food
 • Forms:
  • ὄψα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ὄψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὀψοποίημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: delicacy, a dainty dish (of food), prepared meat
 • Forms:
ὀψοποιημάτων
ὄψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fish (as food)
ὀψώνια
ὀψωνίοις
ὀψώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wages, rations, stipend, pay, provisions
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀψώνιονὀψώνια
GENὀψωνίουὀψωνίων
DATὀψωνίῳὀψωνίοις
ACCὀψώνιονὀψώνια
ὀψωνίων