πεπαιδευκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to bring up
 • Root: παιδεύω
πεπαιδευμένης
πεπαιδευμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to bring up, rear (a child)
 • Root: παιδεύω
πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένους
πεπαιδευμένῳ
πέπαικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: παίω
πέπαικεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
πεπαλαίωκε, πεπαλαίωκεν
πεπαλαιωμένα
πεπαλαιωμένε
πεπαλαίωνται
πεπαλαίωται
πέπαυμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: παύω
πεπασμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πάσσω
πέπαυσο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: παύω
πέπαυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
πέπαυτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
πεπεδημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεπεδημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πεδάω
πεπεδημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: πεδάω
πεπείρακα
πεπείραμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πειράω
πεπειραμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to attempt
 • Root: πειράω
πεπειραμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to attempt
 • Root: πειράω
πεπειραμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πειράω
πεπειραμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πειράω
πεπειρασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πειράζω
πέπειροι
πέπειρον
πέπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mature, ripe
 • Forms:
  • πέπειροι Adj: Nom Plur Masc
  • πέπειρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πέπειρον Adj: Acc Sing Masc
πεπείρους
πέπεισαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πέπεισμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
πεπείσμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πεπεισμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεπεισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεπεισμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πέπειστο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεπελεκισμένων
πέπεμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
πεπεμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πέσσω
πεπερασμένης
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to finish, accomplish, bring to an end
 • Root: περαίνω
πεπήγασιν
πέπηγεν
πεπηγός
πεπηγότα
 • Parse:
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πήγνυμι
πεπηγώς
πεπηρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πηρόω
πεπηρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πηρόω
πεπιεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πιέζω
πεπίστευκα
πεπιστεύκαμεν
πεπίστευκας
πεπιστεύκατε
πεπιστεύκεισαν
πεπίστευκεν
πεπιστευκόσι, πεπιστευκόσιν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • Root: πιστεύω
πεπιστευκότας
πεπιστευκότες
πεπιστευκότων
πεπιστευκώς
πεπίστευμαι
πεπιστευμένα
πεπιστευμένος
πεπιστευμένων
πεπίστευνται
πεπίστευται
πεπιστῶσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to trust
 • Root: πιστεύω
πεπλακότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλάσσω
πεπλακότων
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Plur Neut
  • Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • Root: πλάσσω
πεπλάνηκα
πεπλάνημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πλανάω
πεπλανήμεθα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πλανάω
πεπλανημένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: πλανάω
πεπλανημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πλανάω
πεπλανημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
 • Root: πλανάω
πεπλανημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πλανάω
πεπλανημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πλανάω
πεπλάνησαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to cause to wander
 • Root: πλανάω
πεπλάνησθε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: πλανάω
πεπλάνηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
πεπλασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πλάσσω
πεπλάτυνται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλατύνω
πεπλεγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πλέκω
πεπλεόνακα
πέπλευκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πλέω
πέπλευσμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πλέω
πεπλήγασιν
πεπληγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πλήσσω
πεπληγότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πλήσσω
πεπληγυίᾳ
πεπληγυῖαν
πεπληγώς
πεπληθυμμένη
πεπληθυμμένοι
πεπλήθυνται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πληθύνω
πεπληροφορημένῃ
πεπληροφορημένοι
πεπληροφορημένος
πεπληροφορημένους
πεπληροφορημένων
πεπληροφορῆσθαι
πεπλήρωκα
πεπληρώκατε
πεπληρώκει
πεπλήρωκε, πεπλήρωκεν
πεπληρωκέναι
πεπληρωκώς
πεπλήρωμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πληρόω
πεπληρωμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to make full
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: πληρόω
πεπληρωμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πληρόω
πεπλήρωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
πεπληρῶσθαι
πεπλήρωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πεπλήρωτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
πεπλούτηκα
πεπλουτήκαμεν
πέπνευκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πνέω
πεποίηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
πεποιήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
πεποίηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
πεποιήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
πεποιήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
πεποιήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
πεποίηκε, πεποίηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
πεποιηκέναι
πεποιηκόσι, πεποιηκόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιηκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ποιέω
πεποιηκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
πεποιηκυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ποιέω
πεποιηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ποιέω
πεποίημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
πεποιημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ποιέω
πεποιημέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: ποιέω
πεποιημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
πεποιημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
πεποιημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
πεποιημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
πεποιημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ποιέω
πεποιημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ποιέω
πεποίηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
πεποιῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: ποιέω
πεποίηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
πέποιθα
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
πεποίθαμεν
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
πέποιθαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πέποιθας
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
πεποίθασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
πεποίθατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: πείθω
πέποιθεν
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεποιθέναι
πεποιθέτω
 • Parse: Verb: Perf Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πείθω
πεποιθήσει
πεποιθήσεως
πεποίθησι, πεποίθησιν
πεποίθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confidence, trust, confident hope
  • reliance
πεποιθόσι, πεποιθόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πείθω
πεποιθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πείθω
πεποιθότας
 • Parse: Part: 2Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: πείθω
πεποιθότες
 • Parse: Part: 2Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: πείθω
πεποιθότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πείθω
πεποιθότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: confidently, securely, with confident hope
πεποιθυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: πείθω
πεποιθυῖαι
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: πείθω
πεποιθώς
 • Parse: Part: 2Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: πείθω
πεποίκιλμαι
πεποικιλμένη
πεποικιλμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to work in various colours, work in embroidery
 • Root: ποικίλλω
πεπολέμηται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to be at war
 • Root: πολεμέω
πεπολιόρκημαι
πεπολίτευμαι
πεπολιτευμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to be a citizen
 • Root: πολιτεύω
πέπομαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πίνω
πέπομφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
πεπόμφατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: πέμπω
πέπομφεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
πέπονας
πεπονηρεῦσθαι
πέπονθα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πάσχω
πέπονθας
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πάσχω
πεπόνθασι, πεπόνθασιν
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πεπόνθατε
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: πάσχω
πέπονθε
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πέπονθεν
 • Parse: Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πεπονθέναι
πεπονθότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: πάσχω
πεπονθώς
 • Parse: Part: 2Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: πάσχω
πεπόρευμαι
πεπορευμένοι
πεπορευμένος
πεπορευμένους
πεπορευμένων
πεπόρευνται
πεπόρευσαι
πεπόρευσθε
πεπόρευται
πεπορνεύκασιν
πεπότικε, πεπότικεν
πεποτισμένας
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: ποτίζω
πέπραγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: πράσσω
πεπραγμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to pass through, pass over
 • Root: πράσσω
πεπραγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πράσσω
πέπρακα
πέπρακαν
πεπράκασι, πεπράκασιν
πέπρακε, πέπρακεν
πέπρακται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πράσσω
πέπρακτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πράσσω
πεπρακώς
πεπραμένος
πεπραμένους
πέπρασαι
πέπραχα
πεπραχέναι
πεπραχότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: πράσσω
πεπρησμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πρήθω
πεπρονομευμένος
πεπρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πόρω
πέπτω
 • Meaning:
  • to cook, bake
  • to make mellow, ripen
 • Forms:
  • πεφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πεφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
πέπτωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
πέπτωκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πέπτωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
πεπτώκασι, πεπτώκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πέπτωκε, πέπτωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πεπτωκέναι
πεπτωκός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πίπτω
πεπτωκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πίπτω
πεπτωκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεπτωκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: πίπτω
πεπτωκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πίπτω
πεπτωκυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: πίπτω
πεπτωκυῖαν
 • Parse: Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • Root: πίπτω
πεπτωκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: πίπτω
πεπυκασμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: πυκάζω
πεπυρωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πυρόω
πεπυρωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πυρόω
πέπυσμαι
πέπωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πίνω
πέπωκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πέπωκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
πεπώκει
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πέπωκε, πέπωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πέπων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: melon, gourd
 • Forms:
  • πέπονας Noun: Acc Plur Masc/Fem
πεπώρωκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω
πεπωρωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: πωρόω
πεπωρωμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: πωρόω
πεπώρωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωρόω
πεπώρωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω