ἐννακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: nine thousand
ἐννακόσια
ἐννακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 900
 • Forms:
  • ἐννακόσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἐννάτῃ
ἐννάτην
ἐννάτης
ἐννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: nine
ἐννεακαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: nineteen
ἐννεακαιδέκατος
 • Parse: Adj: Ordinal Number Nom Sing Masc
 • Meaning: nineteenth
ἑννεάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: period of nine months, nine month old
ἐννεμομένους
ἐννέμω
 • Active Meaning:
  • to feed
 • Middle Meaning:
  • to live among
 • Passive Meaning:
  • to live among
 • Forms:
  • ἐννεμομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐννενηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: ninety-nine, ninety and nine, 99
ἐννενηκονταέξ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: ninety-six, 96
ἐννεοί
ἐννεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dumb, speechless
  • dumbfounded, astonished i.e., silent from astonishment
  • deaf and dumb
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐννεόςἐννεάἐννεόν
GENἐννεοῦἐννεᾶςἐννεοῦ
DATἐννεῷἐννεᾷἐννεῷ
ACCἐννεόνἐννεάνἐννεόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐννεοίἐννεαίἐννεά
GENἐννεῶν
DATἐννεοῖςἐννεαῖςἐννεοῖς
ACCἐννεούςἐννεάςἐννεά
ἐννεύει
ἔννευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: signal, wave of the hand, gesture
 • Forms:
ἐννεύμασι, ἐννεύμασιν
ἐννεύω
 • Meaning:
  • to make signs to, signal, ask by signs, beckon
  • to gesture (with a nod, a wink, hand signal)
  • to communicate non-verbally
 • Forms:
  • ἐνένευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνένευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐννεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐννεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐννεύων
ἐννόει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to consider, reflect
 • Root: ἐννοέω
ἐννοέω
 • Meaning:
  • to have in mind, have in one's thoughts, think of, consider, reflect, ponder
  • to understand
  • to conceive in mind, hatch an idea of
  • to intend
 • Forms:
  • ἐννοήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐνενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνενόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐννοηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐννοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐννοήθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐννοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐννοηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐννόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐννοούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐννοηθῇ
ἐννοηθήσεται
ἐννοήθητε
ἐννοήθητι
ἐννοηθῶσι, ἐννοηθῶσιν
ἐννόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thought, thinking, notion, concept, understanding
 • Forms:
ἐννοήματος
ἐννοήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐννοέω
ἐννόησον
ἔννοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of thinking, reflection, cogitation
  • intent, design, plan, plot
  • notion, conception, idea
  • thought, knowledge, insight
  • ability to think
 • Forms:
ἐννοίᾳ
ἔννοιαν
ἐννοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἔννοια
ἐννοιῶν
ἔννομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • legal, lawful, under law, subject to the law
  • in conformity with the law
 • Forms:
  • ἐννόμου Adj: Gen Sing MFN
  • ἐννόμῳ Adj: Dat Sing Fem
ἐννόμου
ἐννόμῳ
ἐννόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawfully, legally
ἐννοούμενοι
ἐννοουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to consider, reflect
 • Root: ἐννοέω
ἐννοσσεύουσα
ἐννοσσεύσουσι, ἐννοσσεύσουσιν
ἐννοσσεύω
 • Meaning:
  • to make a nest
  • to hatch young in (a nest)
 • Forms:
  • ἐννοσσεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἐννοσσεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐννοσσοποιέω
 • Active Meaning:
  • to make a nest
 • Middle Meaning:
  • to make oneself a nest on
 • Forms:
  • ἐννοσσοποιησάμενα Part: Aor Mid Nom/Acc Plur Neut
ἐννοσσοποέομαι
 • Meaning: to make a nest for oneself
ἐννοσσοποιησάμενα
ἔννυχα
ἔννυχον
ἔννυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • at night, before day, by night, nightly
  • nocturnal
 • Forms:
  • ἔννυχα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔννυχον Adj: Nom/Acc Sing Neut