εὐχαί
εὐχαῖς
εὔχαρι
εὔχαρις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • pleasing, engaging, winning, gracious, popular, charming
 • Substantival Meaning:
  • charm, grace
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Wis 14:20
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • εὔχαρι Adj: Nom/Acc Sing Neut
εὐχαριστεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαρίστει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαριστεῖν
εὐχαριστεῖς
εὐχαριστεῖτε
εὐχαριστείτω
εὐχαριστέω
 • Meaning:
  • to be thankful, feel obligated to thank
  • to give thanks, render thanks, return thanks, express gratitude
  • to pray
 • Forms:
Present
 • εὐχαριστοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • εὐχαριστοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • εὐχαρίστει Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εὐχαρίστει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • εὐχαρίστει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖ Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εὐχαριστεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖν Verb: Pres Act Infin
 • εὐχαριστεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • εὐχαριστεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • εὐχαριστείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • εὐχαριστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • εὐχαριστοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • εὐχαριστοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • εὐχαριστούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • εὐχαριστούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • εὐχαριστῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • εὐχαριστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ηὐχαρίστουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ηὐχαρίστουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • εὐχαριστηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • εὐχαρίστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εὐχαριστήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • εὐχαριστήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • εὐχαριστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • εὐχαριστήσατε Verb: Aor, Act Ind 2nd Plur
 • εὐχαρίστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐχαρίστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • εὐχαριστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • εὐχαριστήσωσι(ν) Verb: Aor, act Subj 3rd Plur
 • ηὐχαρίστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ηὐχαρίστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
εὐχαριστηθῇ
εὐχαρίστησαν
εὐχαριστήσαντες
εὐχαριστήσαντος
εὐχαριστήσας
εὐχαριστήσατε
εὐχαρίστησε, εὐχαρίστησεν
εὐχαριστήσωμεν
εὐχαριστήσωσι, εὐχαριστήσωσιν
εὐχαριστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thankfulness, gratitude, sentiment of gratefulness
  • the rendering of thanks, act of giving thanks, thanksgiving
  • the observance of the elements of the Lord's Supper
 • Forms:
εὐχαριστίᾳ
εὐχαριστίαν
εὐχαριστίας
εὐχαριστιῶν
εὐχάριστοι
εὐχάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • thankful
  • gracious
  • agreeable
  • well favoured, grateful
 • Forms:
εὐχαριστοῦ
εὐχαριστοῦμεν
εὐχαριστοῦντες
εὐχαριστοῦντος
εὐχαριστούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εὐχαριστέω
εὐχαριστοῦσι, εὐχαριστοῦσιν
εὐχαριστῶ
εὐχαριστῶν
εὐχάς
εὐχέρεια
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tolerance of
 • Forms:
  • εὐχέρειαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
εὐχέρειαν
εὐχερεῖς
εὐχερές
εὐχερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • easy (to perform)
  • easily inclined, prone, reckless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐχερήςεὐχερές
GENεὐχεροῦς
DATεὐχερεῖ
ACCεὐχερῆεὐχερές
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐχερεῖςεὐχερῆ
GENεὐχερῶν
DATεὐχερέσι(ν)
ACCεὐχερεῖςεὐχερῆ
εὐχερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily, readily, without difficulty, unhesitatingly
εὔχεσθαι
εὔχεσθε
εὔχεται
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to pray
 • Root: εὔψομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Nom Plur Masc
  • Noun: Dat Sing Masc
 • Meaning: one who prays
 • Root: εὐχέτης
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Meaning: to pray
 • Root: εὐχετάομαι
εὐχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prayer
  • oath, vow
  • votive offering
 • Forms:
εὐχήν
εὐχῆς
εὔχομαι
 • Meaning:
  • to utter a vow
  • to promise
  • to pray
  • to wish for
  • to entreat
 • Forms:
Present
 • εὐχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • εὐχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Masc/Neut
 • εὔχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • εὔχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • εὐχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • εὐχομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • εὐχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εὐχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εὐχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εὐχομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • εὔχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εὔχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • εὔξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • εὔξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • εὔξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • εὐχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ηὔχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ηὐχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ηὔχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • εὖξαι Verb: Aor Act Infin
 • εὐξαίμην Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • εὐξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • εὐξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • εὐξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • εὔξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εὔξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • εὔξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • εὔξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • εὔξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • εὔξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • εὔξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • εὔξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • εὐξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ηὐξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ηὔξω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ηὔξατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • ηὐγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ηὐγμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
εὐχόμεθα
εὐχομένης
εὐχόμενοι
εὐχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: εὔχομαι
εὐχόμενος
εὐχομένου
εὐχομένους
εὐχομένῳ
εὐχομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to vow, promise
 • Root: εὔχομαι
εὐχόμην
εὔχονται
εὔχου
εὔχρηστα
εὐχρηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ready use, utility, service rendered, serviceableness
 • Forms:
εὐχρηστίας
εὐχρηστέω
 • Meaning: to be serviceable, be useful
 • Forms:
  • εὔχρηστοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
εὔχρηστοι
εὔχρηστον
εὔχρηστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: useful, serviceable, profitable
 • Forms:
εὐχῶν