ἐλεᾷ
ἐλέα
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔλεος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεάω
ἐλέανα
ἐλέαναν
ἐλεᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεάω
 • Note: Alt spelling: ἐλεέω
 • Active Meaning:
  • to have mercy on
  • to have compassion on
  • to have pity, take pity
  • to show mercy to
 • Passive Meaning:
  • to receive mercy
  • to receive compassion
  • to receive pity
ἔλεγε, ἔλεγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
ἐλέγετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: λέγω
ἐλέγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἐλεγμοῖς
ἐλεγμόν
ἐλεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • refuting, reproving
  • a conviction, rebuke, reproof
  • punishment
ἐλεγμοῦ
ἐλεγμούς
ἐλεγμῷ
ἐλέγξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλέγξαιτο
ἐλέγξας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλεγξάτωσαν
ἐλέγξει
ἐλέγξεις
ἐλέγξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
ἐλέγξῃς
ἔλεγξιν
ἔλεγξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebuke, reproof; conviction, refuting, reproving
 • Forms:
ἔλεγξον
ἐλέγξω
ἐλέγομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγχε
ἐλέγχει
ἐλέγχειν
ἐλέγχεις
ἐλέγχεσθαι
ἐλέγχεται
ἐλέγχετε
ἐλέγχῃ
ἐλέγχῃς
ἐλεγχθέντες
ἐλεγχθῇ
ἐλεγχθήσεσθε
ἐλεγχθήσεται
ἔλεγχοι
ἐλέγχοις
ἐλεγχόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐλέγχω
ἐλεγχόμενοι
ἐλεγχόμενος
ἔλεγχον
ἐλέγχοντα
ἐλέγχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to disgrace, put to shame
 • Root: ἐλέγχω
ἐλέγχοντας
ἐλέγχοντες
ἔλεγχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebuttal, refutation, reproach
  • proof, proving
  • act of questioning
  • conviction (of a sinner)
  • reproof, censure, correction
  • something that deserves open criticism
ἐλέγχου
ἐλέγχους
ἐλέγχουσα
ἐλέγχω
 • Meaning:
  • to convict, convince
  • to bring to light, expose, set forth, decide
  • to demonstrate verbally the virtue, justice or efficacy of
  • to reprove, correct, rebuke
  • to refute, prove you wrong, disprove you
  • to question in public the morality of (someone's character or actions)
  • to punish, discipline
  • to pass a negative judgment on someone or something
 • Forms:
Present
 • ἐλέγχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐλέγχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλέγχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλέγχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐλέγχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἔλεγχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλέγχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐλέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεγχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐλεγχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐλεγχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐλέγχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐλέγχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐλέγχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐλέγχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλέγχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
Future
 • ἐλεγχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐλεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέγξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλέγξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλέγξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλέγξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐλέγξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεγχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐλεγχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐλέγξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐλέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἐλεγξάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐλέγξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔλεγξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἤλεγξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλέγχων
ἐλέει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔλεος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεεῖ
ἐλεεῖν
ἐλεεινή
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: receiving mercy, pitiable
 • Root: ἐλεεινός
ἐλεεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἐλεεινότερος
 • Meaning:
  • having received mercy
  • pitiable, miserable
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεεινόςἐλεεινήἐλεεινόν
GENἐλεεινοῦἐλεεινῆς
ἐλεεινής
ἐλεεινοῦ
DATἐλεεινῷἐλεεινῇἐλεεινῷ
ACCἐλεεινόνἐλεεινήνἐλεεινόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεεινοίἐλεειναίἐλεεινά
GENἐλεεινῶνἐλεεινῶνἐλεεινῶν
DATἐλεεινοῖςἐλεειναῖςἐλεεινοῖς
ACCἐλεεινούςἐλεεινάςἐλεεινά
ἐλεεινότεροι
ἐλεεινότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐλεεινός
 • Meaning: more pitiable, more miserable
ἐλεεῖς
ἐλεεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεέω
 • Active Meaning:
  • to have mercy
  • to have compassion
  • to have pity, take pity
  • to show mercy
 • Passive Meaning:
  • to receive mercy
  • to receive compassion
  • to receive pity
 • Note: Alt spelling: ἐλεάω
 • Forms:
Present
 • ἐλέει Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐλέει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐλέει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλεοῦσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐλεεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλεᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐλεεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐλεᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλεεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλεοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλεοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐλεῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἐλεῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐλεῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐλεῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐλεῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐλεῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐλεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐλεηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἐλεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐλεήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐλεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐλεήσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • ἐλεήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐλεηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐλεηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐλεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐλεηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐλεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐλεῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐλεήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐλεήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐλεήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐλεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλεήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐλεήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐλεήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐλέησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλεήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐλεήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠλεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἠλεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠλεήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἠλέησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠλέησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠλέησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠλέησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠλέησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠλεημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠλεημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἠλεημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἠλέημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐλέη
ἐλεηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῆναι
ἐλεηθήσεται
ἐλεηθησόμεθα
ἐλεηθήσονται
ἐλεηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσι, ἐλεηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήμον
ἐλεήμονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐλεήμων
ἐλεήμονας
ἐλεήμονες
ἐλεήμονος
ἐλεημοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • giving alms, giving a contribution
  • giving a charitable donation
  • engaging oneself in acts of charity and compassion
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεημοποιόςἐλεημοποιόν
GENἐλεημοποιοῦ
DATἐλεημοποιῷ
ACCἐλεημοποιόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐλεημοποιοίἐλεημοποιά
GENἐλεημοποιῶν
DATἐλεημοποιοίς
ACCἐλεημοποιούςἐλεημοποιά
ἐλεημοποιοῦ
ἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύναις
ἐλεημοσύνας
ἐλεημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • charitable donation, contribution
  • alms, charity, almsdeeds
  • compassion, beneficence
  • kindness
  • pity, mercy
 • Forms:
ἐλεημοσύνῃ
ἐλεημοσύνην
ἐλεημοσύνης
ἐλεημοσυνῶν
ἐλεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: merciful, pitiful, sympathetic, compassionate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλεήμωνἐλεήμον
GENἐλεήμονος
DATἐλεήμονι
ACCἐλεήμοναἐλεήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλεήμονεςἐλεήμονα
GENἐλεημόνων
DATἐλεήμοσι(ν)
ἐλεήμουσι(ν)
ACCἐλεήμοναςἐλεήμονα
ἐλεῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσας
ἐλεήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to pity, show mercy
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσει
ἐλεήσεις
ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃς
ἐλεήσητε
ἐλέησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσοντα
ἐλεήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσωμεν
ἐλεήσωσι, ἐλεήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἕλει
ἔλειξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
ἐλειτούργει
ἐλειτούργησα
ἐλειτούργησαν
ἐλειτούργουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: λειτουργέω
ἐλείφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λείπω
ἔλεξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
ἔλεξε, ἔλεξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεον
ἑλεοπόλει
ἑλεόπολιν
ἑλεόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an engine of war, siege engine
 • Note: Also spelled ἑλέπολις
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 1Macc 13:43,44
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἔλεος, ἐλεός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pity, mercy, compassion
  • supplication for compassionate treatment
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐλεόςἔλεοι
GENἐλέουἐλεῶν
DATἐλέῳἐλέοις
ACCἔλεον
ἐλέους
Neuter
 SingularPlural
NOMἐλεόςἐλέα
ἐλέη
GENἐλέουςἐλεῶν
DATἐλέειἕλεσι
ACCἐλεός
ἐλέα
ἐλέη
ἐλέου
ἐλεοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλέους
ἐλεοῦσι, ἐλεοῦσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλέπισε, ἐλέπισεν
ἐλεπίσθη
ἑλέπολις
ἐλέπτυνα
ἐλέπτυναν
ἐλέπτυνε, ἐλέπτυνεν
ἐλεπτύνθησαν
ἑλέσθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to grasp, seize
 • Root: αἱρέω
ἕλεσθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἱρέω
ἐλευθέρα
ἐλεύθερα
ἐλευθέραν
ἐλευθέρας
ἐλευθερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • liberty
  • freedom from bondage
  • freedom from slavery
 • Forms:
ἐλευθερίᾳ
ἐλευθερίαν
ἐλευθερίας
ἐλευθέριον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: speaking like a freeman, free-spirited
 • Root: ἐλευθέριος
ἐλευθέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: speaking like a freeman, free-spirited
ἐλεύθεροι
ἐλευθεροῖ
ἐλευθέροις
ἐλεύθερον
ἐλεύθερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἐλευθερώτερος
 • Meaning:
  • free
  • free from bondage or slavery
  • honourable, noble
  • independent, unbound
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλεύθεροςἐλευθέραἐλεύθερον
GENἐλευθέρουἐλευθέραςἐλευθέρου
DATἐλευθέρῳἐλευθέρᾳἐλευθέρῳ
ACCἐλεύθερονἐλευθέρανἐλεύθερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλεύθεροιἐλεύθεραιἐλευθέρα
GENἐλευθέρων
DATἐλευθέροιςἐλευθέραιςἐλευθέροις
ACCἐλευθέρουςἐλευθέραςἐλευθέρα
ἐλευθέρου
ἐλευθεροῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to free, set free
 • Root: ἐλευθερόω
ἐλευθέρους
ἐλευθεροῦσθαι
ἐλευθερόω
 • Meaning:
  • to free, set free from bondage
  • to deliver, liberate
 • Forms:
  • ἐλευθεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλευθερωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἐλευθερωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλευθερώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλευθέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἠλευθέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλευθέρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλευθερωθέντες
ἐλευθερωθήσεται
ἐλευθέρων
ἐλευθερῶσαι
ἐλευθερώσει
ἐλευθερώσῃ
ἐλευθέρωσον
ἐλευθερώτεροι
ἐλευθερώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἐλεύθερος
 • Meaning: more free, more noble
ἐλεύκαναν
ἐλεύκανε, ἐλεύκανεν
ἐλεύσεσθε
ἐλεύσεται
ἐλεύσεως
ἐλεύσῃ
ἔλευσιν
ἔλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a coming, an advent, arrival
ἐλεύσομαι
ἐλευσόμεθα
ἐλεύσονται
ἐλευστέον
 • Parse: Verbal Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: one must come, proceeding further
ἐλέφαντα
ἐλεφαντάρχην
ἐλεφαντάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: elephant master, the commander of a squadron of 16 elephants
 • Forms:
ἐλέφαντας
ἐλέφαντες
ἐλέφαντι
ἐλεφάντινοι
ἐλεφάντινον
ἐλεφάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of an elephant
  • ivory, made of ivory, elephantine
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐλεφάντινοςἐλεφαντίνηἐλεφάντινον
GENἐλεφαντίνουἐλεφαντίνηςἐλεφαντίνου
DATἐλεφαντίνῳἐλεφαντίνῃἐλεφαντίνῳ
ACCἐλεφάντινονἐλεφαντίνηνἐλεφάντινον
VOCἐλεφάντινεἐλεφαντίνηἐλεφάντινε
Plural
 MascFemNeut
NOMἐλεφάντινοιἐλεφάντιναιἐλεφάντινα
GENἐλεφαντίνωνἐλεφαντίνωνἐλεφαντίνων
DATἐλεφαντίνοιςἐλεφαντίναιςἐλεφαντίνοις
ACCἐλεφαντίνουςἐλεφαντίναςἐλεφάντινα
VOCἐλεφάντινοιἐλεφάντιναιἐλεφάντινα
ἐλεφαντίνους
ἐλεφαντίνων
ἐλέφαντος
ἐλεφάντων
ἐλέφας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • elephant
  • ivory
 • Forms:
ἐλέφασι, ἐλέφασιν
ἐλέχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to say
 • Root: λέγω
ἐλέχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
ἐλεῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Masc
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶσι, ἐλεῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω