ἐξήγαγε, ἐξήγαγεν
ἐξήγαγες
ἐξηγάγετε
ἐξήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξηγάγοσαν
ἐξήγγειλα
ἐξήγγειλαν
ἐξήγειρα
ἐξήγειρας
ἐξήγειρε, ἐξήγειρεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐξεγείρω
ἐξηγείρετο
ἐξηγειρόμην
ἐξηγεῖσθε
ἐξηγεῖτο
ἐξηγέομαι
 • Meaning:
  • to tell:
   • to tell at length, relate in full, rehearse, consider out (aloud)
   • to declare aloud
   • to disclose, unfold, reveal
   • to interpret, explain
  • to be a leader:
   • to be leader of others
  • to lead:
   • to lead, direct, govern
   • to go first, lead the way
   • to show someone the way, go before, lead
   • to lead (an army)
  • to prescribe:
   • to prescribe or dictate a form of words or order of service or ceremony
   • to conduct a business
   • to reach by way of inquiry
 • Forms:
  • ἐξηγεῖσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐξηγησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἐξηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐξηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐξηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξηγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐξηγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐξηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐξηγέρθη
ἐξηγέρθην
ἐξηγέρθησαν
ἐξήγησαι
ἐξηγησάμενος
ἐξηγήσασθαι
ἐξηγήσατο
ἐξηγήσεων
ἐξηγήσεως
ἐξήγησιν
ἐξήγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a statement, narrative, description
  • lengthy talk, chatter
  • exposition
  • explanation, interpretation
ἐξηγήσομαι
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to be leader of
 • Root: ἐξηγέομαι
ἐξηγήσονταί
ἐξηγηταῖς
ἐξηγητάς
ἐξηγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: expositor, interpreter, expounder
 • Forms:
ἐξηγητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of interpretation
 • Substantival Meaning:
  • interpreter
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξηγητικόςἐξηγητικήἐξηγητικόν
GENἐξηγητικοῦἐξηγητικῆς
ἐξηγητικής
ἐξηγητικοῦ
DATἐξηγητικῷἐξηγητικῇἐξηγητικῷ
ACCἐξηγητικόνἐξηγητικήνἐξηγητικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξηγητικοίἐξηγητικαίἐξηγητικά
GENἐξηγητικῶνἐξηγητικῶνἐξηγητικῶν
DATἐξηγητικοῖςἐξηγητικαῖςἐξηγητικοῖς
ACCἐξηγητικούςἐξηγητικάςἐξηγητικά
ἐξηγητικῶν
ἐξηγητῶν
ἐξῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξήγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάγω
ἐξηγόρασε, ἐξηγόρασεν
ἐξηγόρευσαν
ἐξηγόρευσε, ἐξηγόρευσεν
ἐξηγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: utterance, confession
 • Forms:
ἐξηγορίᾳ
ἐξηγορίαν
ἐξηγούμενος
ἐξηγουμένου
ἐξηγουμένων
ἐξηγοῦντο
ἐξηγριάνθη
ἐξῄει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be, exist
 • Root: ἔξειμι
ἐξῄεσαν
ἐξηκολούθησαν
ἐξηκολούθησε, ἐξηκολούθησεν
ἐξηκονήθη
ἑξήκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixty, sixty times
Sixty
NumberCodeGreek
60ξ'ἑξήκοντα
61ξα'ἑξήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
62ξβ'ἑξηκονταδύο
63ξγ'ἑξηκοντατρεῖς
64ξδ'ἑξηκοντατέσσαρες
65ξε'ἑξηκονταπέντε
66ξς'ἑξηκονταέξ
67ξζ'ἑξηκονταεπτά
68ξη'ἑξηκονταοκτώ
69ξθ'ἑξηκονταεννέα
ἑξηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-nine, 69
ἑξηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-seven, 67
ἑξηκονταέξ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-six, 66
ἑξηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-four, 64
ἑξηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-three, 63
ἑξηκονταδύο
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-two, 62
ἑξηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sixty years old
 • Forms:
ἑξηκονταετοῦς
ἑξηκονταετῶν
ἑξηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: sixty-eight, 68
ἑξηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sixty times
ἑξηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: sixty-five, 65
ἑξηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sixtieth
 • Forms:
  • ἑξηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἑξηκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑξηκοστοῦ
ἑξηκοστῷ
ἐξηκριβάσατο
ἐξηλάθη
ἐξήλασαν
ἐξήλασε, ἐξήλασεν
ἐξήλατο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐξαλάομαι
ἐξηλείφθησαν
ἐξήλειψα
ἐξήλειψας
ἐξήλειψε, ἐξήλειψεν
ἐξῆλθαν
ἐξήλθατε
ἐξῆλθε, ἐξήλθε, ἐξῆλθεν, ἐξήλθεν
ἐξῆλθες
ἐξήλθετε
ἐξήλθομεν
ἐξῆλθον
ἐξήλθοσαν
ἐξηλίαζω
 • Meaning:
  • to hang in the sun (as a form of torture)
  • to sunburn
 • Forms:
  • ἐξηλίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηλιασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐξηλιάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐξηλίασαν
ἐξηλιασμένων
ἐξηλιάσωμεν
ἐξηλλαγμέναι
ἐξήλλοντο
ἐξήμαρτε, ἐξήμαρτεν
ἐξήμαρτες
ἐξημάρτομεν
ἐξήμαρτον
ἐξημεροῖ
ἐξημερόω
 • Meaning:
  • to tame, soften, humanize
  • to reclaim for cultivation
 • Forms:
  • ἐξημεροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐξήνεγκα
ἐξήνεγκαν
ἐξήνεγκας
ἐξήνεγκε, ἐξήνεγκεν
ἐξήνθησαν
ἐξήνθησε, ἐξήνθησεν
ἐξηπάτησε, ἐξηπάτησεν
ἐξηπλωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξαπλόω
ἐξηπορήθην
ἐξῆπται
ἐξῆρα, ἐξῆρα
ἐξήραμμαι
ἐξήρανα
ἐξήραμεν
ἐξηραμμένην
ἐξῆραν, ἐξῇραν
ἐξήρανας
ἐξήρανε, ἐξήρανεν
ἐξηράνθη
ἐξηράνθην
ἐξηράνθησαν
ἐξήρανται
ἐξῆρας, ἐξῇρας
ἐξήρπασα
ἐξηραύνησαν
ἐξῆρε(ν), ἐξῇρε, ἐξῆρε(ν), ἐξῇρεν
ἐξηρευνήθη
ἐξηρεύνησαν
ἐξηρεύνησε, ἐξηρεύνησεν
ἐξηρεύνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξερευνάω
ἐξηρεύξατο
ἐξηρημωμένας
ἐξηρημωμένοις
ἐξηρήμωσα
ἐξηρήμωσε, ἐξηρήμωσεν
ἐξηρήμωται
ἐξῄρησαι
ἐξήρθη, ἐξῄρθη
ἐξήρθησαν
ἐξήρθρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαρθρόω
ἐξηρίθμησα
ἐξηρίθμησαν
ἐξηρίθμησε, ἐξηρίθμησεν
ἐξήρισαν
ἐξηρμένους
ἐξῆρον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω
ἐξῄροντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξαίρω
ἐξῆρται, ἐξῇρται
ἐξηρτημέναι
ἐξηρτισμένος
ἐξῆρχε, ἐξῆρχεν
ἐξήρχετο
ἐξῆρχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξάρχω
ἐξήρχοντο
ἐξῆρψε, ἐξῆρψεν
ἑξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • properly belonging
  • Of a series:
   • next (in line)
   • one after another in succession
  • Of Time:
   • next (day)
   • thereafter
ἐξησθενηκότας
ἐξησθένησαν
ἐξησφαλισμένη
ἐξήτασας
ἐξήτασε, ἐξήτασεν
ἐξητάσθησαν
ἐξῃτήσατο
ἐξῄτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to demand
 • Root: ἐξαιτέω
ἐξήφθησαν
ἐξηχεῖτο
ἐξηχέομαι
ἐξηχέω
 • Active Meaning:
  • to sound forth, circulate
  • to make a loud sound (e.g., clap of thunder)
  • to spread
  • to go around
  • to cause to resound, cause to be heard
 • Passive Meaning:
  • to be caused to sound forth
 • Forms:
  • ἐξηχέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐξήχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξηχεῖτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐξήχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξηχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐξήχησαν
ἐξηχήσει
ἐξήχηται
ἐξήψαμεν
ἐξῆψαν
ἐξῆψε, ἐξῆψεν