τρία
τριάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of three brothers
 • Forms:
τριακάδος
τριακάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thirtieth day (of a month)
 • Forms:
τριάκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: thirty
Thirty
NumberCodeGreek
30λ'τριάκοντα
31λα'τριάκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
32λβ'τριακονταδύο
33λγ'τριακοντατρεῖς
34λδ'τριακοντατέσσαρες
35λε'τριακονταπέντε
36λς'τριακονταέξ
37λζ'τριακονταεπτά
38λη'τριακονταοκτώ
39λθ'τριακονταεννέα
τριακονταδύο
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-two, 32
τριακονταεννέα
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-nine, 39
τριακονταέξ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-six, 36
τριακονταεπτά
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-seven, 37
τριακονταετός
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thirty years old
 • Forms:
  • τριακονταετοῦς Noun: Gen Plur Neut
τριακονταετοῦς
τριακοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirty times
τριακονταοκτώ
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-eight, 38
τριακονταπέντε
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-five, 35
τριακοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-three, 33
τριακοντατρία
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-three, 33
τριακοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: thirty-four, 34
τριακόσια
τριακόσιαι
τριακοσίαις
τριακοσίας
τριακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 300, three hundred
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMτριακόσιοιτριακόσιαιτριακόσια
GENτριακοσίωντριακοσίωντριακοσίων
DATτριακοσίοιςτριακοσίαιςτριακοσίοις
ACCτριακοσίουςτριακοσίαςτριακόσια
τριακοσίοις
τριακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three hundredth
τριακοσίους
τριακοσίων
τριακοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirtieth
 • Forms:
  • τριακοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • τριακοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
τριακοστοῦ
τριακοστῷ
τριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rubbing down, wearing away
 • Forms:
τρίβοι
τρίβοις
τρίβολοι
τριβόλοις
τρίβολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brier, thistle, caltrop, tribulus terrestris
  • threshing-machine
τριβόλους
τριβολώδη
τριβολώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thistles
 • Forms:
  • τριβολώδη Adj: Acc Sing MFN
τριβόλων
τρίβον
τρίβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • a rut, worn track, path, road
  • a familiar path
  • the beaten path which is worn smooth
τρίβου
τρίβους
τρίβουσι, τρίβουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρίβω
τρίβω
 • Active Meaning:
  • to crush, pound (food with a mortar)
  • to grind, grind smooth
  • to rub
  • to knead
 • Passive Meaning:
  • to be worn smooth (of paths)
 • Forms:
  • ἔτριβον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔτριβον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • τετριμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • τρίβουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρῖψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
τρίβῳ
τρίβων
τριβῶσι, τριβῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Meaning:
  • to rub
 • Root:τρίβω
τριγωνία
τρίγωνον
τρίγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: triangular, three-cornered
 • Forms:
τριγώνου
 • Parse: Adj: Gen Sing MFN
 • Meaning: 3-cornered; triangular
 • Root: τρίγωνος
τριετῆ
τριετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of or for three years, three years old
 • Forms:
τριετία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a space of three years, a period of three years
 • Forms:
τριετίαν
τριετίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τριετίζω
τριετίζοντι
τριετίζουσαν
τριετίζω
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to be three years old, live three years
 • Forms:
  • τριετίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • τριετίζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • τριετίζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
τριετοῦς
τρίζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρίζω
τρίζειν
τρίζω
 • Meaning:
  • to grate teeth, grind teeth, gnash
  • to utter shrill cry
 • Forms:
  • τρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τριημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: period of three days
 • Forms:
τριημερίαν
τριηρέων
trireme
τριήρης
τριήρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a trireme; a galley with three banks of oars on each side
 • Forms:
τρικέφαλον
τρικέφαλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • three-headed
τρίκλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with three couches (e.g., a dining room with 3 couches)
 • Forms:
τρικλίνου
τρικλίνῳ
τρικυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the third wave, a huge wave
  • a soaring wave
 • Forms:
τρικυμίαις
τριμερές
τριμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: threefold
τριμεριεῖς
τριμερίζω
 • Meaning: to divide into three parts, trisect
 • Forms:
  • τριμεριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
τρίμηνον
τρίμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: duration of three months
 • Forms:
τριόδους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • with three teeth
  • three-pronged
 • Forms:
Singular
 MascFem
NOMτριόδους
GENτριόδοντος
DATτριόδοντι
ACCτριόδοντα
Plural
 MascFem
NOMτριόδοντες
GENτριόδοντων
DATτριόδουσι(ν)
ACCτριόδοντας
τριπλαῖ
τριπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: triply, three times more, three times as much
τριπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice repeated, triple, threefold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτριπλοῦςτριπλῆτριπλοῦν
GENτριπλοῦτριπλῆςτριπλοῦ
DATτριπλῷτριπλῇτριπλῷ
ACCτριπλοῦντριπλῆντριπλοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMτριπλοῖτριπλαῖτριπλᾶ
GENτριπλῶν
DATτριπλοῖςτριπλαῖςτριπλοῖς
ACCτριπλοῦςτριπλᾶςτριπλᾶ
τρίπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tripod, three-footed, 3-foot measurement
τρίποδος
τρίπτυχον
τρίπτυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: threefold
 • Forms:
  • τρίπτυχον
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
τρίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: three times, thrice
τρισάγιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • trice holy
τρισαθλία
τρισάθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thrice-unhappy, thrice-wretched
 • Forms:
τρισαλιτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: thrice-sinful, thrice-accursed, thoroughly evil
 • Forms:
τρισαλιτηρίου
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισαλιτηρίοςτρισαλιτηρίον
GENτρισαλιτηρίου
DATτρισαλιτηρίῳ
ACCτρισαλιτηρίον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισαλιτηρίοιτρισαλιτηρία
GENτρισαλιτηρίων
DATτρισαλιτηρίοις
ACCτρισαλιτηρίουςτρισαλιτηρία
τρισί
τρισίν
τρισκαίδεκα
 • Parse: Number
 • Meaning: thirteen
τρισκαιδεκάτῃ
τρισκαιδεκάτην
τρισκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirteenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισκαιδέκατοςτρισκαιδεκάτητρισκαιδέκατον
GENτρισκαιδεκάτουτρισκαιδεκάτηςτρισκαιδεκάτου
DATτρισκαιδεκάτῳτρισκαιδεκάτῃτρισκαιδεκάτῳ
ACCτρισκαιδέκατοντρισκαιδεκάτηντρισκαιδέκατον
VOCτρισκαιδέκατετρισκαιδεκάτητρισκαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισκαιδέκατοιτρισκαιδέκαταιτρισκαιδέκατα
GENτρισκαιδεκάτωντρισκαιδεκάτωντρισκαιδεκάτων
DATτρισκαιδεκάτοιςτρισκαιδεκάταιςτρισκαιδεκάτοις
ACCτρισκαιδεκάτουςτρισκαιδεκάταςτρισκαιδέκατα
VOCτρισκαιδέκατοιτρισκαιδέκαταιτρισκαιδέκατα
τρισκαιδεκάτου
τρισκαιδεκάτῳ
τρισμός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a shrill scream
τρισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirty thousand, 30,000
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισμύριοιτρισμύριαιτρισμύρια
GENτρισμυρίωντρισμυρίωντρισμυρίων
DATτρισμυρίοιςτρισμυρίαιςτρισμυρίοις
ACCτρισμυρίουςτρισμυρίαςτρισμύρια
τρισμυρίων
τρισσαί
τρισσεύσεις
τρισσεύσω
τρισσεύω
 • Meaning:
  • to do a thing thrice
  • to do a thing for the third time
  • to do a thing on the third day (i.e., on the day after tomorrow)
  • to divide into three
 • Forms:
  • ἐτρίσσευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • τρισσεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • τρισσεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
τρισσή
τρισσοί
τρισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: threefold, third in rank, third in importance
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρισσόςτρισσήτρισσόν
GENτρισσοῦτρισσῆςτρισσοῦ
DATτρισσῷτρισσῇ
τριττῇ
τρισσῷ
ACCτρισσόντρισσήντρισσόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισσοίτρισσαίτρισσά
GENτρισσῶντρισσῶντρισσῶν
DATτρισσοῖςτρισσαῖςτρισσοῖς
ACCτρισσούςτρισσάςτρισσά
τρισσούς
τρισσόω
 • Meaning: to do a thing thrice or for the third time
 • Forms:
  • τρισσώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
τρισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thirdly
τρισσώσατε
τριστάται
τριστάταις
τριστάτας
τριστάτην
τριστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who stands next to the king and queen, vizier, third (in the kingdom), knight
  • third (in the kingdom)
  • vizier, knight
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτριστάτηςτριστάται
GENτριστάτουτριστατῶν
DATτριστάτῃτριστάταις
ACCτριστάτηντριστάτας
τρίστεγον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: third loft, a third story
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρίστεγοντρίστεγα
GENτριστέγουτριστέγων
DATτριστέγῳτριστέγοις
ACCτρίστεγοντρίστεγα
τριστέγου
τρισχίλια
τρισχίλιαι
τρισχιλίαν
τρισχιλίας
τρισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: three thousand
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMτρισχίλιοιτρισχίλιαιτρισχίλια
GENτρισχιλίωντρισχιλίωντρισχιλίων
DATτρισχιλίοιςτρισχιλίαιςτρισχιλίοις
ACCτρισχιλίουςτρισχιλίαςτρισχίλια
VOCτρισχίλιοιτρισχίλιαιτρισχίλια
τρισχιλίοις
τρισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three thousand (used with collective noun)
 • Forms:
τρισχιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: three thousandth
τρισχιλίους
τρισχιλίων
τριταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on the third day, for three days, three days ago
 • Forms:
τριταίων
τρίτη
τρίτῃ
τρίτην
τρίτης
τρίτοι
τρίτον
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τρίτος
τρίτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: third, thirdly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίτοςτρίτητρίτον
GENτρίτουτρίτηςτρίτου
DATτρίτῳτρίτῃτρίτῳ
ACCτρίτοντρίτηντρίτον
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίτοιτρίταιτρίτα
GENτρίτωντρίτωντρίτων
DATτρίτοιςτρίταιςτρίτοις
ACCτρίτουςτρίταςτρίτα
τρίτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thirteenth
τρίτου
τρίτους
τριττῇ
τρίτῳ
τρίχα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχαn
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχαπτα
τρίχαπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: plaited or woven of hair, a fine veil of hair
 • Forms:
τριχάπτῳ
τρίχας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: θρίξ
τρίχες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: θρίξ
τριχίνας
τριχίνην
τρίχινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hairy, of hair, fur, made of hair
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρίχινοςτριχίνητρίχινον
GENτριχίνουτριχίνηςτριχίνου
DATτριχίνῳτριχίνῃτριχίνῳ
ACCτρίχινοντριχίνηντρίχινον
VOCτρίχινετριχίνητρίχινε
Plural
 MascFemNeut
NOMτρίχινοιτρίχιναιτρίχινα
GENτριχίνωντριχίνωντριχίνων
DATτριχίνοιςτριχίναιςτριχίνοις
ACCτριχίνουςτριχίναςτρίχινα
VOCτρίχινοιτρίχιναιτρίχινα
τριχός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θρίξ
τρίχωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a growth of hair, hair, head of hair
 • Forms:
τριχώματος
τριχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: θρίξ
τρίψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to rub
 • Root: τρίβω
τριψάτω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Sing
 • Meaning:
  • to grind, rub
 • Root:τρίβω
τρίψει
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to rub
 • Root: τρίβω
τρῖψις, τρίψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rubbing, friction
 • Forms:
τρῖψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρίβω
τριῶν
τριώροφα
τριώροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: third story, third floor, third layer, third level
 • Forms: