εὐῶδες
εὐωδεστάτοις
εὐώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweet smelling, fragrant
 • Forms:
  • εὐῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • εὐωδεστάτοις Superlative Adj: Dat Plur Masc
  • εὐώδους Adj: Gen Sing Neut
εὐωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aroma, fragrance, odour, smell
 • Forms:
εὐωδιάζω
 • Meaning: to have a sweet fragrance, give out sweet fragrance
 • Forms:
  • εὐωδιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • εὐωδιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
εὐωδιάζων
εὐωδίαν
εὐωδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: εὐωδία
εὐωδιάσατε
εὐώδου
εὐώδους
εὐωδώθη
εὐώδωκε
εὐώδωσα
εὐώδωσε, εὐώδωσεν
εὔωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cheap
εὐώνους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: cheap
 • Root: εὔωνος
εὐώνυμα
εὐώνυμον
εὐώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • left, on the left hand
  • to the north (assumes one faces East)
  • of glorious name, honoured
  • spindle-tree, Euonymus europaeus
 • Note: Opposite to δεξιός right
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ex 14:22,29; Num 20:17, Josh 13:3; 23:6; 2Sam 16:6; 1King 22:19; 2King 11:11; 2Chr 3:17; 48; Neh 8:4; Cant 2:6;8:3; Ezek 8:12; 9:9; 16:46; Zech 4:3,11; 12:6
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
εὐωνύμου
εὐωνύμῳ
εὐωνύμων
εὐωχέω
 • Meaning:
  • to treat or feed well, feast, entertain sumptuously
  • to wine and dine; entertain with good food
 • Forms:
  • εὐωχησόμενος
   • Fut Mid Nom Sing Masc
   • FutPerf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • εὐωχηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • εὐωχοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • εὐωχοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • εὐωχούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • εὐωχοῦντο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
εὐωχηθέντες
εὐωχησόμενος
 • Parse:
  • Fut Mid Nom Sing Masc
  • FutPerf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root:εὐωχέω
εὐωχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • banquet, good cheer, feasting
  • wining and dining; entertaining with good food
 • Forms:
εὐωχίαν
εὐωχίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: εὐωχία
εὐωχοῦ
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: εὐωχέω
εὐωχούμενος
εὐωχοῦντο
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐωχέω