ηὔγει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: αὐγέω
ηὐγμένος
ηὐγμένου
ηὐδόκησα
ηὐδόκησας
ηὐδόκησε, ηὐδόκησεν
ηὐδόκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐδοκέω
ηὐθύνθη
ηὐκαίρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐκαιρέω
ηὐλαβήθη
ηὐλήσαμεν
ηὐλίζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αὐλίζω
ηὐλιζόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αὐλίζω
ηὐλίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αὐλίζω
ηὐλίσθη
ηὐλίσθην
ηὐλίσθησαν
ηὐλόγει
ηὐλογήθη
ηὐλόγηκα
ηὐλόγηκας
ηὐλογημένοις
ηὐλογημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: εὐλογέω
ηὐλογημένος
ηὐλόγησα
ηὐλόγησαν
ηὐλόγησε, ηὐλόγησεν
ηὐλόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐλογέω
ηὔλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to play on the flute
 • Root: αὐλέω
ηὐξάμην
ηὔξανε, ηὔξανεν
ηὔξατο
ηὔξετο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to increase
 • Root:αὐξάνω
ηὐξήθη
ηὐξήθην
ηὐξήθησαν
ηὔξηκα
ηὔξηκεν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
 • Root: αὐξάνω
ηὔξημαι
ηὐξημένος
ηὔξησα
ηὔξησε, ηὔξησεν
ηὔξω
ηὐπόρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to prosper, thrive
 • Root: εὐπορέω
ηὐπορεῖτο
ηὑρέθη
ηὑρέθην
ηὑρέθησαν
ηὕρηκα
ηὕρημαι
ηὑρήσω
ηὕρηται
ηὑρίσκετο
ηὕρισκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὑρίσκω
ηὗρον
ηὐτομόλησα
ηὐτομόλησαν
ηὐτύχησεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Meaning:
  • to be prosperous, fortunate
 • Root:εὐτυχέω
ηὐφραίνεσθε
ηὔφραναν
ηὔφρανας
ηὔφρανε, ηὔφρανεν
ηὐφράνθη
ηὐφράνθημεν
ηὐφράνθην
ηὐφράνθησαν
ηὐχαρίστει
ηὐχαρίστησα
ηὐχαρίστησαν
ηὐχαρίστουν
ηὔχετο
ηὐχόμην
ηὔχοντο
ηὔχουν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to boast
 • Root:αὐχέω